KLJAP220 English 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
KLJAP120 English 1 || KLJAP130 English I || KLJZJ001 English || KLJZJ101 English 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět Angličtina 2 navazuje na předmět Angličtina 1 a jeho cílem je i nadále rozvíjet již získané znalosti studentů. Důraz je kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy lekcí tři a čtyři doporučené literatury. Tato témata budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti týkajících se anglicky mluvících zemí v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Předmět je zakončen zápočtem z probraného učiva.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Mobile phones, modern manners, sentence stress
  2. Must, have to, should, obligation
  3. Describing people, look or look like
  4. Adjectives, so, sentence stress
  5. Can, could, be able to, ability, possibility
  6. Revise and check Unit 3
  7. Education, school, pronunciation
  8. First conditional and future, time clauses + when, until, etc.
  9. Houses, sentence stress
  10. Second conditional, get,
  11. Friendship, usually, used to
  12. Revise and check Unit 4
  13. Final test
Literature
  required literature
 • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information

The course is also listed under the following terms Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2019/KLJAP220