UNZSRD018 Nursing Procedures 2

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Brych (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Monika Kotyzová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Gabriela Světnická
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable of Seminar Groups
UNZSRD018/A: Fri 1. 3. 14:45–18:50 NK01, Fri 19. 4. 14:45–18:50 NK01, Fri 17. 5. 14:45–17:10 NK01, M. Kotyzová
UNZSRD018/B: Sat 2. 3. 8:55–11:20 NK01, Sat 20. 4. 8:55–13:00 NK01, Sat 18. 5. 8:55–13:00 NK01, M. Kotyzová
UNZSRD018/C: Fri 1. 3. 14:45–18:50 NK01, Fri 19. 4. 14:45–18:50 NK01, Fri 17. 5. 14:45–17:10 NK01, J. Brych
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je profilujícím předmětem pro všeobecnou sestru. Napomáhá rozvinout počáteční dovednosti pro praxi porodní asistentky. Důraz je kladen na procvičení těchto dovedností v prostředí laboratoře a následně odborné praxe v porodní asistenci. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní péči o ženu v různých věkových obdobích života.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí identifikovat individuální potřeby klientů. Odborné dovednosti: Student ovládá manuální zručnost pro výkon profese všeobecné sestry. Obecná způsobilost: Student je způsobilý vykonávat ošetřovatelskou péči o pacienta. Kompetence: Student je schopen samostatně pod dohledem vykonat výkony v ošetřovatelské péči.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Odběry biologického materiálu 2. Odběr, transport a uchování biologického materiálu k vyšetření, specifika odběrů 3. Krevní deriváty a převody 4. Péče o invazivní vstupy 5. Příprava sterilního stolku, převazy. Malé chirurgické výkony, drény, drenáže 6. Endoskopie, druhy, příprava pacienta, asistence, péče o pacienta po výkonu 7. Stomie, tracheostomie, ošetřovatelská péče včetně tracheostomie 8. Sledování vědomí, sledování bolesti. Měření EKG. Pulsní oxygenoterapie 9 – 10. Péče o klienta v bezvědomí.
Literature
  required literature
 • VYTEJČKOVÁ, R., a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
 • ADAMS, B., HAROLD, C., E. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-893-8. info
  recommended literature
 • WORKMAN, B. A.,BENNETT, B. Klíčové dovednost sester. Praha:Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1714-X. info
 • KRIŠKOVÁ, A. a kol. Ošetrovateľské techniky: metodika sesterských činností: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-202-2. info
Assessment methods (in Czech)
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta: > Student může absolvovat teoreticko - praktickou zkoušku v těchto případech: - studenti bez předchozího zdravotnického vzdělání 80% účast na cvičení (v případě absence ze závažných důvodů student písemně osloví garanta a vyučujícího předmětu včetně vedoucího ústavu) - studenti s úspěšně ukončeným studiem oborů praktická sestra a všeobecná sestra 50% účast na cvičení (v případě absence ze závažných důvodů student písemně osloví garanta předmětu) - splnění odborného testu (plně v gesci jednotlivých cvičících) Komisionální prakticko-teoretická zkouška se skládá z části teoretické a z části praktické. > zapojení garanta: teoreticko - praktická zkouška před komisí
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 13se+23sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD018