ARCHSTN013 Vývoj českého archeologického myšlení do začátku 90. let minulého století

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 13:55–14:40 M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHSTN013/A: Čt 14:45–16:20 M5, V. Janák
Předpoklady
Zápočet
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má na bázi stručného přehledu dějin (jazykově) české archeologie v našich zemích a četbě charakteristických textů pomoci posluchačům uvědomit si její myšlenkovou tradici, tak jak vznikla a měnila se v průběhu 19. a 20. stol. a tři základní zdroje, které tento proces formovaly: obecný vývoj evropského myšlení; vývoj archeologie v okolních zemích; observance českému národnímu programu. Časový záběr předmětu končí na přelomu 80. a 90. let 20. stol., protože pronikavé společenské změny té doby zdánlivě oddělily ostře také archeologii od jejích domácích ideových základů. Nicméně ani po třech desítkách let není další směřování české archeologie jako celku ještě jasné. Při jeho formaci se bude ovšem muset vyrovnat nejen s tím, co přichází, ale také se svou vlastní minulostí a pokusit se o jejich syntézu. Předmět nabízí pro toto posluchačům nezbytný fundament. Poněkud neobvyklá hodinová dotace předmětu (jednotlivé lekce:1p+2s) je dán tím, že přednáška bude stručně charakterizovat jednotlivé časové úseky a seminář bude věnován četbě relevantních pasáží z charakteristických textů a rozpravě nad přečteným.
Výstupy z učení
Student bude mít základní přehled o dějinách české archeologie v našich zemích.
Osnova
 • 1. Česká archeologie do časů Píčových (Kalina, Krolmus, Vocel, Smolík, Dudík aj.). Založení Muzea království českého, jeho Archeologického sboru a Památek archeologických. 2. J. L. Píč a jeho „družina“ („muzejní škola“). Starožitnosti země české. 3. L. Niederle a „univerzitní škola“. Rukověť české archeologie. 4. Spor muzejní a univerzitní školy. 5. Olomoucký muzejní časopis, Moravský archeologický klub, Pravěk. J. Wankel, J. Palliardi, K. J. Maška, I. L. Červinka aj. 6. Proměny po vzniku Republiky. Definitivní sjednocení české archeologie v českých zemích, snaha o centralizaci a sjednocení archeologických spolků. Státní archeologický ústav, Jednota čsl. prehistoriků. Obzor prehistorický. 7. Období meziválečné. L. Niederle, A. Stocký, J. Schránil, E. Šimek, J. Eisner (ingerence na Slovensko), J. Skutil, I. L. Červinka aj. 8. Období okupace. Násilná německá ingerence s katastrofickými důsledky. Založení pobočky Státního archeologického ústavu v Brně. J. Böhm a Kronika objeveného věku. 9. Období od r. 1945 do založení ČSAV. J. Böhm, J. Filip. 10. Léta padesátá: Liblická konference o chronologii pravěku Československa a nová expozice Národního muzea. Konference o evropském eneolitu v r. 1959. J. Böhm, J. Filip, J. Neustupný. 11. Léta šedesátá: Výstavy Velká Morava, Halštat a Býčí skála; světový kongres v Praze v r. 1966. Filipův „Handbuch“. J. Böhm, J. Filip. 12. Léta 70. – 80.: setrvávání na dosaženém. J. Filip, J. Poulík. 13. Kam česká archeologie?
Literatura
  povinná literatura
 • Kolektiv: Vývoj archeologie v Čechách a na Moravě. Archeologické studijní materiály10, 1. 1972, II. 2. 1976.
 • Bouzek, J. (ed.): Dějiny archeologie I, II, Praha 1983, 1984.
 • Kuna, M. – Maříková-Kubková, J. Starcová, M. (eds.): Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919 – 2019. Praha 2019.
  doporučená literatura
 • Buchtela, K. – Niederle, L. – Matiegka, J.: Rukověť české archeologie. Praha 1910
 • Sklenář, K.: Píč – Niederle – Buchtela: Zápas o českou archeologii na přelomu 19. a 20. století. Praehistorica 31/1, 2013, 9 – 98.
 • Červinka, I. L.: Morava za pravěku. Brno 1902.
 • Böhm, J.: Sto let Památek archeologických. Památky archeologické 45, 1954, 1-34.
 • Böhm, J.: Kronika objeveného věku. Praha 1941
Výukové metody
Přednáška/ seminář
Metody hodnocení
Zápočet, písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHSTN013