OPF EMEp Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_EME Economics and Management

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části - otázky z předmětů Microeconomics a Macroeconomics, Principles of finance a Enterprise theory
- profilové části - otázky z předmětů Business economics, Management, Corporate finance, Principles of marketing, Entrepreneurship
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/69be46f9-dde0-4e2b-9ec8-dfbbf48d79b9

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Studijní povinnosti

Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 3/2020 (Dean's Instruction No. 03/2020) "Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací (The Implementation Procedure for the Description of Final Theses)" a náležitosti jejího zpracování v Pokynu děkana č. 2/2020 (Dean's Instruction No. 02/2020) "Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací (Editing, Publishing and Storing Final Theses)". Formálně se zadání BP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. BP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je BP ohodnocena 20 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální bakalářský seminář (Bachelor thesis seminar) hodnocený 7 kredity. Student během zpracování své BP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány, a důraz je kladen na dopracování BP. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 6 kredity, což dává studijní zátěž jednoho předmětu 150 hod. za jeden semestr. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého bakalářského studia získat, je 180. Celková studijní zátěž je 4500 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Evaluation of the economic situation of the selected company
- Business model of a start-up
- Visual communication as a tool for building a positive image of a company
- Brand content strategy in selected markets
- Recruitment and onboarding of employees in the selected company
- Design of the company's information system
- Marketing communication of a selected company
- Product and digital innovation of the company
- Brand marketing communication on social media
- The use of cost functions in the decision-making processes of a business entity
- Inventory management in the selected company
- Automation of business processes
- The proposal of a business strategy in international markets

Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Obligatory courses of EMEp Bc. full-time study programme

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBAMAEMacroeconomics M. Tvrdoňzk 2/2/07 2Z
OPF:EVSBAMIEMicroeconomics I. Majerovázk 2/2/07 1Z
OPF:FIUBAACCAccounting M. Skupieňovázk 1/2/06 4P
OPF:FIUBACOFCorporate Finance T. Heryánzk 1/2/06 3P
OPF:FIUBAPOFPrinciples of Finance D. Stavárekzk 2/1/06 2Z
OPF:INMBAINFInformatics P. Suchánekzk 1/2/06 1-
OPF:INMBAKVMQuantitative Methods D. Bartlzk 2/2/07 1-
OPF:INMBASTAStatistics D. Bartlzk 2/1/06 2-
OPF:OPFBABATBachelor Thesis -z 20 6-
OPF:OPFBABTSBachelor Thesis Seminar -z 0/2/07 5-
OPF:PEMBABECBusiness Economics R. Šperkazk 1/2/06 4P
OPF:PEMBAITOInternational Trade Operations R. Bauerovázk 2/1/06 2P
OPF:PEMBALAWIntroduction to Law T. Gongolzk 2/0/05 1-
OPF:PEMBALOTLogistics Š. Čemerkovázk 2/1/06 6P
OPF:PEMBAMNMManagement Š. Zapletalovázk 2/1/06 2Z
OPF:PEMBANOPEnterprise Theory T. Pražákzk 2/2/07 1Z
OPF:PEMBAPDKEntrepreneurship J. Duháček Šebestovázk 2/1/06 3P
OPF:PEMBAPEMPersonnel Management V. Malátekzk 1/2/06 4-
OPF:PEMBAPMAProject Management P. Adámekzk 2/2/07 3-
OPF:PEMBAPOMPrinciples of Marketing M. Klepekzk 2/1/06 3Z
139 kreditů

Mandatory-elective courses of EMEp Bc. full-time study programme

The requirement for completing mandatory-elective courses is to obtain 23 credits.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUBAMEZInternational Finance D. Stavárekzk 2/1/06 5-
OPF:INMBAEBUE-business P. Suchánekzk 1/2/06 3-
OPF:INMBAOPAOperational Analysis R. Perzinazk 2/1/06 5-
OPF:INMBASTEStatistical Methods for Economists D. Bartlzk 2/1/06 4-
OPF:PEMBAMACMarketing Communication K. Matušínskázk 2/1/06 5-
OPF:PEMBAMNSManagerial Skills Ž. Rylkovázk 2/0/05 4-
OPF:PEMBASEMServices Marketing K. Matušínskázk 1/2/06 5-
41 kreditů