OPF BPPk Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Název anglicky: Banking, Finance, Insurance
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_BPP Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části – otázky z předmětů Obecná ekonomie I a Obecná ekonomie II, Finance a Nauka o podniku
- profilové části – otázky z předmětů Bankovnictví, Finanční trhy, Pojišťovnictví, Platební a zúčtovací styk, Finanční analýza
- obhajoby bakalářské práce.
Tematické okruhy ke SZZ – ekonomicko-manažerská část
1. Základní principy a členění ekonomie, role modelů v ekonomii, trh a jeho základní elementy
2. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky
3. Výroba a volba technologie v krátkém a dlouhém období
4. Všeobecná rovnováha v ekonomice
5. Příjmy, náklady, výnosy a zisk firmy na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu, výsledek hospodaření v diagramu bodu zvratu
6. Výrobní faktory a jejich spotřeba (náklady podniku), nákladová funkce
7. Optimum firmy na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu v krátkém a dlouhém období
8. Trhy výrobních faktorů a rozhodování firmy o množství pronajatých výrobních faktorů
9. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu, teorie veřejné volby
10. Základní rovnovážné modely – model AS-AD a model důchod – výdaje
11. Peníze a jejich role v ekonomice, inflace
12. Trh práce a nezaměstnanost, vztah inflace a nezaměstnanosti
13. Ekonomický růst a hospodářský cyklus
14. Fiskální politika, její cíle, nástroje a strategie
15. Monetární politika, její cíle, nástroje a strategie
16. Zahraniční obchod, mezinárodní peněžní trh a vnější obchodní a měnová politika
17. Finanční systém, jeho funkce a základní prvky
18. Úrokové sazby v ekonomické praxi
19. Cenné papíry, jejich podstata, klasifikace
20. Finanční trhy, jejich funkce a typy
21. Finanční instituce, jejich klasifikace a podstata činnosti
22. Nákupní činnost podniku a řízení zásob
23. Výrobní činnost podniku, stanovení výrobní kapacity
24. Prodejní činnost podniku
25. Podpůrné podnikové činnosti
Tematické okruhy ke SZZ – profilová část
1. Bankovní systém a jeho regulace
2. Management aktiv bank, úvěrové obchody, úvěrové analýzy
3. Management pasiv bank, ostatní bankovní produkty
4. Nelegální bankovní praktiky
5. Finanční analýza a hospodaření bank
6. Odlišnosti mezi fixními a podmíněnými finančními deriváty
7. Burzovní systémy a vybrané burzy cenných papírů
8. Akciové analýzy
9. Finanční trh a jeho význam pro globální ekonomiku
10. Investování na trhu dluhopisů
11. Pojistný trh a legislativa platná pro pojišťovnictví v ČR
12. Vnitřní stabilizátory pojišťovnictví
13. Regulace a dohled v pojišťovnictví
14. Risk management, riziko a pojistné riziko
15. Charakteristika pojistných rizik a pojistných produktů neživotního pojištění
16. Princip a formy fungování hotovostního platebního styku
17. Princip a formy fungování bezhotovostního platebního styku
18. Elektronické platby a elektronické platební systémy
19. Formy rizik hotovostního a bezhotovostního platebního styku a způsoby jejich zajištění
20. Aktuální vývojové trendy platebního styku v České republice a Evropské unii
21. Podstata a členění finanční analýzy
22. Cílové skupiny pro finanční analýzu
23. Informační zdroje finanční analýzy
24. Charakteristika elementárních metod finanční analýzy
25. Přímá finanční analýza a souhrnné indexy hodnocení
Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Studijní povinnosti

Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 3/2020 „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací“ a náležitosti jejího zpracování v Pokynu děkana č. 2/2020 „Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací“. Formálně se zadání BP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. BP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je BP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své BP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
Odborná praxe je zaměřena na získání praktických dovedností, aplikaci teoretických poznatků v praxi za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a získání podkladů pro zpracování bakalářské práce v přímé vazbě na studijní program. Odborná praxe je realizována u institucí veřejného sektoru buď na základě individuálního výběru studentů, nebo probíhá u subjektů, které požádaly OPF o odborné praxe, navrhly témata bakalářských prací nebo na základě jednání OPF. Vždy je při výběru zohledňováno téma bakalářské práce. Téma práce a odborná praxe spolu musí korespondovat, za což odpovídá garant studijního programu. Administrace odborné praxe probíhá v rámci webového portálu "Tematikon-Praktikon". Díky tomuto nástroji může garant studijního programu efektivně kontrolovat soulad náplně odborné praxe s profilem absolventa studijního programu.
Student aktivně plní podmínky odborné praxe, které vyplývají ze "Smlouvy o odborné praxi". Na závěr odborné praxe provede poskytující subjekt hodnocení průběhu praxe vyplněním formuláře "Hodnocení o odborné praxi". Odevzdání hodnocení odborné praxe je podmínkou získání zápočtu za předmět „Odborná praxe“. Nedílnou součástí studia je vykonání odborné praxe v rozsahu alespoň 3 týdnů a minimálně 100 hodin, která je realizována u vybraných organizací.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány, a důraz je kladen na dopracování BP. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž jednoho předmětu 125 hod. za jeden semestr. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého bakalářského studia získat, je 180. Celková studijní zátěž je 4500 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Srovnání bankovních a nebankovních úvěrů
- Srovnání poplatků bankovních záruk ve vybraných bankách v České republice
- Bankopojištění a jeho fungování v České republice
- Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na českém trhu
- Hospodaření vybraných komerčních bank v České republice
- Vybrané metody finanční analýzy s aplikací v podnikatelské praxi
- Komparace finančních systémů vybraných zemí EU
- Fundamentální analýza vybraných akciových titulů
- Technická analýza akcií vybraných společností
- Analýza vládních dluhopisů
Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu BPPk Bc. kom.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBKLAWPrávo M. Mártonzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.4 1-
OPF:EVSBKZMAObecná ekonomie II. M. Tvrdoňzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2Z
OPF:EVSBKZMIObecná ekonomie I. I. Majerovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1Z
OPF:FIUBKBANBankovnictví P. Klepková Vodovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 4Z
OPF:FIUBKDDPDaně a daňová politika J. Janouškovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.4 4-
OPF:FIUBKFANFinanční analýza P. Růčkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 4Z
OPF:FIUBKFIPFinance podniku P. Růčkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3P
OPF:FIUBKFITFinanční trhy T. Heryánzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 3Z
OPF:FIUBKFPMFinanční a pojistná matematika I. Palečkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3P
OPF:FIUBKFUAFinanční účetnictví I. I. Koštuříkováz 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.3 2-
OPF:FIUBKFUBFinanční účetnictví II. B. Blechovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.3 3-
OPF:FIUBKMEZMezinárodní finance D. Stavárekzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 5P
OPF:FIUBKNFIFinance D. Stavárekzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2Z
OPF:FIUBKNFPFinanční poradenství J. Šimákovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 4P
OPF:FIUBKNOAOceňování aktiv L. Přečkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 4P
OPF:FIUBKNPSPlatební a zúčtovací styk I. Skauniczk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 5P
OPF:FIUBKPOJPojišťovnictví L. Přečkovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 5Z
OPF:INMBKKVMKvantitativní metody R. Krkoškovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1-
OPF:INMBKNIEInformatika pro ekonomy II P. Suchánekzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.4 2-
OPF:INMBKSTKStatistika R. Krkoškovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2-
OPF:INMBKZIEInformatika pro ekonomy I P. Suchánekzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.4 1-
OPF:OPFBKBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 0/0/010 6-
OPF:OPFBKBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.5 5-
OPF:OPFBKOPROdborná praxe -z 0/100/0 Cvičení 100 HOD/SEM.5 6-
OPF:PEMBKMNGManagement Š. Zapletalovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.4 2-
OPF:PEMBKNOPNauka o podniku Š. Čemerkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 1Z
OPF:PEMBKOBPObchodní právo T. Gongolzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.4 4-
136 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb.

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKJA1Profesní angličtina 1 J. Karpetaz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.2 2-
OPF:CVABKJA2Profesní angličtina 2 J. Karpetaz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.2 3-
OPF:CVABKJA3Profesní angličtina 3 J. Karpetaz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.3 4-
OPF:CVABKJA4Odborný jazyk anglický 4 J. Karpetaz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.3 5-
10 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKJN1Profesní němčina 1 H. Bobákováz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.2 2-
OPF:CVABKJN2Profesní němčina 2 H. Bobákováz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.2 3-
OPF:CVABKJN3Profesní němčina 3 H. Bobákováz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.3 4-
OPF:CVABKJN4Odborný jazyk německý 4 H. Bobákováz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.3 5-
10 kreditů

Povinně volitelné předměty programu BPPk Bc. kom.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBKHOPHospodářská politika E. Kotlánovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 4-
OPF:FIUBAPRIKPrinciples of Finance I. Szarowskázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 5-
OPF:FIUBKMEUMezinárodní účetnictví B. Blechovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 6-
OPF:FIUBKMRFMunicipální a regionální finance I. Szarowskázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3-
OPF:FIUBKNUCNákladové účetnictví M. Šeligovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 4-
OPF:INMBKSMEStatistické metody pro ekonomy J. Mazurekzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3-
OPF:PEMBKSLUMarketing služeb K. Matušínskázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 4-
35 kreditů