OPFBPBPP Bakalářská práce

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2017
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Garance
Jednotliví Garanti Studijních Oborů Su Opf
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Valentíny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům formou seminární výuky odbornou podporu při vypracovávání bakalářské práce. Předmět je založen na osobních konzultacích posluchačů s vedoucím práce. V jejich rámci se studenti seznamují s formálními náležitostmi pro psaní odborných kvalifikačních textů, současným stavem řešené problematiky a v neposlední řadě i výzkumnými metodami nezbytných pro vypracování práce. Předmět je orientován také na formulaci cílů bakalářské práce a výběr vhodných informačních zdrojů. Posluchači se dále seznamují se zásadami citační etiky a realizací a vyhodnocováním empirických šetření. Student bude následně schopen aplikovat nabyté kompetence při psaní odborného textu a formulovat závěry a doporučení plynoucích z provedeného výzkumu. Vlastní zadání bakalářské práce a realizaci semináře, včetně konzultací ke konkrétním pracím provádějí jednotliví vedoucí práce SU OPF. Volba tématu bakalářské práce je nejpozději do 31.1. zimního semestru 2. ročníku bakalářského studia a podklady pro zadání bakalářské práce zadat nejpozději do 30.10. zimního semestru 3. ročníku bakalářského studia. Struktura bakalářské práce: Úvod 1. Část teoretická 2. Část praktická 3. Porovnání zjištěných skutečností s teoretickými poznatky Závěr
Osnova
  • V rámci předmětu Bakalářská práce student ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce a v souladu se zadáním práce vytvoří bakalářskou práci. Student aplikuje získané znalosti v oblastech formálních náležitostí pro psaní odborných textů, metodologie vědy a zásad citační etiky. Student aktivně řeší a konzultuje s vedoucím bakalářské práce obecné a individuální otázky jejího zpracování.
Informace učitele
Pro udělení zápočtu je nezbytné v příslušném termínu daného akademického roku odevzdání bakalářské práce schválené vedoucím práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.