MU RMA Matematická analýza
Název anglicky: Mathematical Analysis
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: MU NMgr-M Matematika

Součásti SZZ a jejich obsah

Ústní zkouška se skládá z předmětu na úrovni státních závěrečných zkoušek magisterského studijního programu anebo studijních předmětů doktorského studia, který obsahově souvisí s tématem rigorózní práce.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat:
- Topologická dynamika a ergodická teorie
- Vlastnosti diferenciálních rovnic popisujících hysterezní tlumení kmitajících soustav
- Biologické modely s hysterezními operátory
- Přenos dynamických vlastností v rovnoměrně konvergentních neautonomních dynamických systémech
- Harmonická Berezinova transformace na poloprostoru

Požaduje se, aby rigorózní práce byla publikována nebo přijata k publikaci v časopise, recenzovaném v Mathematical Reviews.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.