UCJANGBP46 Němčina 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící), PhDr. Mathias Becker, M.A. (zástupce)
Mgr. Sabina Višnická (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP46/A: St 9:45–11:20 H3, S. Višnická
Předpoklady
Předmět je určen studentům, kteří nemají němčinu jako hlavní obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou ve cvičeních i při samostudiu pracovat s prvním dílem učebnice Motive. Učebnice je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností na základě autentických textů a v komunikativních situacích, s využitím aktuální slovní zásoby a gramatického optima. V první hodině studenti vyplní rozřaďovací test, na jehož základě bude zvolen odpovídající díl učebnice. Při prezenční výuce bude důraz kladen na rozvoj mluvení, poslechu a správné výslovnosti, při samostudiu se budou studenti věnovat především čtení a psaní a nácviku potřebné slovní zásoby a gramatiky. V kurzech budou studenti navíc pracovat s odbornými texty, procvičovat odbornou terminologii a budou řešit profesně zaměřené komunikativní situace dle specifika studijního programu.
Výstupy z učení
Studenti budou na konci semestru rozumět textům k probraným tématům a umět o nich hovořit. Budou schopni napsat o těchto oblastech života krátký text.
Osnova
  • 1. sagen, wo etwas ist, Weg erklären 2. in der Wohnung, Möbel 3. gesundheitliche Probleme beschreiben 4. Termine ausmachen 5. Vorschläge machen 6. Tattos, Farben, , odborný text a odborná terminologie 7. Verkehrsmittel, Reisevorbereitungen besprechen, odborný text a odborná terminologie 10. Über Wetter sprechen, odborný text a odborná terminologie 11. Freizeitverhalten, odborný text a odborná terminologie 12. Geschenke, Gegenstände beschreiben, odborný text a odborná terminologie 13. Zusammenfassung und Evaluation
Výukové metody
seminář, samostudium s interaktivní učebnicí Motive
Metody hodnocení
Minimálně 75 % docházka, aktivní zapojení do výuky. Písemný test. Ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Student povinně zapisuje druhý cizí jazyk.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.