UBKKDBK028 Seminář k bakalářské práci 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
8s/sem. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící), Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen k průběžným konzultacím a pomoci při zpracovávání diplomového úkolu. Cílem semináře je též připomenout metodické základy odborných textů, jejich strukturu, vlastnosti a očekávání čtenářů. V praktické části semináře bude mít každý student za úkol prezentovat vlastní práci před ostatními studenty (příprava na obhajobu) a sehrát roli oponenta dvou prací svých kolegů, vypracovat k nim komentář a poukázat na nedostatky obsahu či formy.
Osnova
  • 1. Shrnutí (témata bakalářských prací, bibliografie). 2. Shrnutí (metodologie odborné práce, odborný styl a jeho specifika, struktura textu). 3. Shrnutí (úprava práce, grafika a samostatná příprava diplomové práce). 4. Formální stránka práce 1. 5. Formální stránka práce 2. 6. Obhajoba práce 1. 7. Obhajoba práce 2. 8. Prezentace posudků bakalářských prací. 9. Prezentace posudků bakalářských prací. 10. Prezentace posudků bakalářských prací. 11. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby). 12. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby). 13. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby). Povinná literatura: ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997. KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: Ako písať seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Bratislava, 1998. KUBÁTOVÁ, H. – ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech. Olomouc, 2007. POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno, 2004. Doporučená literatura: KATUŠČÁK, D. a kol. Informační výchova: terminologický a výkladový slovník. Bratislava, 1998. SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. Diplomová práce: metodický návod jak psát diplomové a seminární práce. Praha, 1994. ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.