EVSBPZMI Obecná ekonomie I.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
3/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (přednášející)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (přednášející)
Ing. Karin Gajdová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petra Chmielová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Po 8:05–10:30 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPZMI/02: St 8:55–10:30 A111, kromě St 12. 10. ; a St 26. 10. 8:05–8:50 A111, K. Gajdová
EVSBPZMI/03: Čt 8:05–9:40 A211, P. Chmielová
EVSBPZMI/04: Čt 9:45–11:20 A211, P. Chmielová
EVSBPZMI/05: St 8:05–9:40 A217, P. Chmielová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 210 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 107/210, pouze zareg.: 0/210
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi a vzájemnými vztahy mezi nimi. Předmět tak má za úkol připravit studenta Obchodně podnikatelské fakulty na studium dalších ekonomických předmětů spojených se získáním základních teoretických znalostí v oblasti mikroekonomie. Zabývá se především statky, trhem a jeho elementy, chováním spotřebitele a výrobce, příjmy, náklady a ziskem, trhy výrobních faktorů a rolí státu v ekonomice z pohledu mikroekonomie.
Osnova
 • 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie
  2. Základní elementy trhu
  3. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky
  4. Výroba a volba technologie
  5. Všeobecná rovnováha
  6. Příjmy, náklady a zisk firmy
  7. Dokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu
  8. Nedokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu
  9. Trh půdy
  10. Trh práce
  11. Trh kapitálu
  12. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu
  13.Teorie veřejné volby
  1. Základními principy ekonomie, role modelů v ekonomii, členěním ekonomie, základní metody a nástroje ekonomické analýzy. Základní ekonomické pojmy nezbytné pro správné pochopení látky vysvětlované jak v rámci předmětu Obecná ekonomie I, tak v rámci předmětu Obecná ekonomie II.
  2. Podstata trhu, směny a ceny a jejich role v ekonomice. Typy trhů a jejich subjekty - domácnosti, firmy a stát. Základní elementy trhů - nabídka, poptávka, cena a jednotlivé typy konkurence. Analýza fungování tržního mechanismu.
  3. Teorie projevených preferencí a z ní vycházející teorie spotřebitelské poptávky. Rozpočtové omezení spotřebitele, jeho preference, kardinalistický a ordinalistický pohled na způsob měření užitku, problematika optimálního výběru spotřebitele. Odvození individuální poptávkové křivky a elasticita poptávky.
  4. Teorie firmy a volba výrobního procesu. Technologické omezení firmy, její krátkodobá a dlouhodobá produkční funkce, omezení firmy na straně nákladů, nalezení nákladového optima firmy. Vzájemný vztah mezi výnosy z rozsahu a nákladovou funkcí.
  5. Analýza všeobecné rovnováhy. Podmínky, za nichž je v ekonomice dosaženo efektivnosti ve směně, efektivnosti ve výrobě a efektivnosti ve výrobním mixu.
  6. Příjmy firmy na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Ekonomický, účetní a normální zisk.
  7. Charakteristické rysy dokonale konkurenčního trhu, volba optimálního objemu produkce, krátkodobé ukončení výroby a trvalý odchod firmy z dokonale konkurenčního trhu. Křivka nabídky dokonale konkurenční firmy a křivka tržní nabídky v krátkém a dlouhém období.

  8. Formy nedokonalé konkurence: monopol, oligopol a monopolní konkurence. Důsledky různých forem nedokonalé konkurence na tržní nabídku a poptávku a efektivnost fungování trhu.
  9. Trh výrobních faktorů, ceny výrobních faktorů, rozhodování firmy při pronajímání vstupů. Teorie mezní produktivity. Trh půdy, vymezení renty.
  10. Poptávka po práci. Individuální a tržní nabídka práce. Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence. Role odborů na trhu práce. Monopson.
  11. Kapitál, kapitálové statky jejich formy, fungováním trhu s kapitálem. Úroková sazba, jeho podstata a význam pro výrobce a pro tvůrce úspor. Proces investování. Současná a budoucí hodnota, čistá současná hodnota budoucích příjmů a výnosy z kapitálu. Význam budoucí a současné hodnoty pro rozhodování o investičních variantách.
  12. Příčiny omezující efektivnost trhu. Veřejné statky, pozitivní a negativní externality, informační asymetrie na trhu. Problematika monopolní síly. Role státu v tržní ekonomice, aktivity vedoucí k eliminaci negativních dopadů tržních selhání. Selháními státu.
  13. Mechanismus rozhodování státu. Subjekty politického trhu, problém konkurence v politice a politický cyklus. Mechanismus veřejné volby, přeměna individuálních preferencí v kolektivní rozhodnutí. Volební paradox, efektivnost v rozhodování a volební systém. Nátlakové skupiny, dobývání renty a role byrokracie.
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. G. Principles of Microeconomics. Mason: Cengage Learning, 2011. ISBN 978-0538453066. info
 • JUREČKA, V. A KOL. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3259-6. info
 • FRANK, H., R. Microeconomics and Behavior. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-00-73375-94-6. info
 • HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-681-6. info
 • TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ. Základy mikroekonomie. Praha: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0603-9. info
 • NEZVAL, P., TULEJA, P. Mikroekonomie A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-235-1. info
 • FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-74-2. info
  doporučená literatura
 • HAMERMESH, D. Economics is Everywhere. New York: Worth Publishers, 2011. ISBN 978-1429287753. info
 • HALL, R. E., LIEBERMAN , M. Microeconomics: Principles and Applications. Mason: Cengage Learning, 2011. ISBN 978-1111822569. info
 • COWEN , T., ALEX TABARROK, A. Modern Principles: Microeconomics. New York: Worth Publishers, 2011. ISBN 978-1429239998. info
 • CASE, K. E., FAIR, R. C., OSTER, S. Principles of Macroeconomics. New York: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0131391406. info
 • VARIAN, R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. New York: W. W. Norton & Company, 2009. ISBN 9780393934243. info
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3. info
 • MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-56-0. info
 • SCHILLER, B. R. Mirkoekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0109-6. info
 • FRANK, H. R., BERNANKE, S. B. Ekonomie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0471-4. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Úspěšné absolvování průběžného testu, písemná zkouška, účast na seminářích min. 60 %.
Ostatní studijní zátěž: Studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných problematice mikroekonomie.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška39
Seminář26
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/EVSBPZMI