FU OBAFVEN Observační astrofyzika vysokých energií
Název anglicky: Observational High Energy Astrophysics
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FU OBAFYVENM Observační astrofyzika vysokých energií

Charakteristika plánu

V magisterském studiu observační astrofyziky vysokých energií, které je u nás realizováno ve spolupráci se zahraničními špičkovými vědeckými pracovišti INAF – Osservatorio Astronomico di Roma a ISSI – International Space Scinece Institute v Bernu, získáte unikátní možnost spolupráce se světově uznávanými kolegy v oboru. Část studia je realizována přímo na zahraničních institucích.

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ zjišťuje schopnost posluchače orientovat se v komplexních souvislostech oboru na úrovni celého studia. SZZ má tyto části:

1. Obhajoba diplomové práce:
Parametry diplomové práce se řídí vnitřními předpisy součásti. Práce by měla být zpracovávat relevantní problém z oblasti astrofyziky vysokých energii, ať již teoretický nebo věnovaný analýze a interpretaci observačních dat. Má prokázat schopnost vědecké práce a řešení konkrétního problému/projektu a orientaci v relevantních dostupných informačních zdrojích. V průběhu obhajoby diplomant formou prezentuje své výsledky formou krátkého autoreferátu a oponent a vedoucí práce seznámí komisi s posudky. Poté je kandidát vyzván, aby na základě vlastní přípravy zaujal stanovisko ke všem připomínkám, námitkám a kritickému hodnocení oponenta i vedoucího práce. V rámci neveřejného zasedání zhodnotí komise průběh obhajoby a stanoví výslednou klasifikaci.

2. Teoretický základ astrofyziky vysokých energií.
Student zde prokáže orientace a znalosti v speciálně a obecně relativistické fyziky, relativistické astrofyziky, částicové i astročásticové fyziky. Může být položena otázka i z relevantních povinně volitelných předmětů A (1 otázka)

3. Fenomenologie a experimentální metody astrofyziky vysokých energií.
Student prokáže znalosti z fenomenologie zdrojů vysokoenergetické emise, jako jsou akreující binární systémy s kompaktními objekty, aktivní galaktická jádra, zdroje kosmického záření. Dále prokáže orientace v metodách modelování, analýzy a interpretace observačních dat. Může být položena otázka i z relevantních povinně volitelných předmětů (2 otázky)

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Spektrální čáry vyzařované z povrchu izolovaných neutronových hvězd
Spektrální čáry vyzařované z povrchu elektricky nabitých a magnetizovaných neutronových hvězd
Aproximativní metody výpočtu světelných trajektorií v silně zakřivených sféricky symetrických prostoročasech
Slapové efekty na nízkých orbitách v Kerrově geometrii
Vliv geometrie koróny na profily spektrálních čár vyzařovaných z tenkých disků rotujících černých děr
Analytické a numerické modelování časové proměnnosti rentgenového záření akrečních disků kolem černých děr a neutronových hvězd
Srovnání různých typů modelů akrečních disků s variabilitou reálných objektů na různých časových škálách
Numerické simulace tenkých a tlustých akrečních disků
Astrofyzikální projevy struktury neutronových hvězd

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:OAVENP0001Astrofyzika vysokých energií I G. Törökzk 30 hodin přednášek.5 1Z
FU:OAVENP0002Relativistická fyzika a astrofyzika I J. Scheezk 4/2/08 1Z
FU:OAVENP0003Programování K. Klimovičovázk 10 hodin přednášek, 30 hodin cvičení.6 1P
FU:OAVENP0004Částicová fyzika I G. Törökzk 20 hodin přednášek, 20 hodin cvičení.6 1Z
FU:OAVENP0005Astrofyzikální praktikum M. Urbanecz 30 hodin cvičení.5 2P
FU:OAVENP0006Relativistická fyzika a astrofyzika II J. Scheezk 40 hodin přednášek, 20 hodin cvičení.8 2Z
FU:OAVENP0007Částicová fyzika II G. Törökzk 20 hodin přednášek, 20 hodin cvičení.6 2Z
FU:OAVENP0008Diplomová práce z astrofyziky vysokých energií I G. Törökz 20 hodin semináře.4 2-
FU:OAVENP0009Akademické psaní a prezentace výsledků výzkumu v anglickém jazyce M. Crhováz 20 hodin přednášek, 20 hodin cvičení.6 2-
FU:OAVENP0010Astrofyzika vysokých energií II G. Törökzk 30 hodin přednášek.5 2Z
FU:OAVENP0011Bílí trpaslíci, neutronové hvězdy a černé díry v naší galaxii G. Törökzk 20 hodin přednášek, 20 hodin cvičení.6 3Z
FU:OAVENP0012Zpracování observačních dat G. Törökzk 10 hodin přednášek, 20 hodin cvičení.5 3Z
FU:OAVENP0013Astročásticová fyzika G. Törökzk 30 hodin přednášek, 10 hodin cvičení.6 3Z
FU:OAVENP0014Diplomová práce z astrofyziky vysokých energií II G. Törökz 20 hodin semináře.4 3-
FU:OAVENP0015Výzkumná stáž na OAR INAF L. Stellaz 60 hodin semináře.8 4-
FU:OAVENP0016Diplomová práce z astrofyziky vysokých energií III G. Törökz 20 hodin semináře.4 4-
92 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:OAVENPVA01Expandující vesmír Z. Stuchlíkz 30 hodin semináře.5 2P
FU:OAVENPVA02Speciálně relativistická fyzika F. Blaschkezk 20 hodin přednášek, 20 hodin cvičení.6 2P
FU:OAVENPVA03Programování II K. Klimovičovázk 30 hodin semináře.5 2P
FU:OAVENPVA04Paralelní výpočty ve fyzice K. Adámekz 30 hodin semináře.5 3P
21 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:OAVENPVB01Deterministický chaos M. Kološzk 2/2/06 1-
FU:OAVENPVB02Úvod do solitonů F. Blaschkezk 2/2/06 2-
FU:OAVENPVB03Kvantová teorie mnoha částic I. Hubačzk 2/2/06 3-
FU:OAVENPVB04Fyzika plazmatu A. Tursunovzk 2/2/06 3-
FU:OAVENPVB05Numerická astrofyzika M. Urbaneczk 1/3/06 3-
FU:OAVENPVB06Stavové rovnice husté hmoty M. Urbaneczk 2/2/06 3-
FU:OAVENPVB07Kompaktní hvězdy M. Urbaneczk 2/2/06 3-
FU:OAVENPVB08Akreující relativistické binární systémy G. Törökzk 2/2/06 4-
FU:OAVENPVB09Numerická relativita M. Urbaneczk 2/2/06 4-
FU:OAVENPVB10Výzkumná stáž na ISSI Bern M. Falangaz 60 hodin semináře.8 4-
62 kreditů