PEMBPZPO Establishment of Enterprises

School of Business Administration in Karvina
summer 2024
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Timetable
Tue 13:55–15:30 B204
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMBPZPO/01: Mon 19. 2. Mon 13:05–13:50 D003, P. Adámek
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && (( PROGRAM ( B_BPP ) || PROGRAM ( B_FU ) || PROGRAM ( B_CRT ) || PROGRAM ( B_DB ) || PROGRAM ( B_MAR ) || PROGRAM ( B_MSS ) || PROGRAM ( B_VES ) || OBOR ( MI ) || OBOR ( PEM ) || OBOR ( VES )) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 )) || PROGRAM ( B_IP ))
Předmět předpokládá znalosti Podnikové ekonomiky a Účetnictví.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 30/60, only registered: 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na problematiku podnikání, zakládání firmy, aplikační rovinu tvorby business modelu, podnikatelského plánu včetně vymezení legislativních požadavků a provázání ekonomických aspektů z oblasti managementu, marketingu, personalistiky a financování podnikání. Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti nutné pro založení, provozování, inovovování a rozvoj podnikatelské aktivity včetně využití kreativních technik pro tvorbu business modelu a podnikatelského plánu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Charakteristika základních pojmů
  Vymezení a definice podnikání. Mýty o podnikání, podnikatelské cíle, společensky odpovědné podnikání. Podnikatel a jeho role, osobnost a předpoklady k podnikání. Vymezení pojmu fyzická a právnická osoba. Charakteristika podniku, firmy, obchodního závodu, provozovny.
  2. Právní úprava a vymezení podnikání
  Legislativní prostředí pro podnikání. Vymezení právních forem podnikání. Kritéria pro volbu formy podnikání. Rozdíly mezi OSVČ a společností s ručením omezeným. Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, založení, zrušení a druhy živností. Povinnosti podnikatele.
  3. Design business modelu a jeho prvky
  Postupná tvorba business modelu, proces návrhu business modelu a vzájemná vazba na strategii firmy. Business model Canvas a vymezení jeho základních devíti složek: zákaznické segmenty, hodnotové nabídky, kanály, vztahy se zákazníky, zdroje příjmů, klíčové zdroje, klíčové činnosti, klíčová partnerství a struktura nákladů.
  4. Podnikatelský plán
  Podstata, smysl, rozsah a formy podnikatelského plánu. Tvorba hodnoty a monetizace podnikatelského nápadu. Kreativní techniky pro podnikatelský potenciál. Struktura podnikatelského plánu. Informační zabezpečení a situační analýza. Proč mnohé plány nových podniků selhávají?br> 5. Alternativy a možnosti financování podnikání
  Interní (samofinancování) a externí (dluhové) zdroje financování. Alternativní zdroje financování. Rizikový kapitál, business angels, peer2peer, crowfunding, soukromá a státní podpora podnikání. Podstata a rizika franchisingu. Podnikatelská rizika. Investiční činnost podniku, rozpočet, návratnost a efektivnost investičních projektů.
  6. Startupy a inovační potenciál
  Startup a jeho vymezení, vybrané faktory přežití startupů. Vývojové fáze startupů. Alternativy financování startupu dle vývojových fází. Lean startup. Startupová komunita. Formy a způsoby podpory startupů, inovační voucher, systém poradenských a inovačních center, podnikatelské inkubátory, vědecko-technologické parky.
  7. Formy podnikání na mezinárodních trzích
  Faktory ovlivňující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy. Formy vstupu na zahraniční trhy. Podpora mezinárodního obchodu. Vývoz a dovoz zboží a služeb. Formy nenáročné na kapitál na zahraničních trzích. Kapitálové vstupy na zahraniční trhy.
Literature
  required literature
 • ADÁMEK, Pavel. Zakládání podniku: Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2020. ISBN 978-80-7510-399-4. info
 • FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0939-2. info
 • KOLÁŘOVÁ, Monika. Velká kniha pro podnikání pro fyzické a právnické osoby. Rubico, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7346-157-7. info
 • OSTERWALDER, A and PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2. info
 • RIES, Eric. The Lean Startup – How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses. Portfolio Penguin, 2011. ISBN 978-0-670-92160-7. info
 • SRPOVÁ, J. et al. Podnikatelský plán a strategie. Praha:Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. info
  recommended literature
 • MAURYA, Ash. Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan that Work. O’Reilly Media, Inc., 2012. ISBN 978-1-4493-0517-8. info
 • SCARBOROUGH, Norman and Jeffrey CORNWALL. Esentials of Etrepreneurship and Small Business Management. Pearson, 2019. ISBN 978-0-13-474108-6. info
 • SRPOVÁ, J. , ŘEHOŘ, V. A KOL. Základy podnikání. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška s diskusí
Projekce (statická, dynamická)
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 60 % účast).
Hodnotící metody: semestrální práce a její prezentace (40 % hodnocení), zkouškový test (60 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta je dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2024/PEMBPZPO