FPF NOPbk Němčina pro odbornou praxi
Název anglicky: German for Professional Purposes
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF NOP Němčina pro odbornou praxi

Součásti SZZ a jejich obsah

Výstupní jazyková kompetence je zajištěna soubornou zkouškou po 6. semestru v rámci Praktických cvičení z němčiny 6, a to formou zkoušky jazykové kompetence v rozsahu požadavků výstupní úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Průběh SZZ:
SZZ zjišťuje schopnost posluchače orientovat se v komplexních souvislostech oboru na úrovni celého studia. SZZ má tyto části:

1) Obhajoba bakalářské práce. Práce je psaná v němčině, zpracovává dané prakticky orientované téma, které může navazovat na absolvovanou odbornou praxi. Práce má prokázat schopnost samostatného tvůrčího přístupu k tématu a schopnost prezentovat práci před odbornou komisí. Obhajoba bakalářské práce se řídí vnitřními předpisy Slezské univerzity v Opavě.

2) Ústní zkouška zahrnující oblasti:
Německý jazyk a analýza odborného textu
Zkouška z německého jazyka je zaměřena na systém jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů (fonetika a fonologie, morfologie, syntax a lexikologie). Kandidát má prokázat schopnost popsat a především vysvětlit jevy jasně a srozumitelně s použitím příkladů ve vybraném odborném textu. Zkušební okruhy vycházejí z těchto studijních předmětů: Úvod do studia jazyka, Gramatika I, Gramatika II, Práce s textem a slovní zásobou, Práce s odbornou terminologií.

Reálie a historie německy mluvicích zemí
Při zkoušce student prokáže přehledné znalosti z oblasti historie, geografie, politiky a kultury německy mluvících zemí a prezentuje své poznatky o důležitých aspektech hospodářského a společenského života vybrané země. Tato část SZZ navazuje na předměty: Reálie a historie německy mluvicích zemí I, Reálie a historie německy mluvicích zemí II, Úvod do literatury, Německá literatura, Německá literatura I, Německá literatura II.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Die sprachlichen Mittel der Fachsprache
Die Bedeutungen der Wörter in EU-Dokumenten: Falsche Freunde
Stilistische Mittel in ausgewählten Fachtexten
Metapher in Fachtexten
Moderne Kommunikation im Geschäftsverkehr – terminologisches Wörterbuch
Das Bild von Deutschland in tschechischen Medien

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNOPBK01Úvod do studia jazyka J. Nálepováz 0/0/0 6 hod/sem.3 1Z
FPF:UCJNOPBK02Praktické cvičení z němčiny 1 J. Nálepováz 0/0/0 40 hod/sem.7 1P
FPF:UCJNOPBK03Fonetická cvičení J. Nálepováz 0/0/0 8 hod/sem.2 1P
FPF:UCJNOPBK04Praktické cvičení z němčiny 2 J. Nálepovázk 0/0/0 40 hod/sem.8 2P
FPF:UCJNOPBK05Reálie a historie německy mluvicích zemí I M. Urbaneczk 0/0/0 10 hod/sem.5 2Z
FPF:UCJNOPBK06Praktické cvičení z němčiny 3 J. Nálepováz 0/0/0 40 hod/sem.7 3P
FPF:UCJNOPBK07Německá literatura M. Urbaneczk 0/0/0 2 hod/pr + 2 hod/sem.3 3Z
FPF:UCJNOPBK08Gramatika I G. Rykalovázk 0/0/0 2 hod/pr + 2 hod/sem.5 3Z
FPF:UCJNOPBK09Interkulturní komunikace J. Nálepovázk 0/0/0 4 hod/sem.3 3P
FPF:UCJNOPBK10Reálie a historie německy mluvicích zemí II M. Urbaneczk 0/0/0 3 hod/pr + 2 hod/sem.5 3Z
FPF:UCJNOPBK11Praktické cvičení z němčiny 4 J. Nálepovázk 0/0/0 40 hod/sem.8 4P
FPF:UCJNOPBK12Gramatika II G. Rykalovázk 0/0/0 4 hod/pr + 4 hod/sem.4 4Z
FPF:UCJNOPBK13Práce s textem a slovní zásobou G. Rykalovázk 0/0/0 2 hod/pr + 3 hod/sem.4 3Z
FPF:UCJNOPBK14Odborná praxe 1 J. Nálepováz 0/0/0 160 hod/sem.5 4-
FPF:UCJNOPBK15Praktické cvičení z němčiny 5 J. Nálepováz 0/0/0 40 hod/sem.7 5P
FPF:UCJNOPBK16Práce s odbornou terminologií G. Rykalováz 0/0/0 6 hod/sem.3 5Z
FPF:UCJNOPBK17Odborná praxe 2 M. Beckerz 0/0/0 160 hod/sem.5 5-
FPF:UCJNOPBK18Praktické cvičení z němčiny 6 J. Nálepovázk 0/0/0 40 hod/sem.8 6P
FPF:UCJNOPBK19Odborná praxe 3 J. Nálepováz 0/0/0 160 hod/sem.5 6-
FPF:UCJNOPBK20Seminář k bakalářské práci M. Urbanecz 0/0/0 10 hod/sem.5 6-
102 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNOPBK21Nácvik psaní M. Urbanecz 0/0/0 8 hod/sem.3 1P
FPF:UCJNOPBK22Úvod do literatury M. Urbanecz 0/0/0 10 hod/sem.3 2Z
FPF:UCJNOPBK23Komunikační dovednosti J. Nálepováz 0/0/0 2 hod/pr + 3 hod/sem.3 3P
FPF:UCJNOPBK24Německá literatura v kontextu 1 M. Urbaneczk 0/0/0 4 hod/pr + 4 hod/sem.4 4Z
FPF:UCJNOPBK25Prezentační dovednosti v němčině J. Nálepováz 0/0/0 6 hod/sem.3 4P
FPF:UCJNOPBK26Praktické otázky překladu G. Rykalováz 0/0/0 5 hod/sem.3 5P
FPF:UCJNOPBK27Německá literatura v kontextu 2 M. Urbaneczk 0/0/0 3 hod/pr + 3 hod/sem.4 5Z
FPF:UCJNOPBK28Tvorba firemních textů M. Beckerz 0/0/0 6 hod/sem.3 6P
26 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB – Znalosti a dovednosti pro praxi

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNOPBK29Celoživotní systematické učení J. Nálepováz 0/0/0 6 hod/sem.2 1-
FPF:UCJNOPBK30Obchodní komunikace J. Horákzk 0/0/0 6 hod/sem.4 1-
FPF:UCJNOPBK31Prezentační dovednosti L. Prágerz 0/0/0 8 hod/sem.3 2-
FPF:UCJNOPBK32Firemní kultura a týmová práce J. Nálepováz 0/0/0 8 hod/sem.2 2-
FPF:UCJNOPBK33Finanční gramotnost K. Stankeovázk 0/0/0 6 hod/sem.4 3-
FPF:UCJNOPBK34Úvod do teorie a praxe překladu L. Prágerz 0/0/0 4 hod/sem.2 3-
FPF:UCJNOPBK35Kulturní management P. Rotreklz 0/0/0 6 hod/sem.3 4-
FPF:UCJNOPBK36Geografie cestovního ruchu J. Malázk 0/0/0 6 hod/sem.4 5-
FPF:UCJNOPBK37Fondy EU a projektové řízení J. Novotná Galuszkovázk 0/0/0 6 hod/sem.4 5-
FPF:UCJNOPBK38Přijímací pohovor a jak se orientovat na trhu M. Jedličkováz 0/0/0 6 hod/sem.3 6-
31 kreditů

Povinně volitelné předměty PVB Další cizí jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNOPBK39Angličtina 1 G. Entlováz 0/0/0 12 hod/sem.3 1-
FPF:UCJNOPBK40Angličtina 2 G. Entlovázk 0/0/0 12 hod/sem.4 2-
FPF:UCJNOPBK41Angličtina 3 G. Entlováz 0/0/0 12 hod/sem.3 3-
FPF:UCJNOPBK42Angličtina 4 G. Entlovázk 0/0/0 12 hod/sem.4 4-
FPF:UCJNOPBK43Angličtina 5 G. Entlováz 0/0/0 12 hod/sem.3 5-
FPF:UCJNOPBK44Angličtina 6 G. Entlovázk 0/0/0 12 hod/sem.4 6-
FPF:UCJNOPBK45Italština 1 J. Maláz 0/0/0 12 hod/sem.3 1-
FPF:UCJNOPBK46Italština 2 J. Malázk 0/0/0 12 hod/sem.4 2-
FPF:UCJNOPBK47Italština 3 J. Maláz 0/0/0 12 hod/sem.3 3-
FPF:UCJNOPBK48Italština 4 J. Malázk 0/0/0 12 hod/sem.4 4-
FPF:UCJNOPBK49Italština 5 J. Maláz 0/0/0 12 hod/sem.3 5-
FPF:UCJNOPBK50Italština 6 J. Malázk 0/0/0 12 hod/sem.4 6-
42 kreditů