OPF BPPk Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Název anglicky: Banking, Finance, Insurance
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: OPF N_BPP Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
– ekonomické části - otázky z předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie
– profilové části - otázky z předmětů Bankovní modely a analýzy, Řízení finančních a bankovních rizik, Mezinárodní finanční instituce, Peněžní teorie a měnová politika, Finanční plánování a rozpočtování
– obhajoby diplomové práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/87814c1d-b4f3-4fd9-83b5-30d8d0c85163

Požadavky na obhajobu diplomové práce (DP)
Diplomovou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah DP, zvolené metody zkoumání a dosažené výsledky.

Studijní povinnosti

Student je povinen v druhém semestru 1. ročníku zvolit téma diplomové práce (DP), dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 3/2020 „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací“ a náležitosti jejího zpracování v Pokynu děkana č. 2/2020 „Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací“. Formálně se zadání DP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. DP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je DP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své DP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány a kdy je důraz kladen na dopracování
DP. Celkově za studium student vykoná alespoň 20 zkoušek a 1 zápočet. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž 1 předmětu 125 hod. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého navazujícího magisterského studia získat, je 120. Celková studijní zátěž je 3000 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Scénářová analýza jako metoda pro zhodnocení vybraných aspektů finanční stability českých bank
- Bankopojištění a jeho fungování ve vybraných zemích
- Bankopojistné produkty Société Générale na českém a francouzském trhu
- Faktory ovlivňující vývoj rentability českého bankovního sektoru
- Srovnání rentability bank ve vybraných zemích
- Devizové intervence centrální banky: Srovnání vybraných epizod
- Porovnání měnových politik vybraných centrálních bank
- Testování platnosti vybraného modelu predikce devizového kurzu
- Řízení finanční struktury v podmínkách České republiky
- Finanční plánování podniku jako součást finančního řízení
Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu BPPk NMg. kom.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSNKMABMakroekonomie M. Lebiedzikzk 12/0/06 2Z
OPF:EVSNKMIBMikroekonomie P. Tulejazk 12/0/06 1Z
OPF:FIUNKFPRFinanční plánování a rozpočtování P. Růčkovázk 12/0/05 3Z
OPF:FIUNKMFIMezinárodní finanční instituce D. Stavárekzk 12/0/05 1Z
OPF:FIUNKNBMBankovní modely a analýzy I. Palečkovázk 16/0/05 1Z
OPF:FIUNKNFEFinanční ekonometrie I. Palečkovázk 16/0/05 2P
OPF:FIUNKNISInvestiční nástroje a strategie T. Heryánzk 12/0/05 4P
OPF:FIUNKNMFMezinárodní finanční management J. Šimákovázk 16/0/06 2P
OPF:FIUNKNPTPeněžní teorie a měnová politika D. Stavárekzk 16/0/05 4Z
OPF:FIUNKNRFŘízení finančních a bankovních rizik I. Palečkovázk 16/0/05 3Z
OPF:FIUNKOCPOceňování podniku L. Přečkovázk 12/0/05 3P
OPF:FIUNKVEFVeřejné finance I. Szarowskázk 12/0/05 2-
OPF:INMNKMATMatematika v ekonomii J. Mazurekzk 12/0/05 2-
OPF:INMNKSTZStatistické zpracování dat D. Bartlzk 12/0/05 1-
OPF:OPFNKDIPDiplomová práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 4-
OPF:OPFNKSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/0/125 3-
88 kreditů

Povinně volitelné předměty programu BPPk NMg. kom.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUNANMFKInternational Financial Management J. Šimákovázk 16/0/06 4-
OPF:FIUNKMDSMezinárodní zdanění a daňové systémy B. Blechovázk 12/0/05 2-
OPF:FIUNKNMSMezinárodní účetnictví a účetní standardy B. Blechovázk 16/0/05 1-
OPF:FIUNKNUSÚčetnictví obchodních společností I. Koštuříkovázk 16/0/05 1-
OPF:PEMNAENVKBusiness Environment Š. Zapletalovázk 16/0/05 2-
OPF:PEMNKCONPodnikový Controlling T. Pražákzk 12/0/05 1-
OPF:PEMNKMFSMarketing finančních služeb K. Matušínskázk 16/0/05 4-
36 kreditů