OPF CRTp Cestovní ruch a turismus
Název anglicky: Tourist Industry and Tourism
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_CRT Cestovní ruch a turismus

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části – otázky z Ekonomie, Vnějšího ekonomického prostředí, Ekonomiky podniku a Financí v podnikání,
- části cestovní ruch a turismus (profesní část) – otázky z Marketingu cestovního ruchu, Managementu služeb cestovního ruchu, Lázeňství a hotelnictví, Ekonomiky cestovního ruchu a Informačních systémů cestovního ruchu,
- obhajoby bakalářské práce.
Tematické okruhy ke SZZ – Ekonomicko – manažerská část
1. Ekonomie jako věda, její principy a členění
2. Trh a směna
3. Spotřebitel a jeho preference
4. Podstata fungování firma a výrobní proces
5. Firma z pohledu různých typů konkurenčních trhů
6. Charakteristika trhů výrobních faktorů – půda, práce, kapitál
7. Úloha státu v ekonomice při eliminaci negativních a podpoře pozitivních dopadů tržního selhání.
8. Měření hospodářské úspěšnosti země
9. Peníze, ceny a cenová hladina, inflace
10. Trh práce a nezaměstnanost
11. Model AS-AD a jeho využití při analýze hospodářského cyklu
12. Úloha vládního sektoru a centrální banky v ekonomice
13. Mezinárodní ekonomické vztahy zemí
14. Ekonomická integrace a globalizace, postavení ČR v rámci ekonomické integrace
15. Podstata, funkce a prvky finančního systému
16. Úvěrové a depozitní produkty, základní členění a jejich charakteristika
17. Charakteristika investičních produktů, majetkové a dlužnické cenné papíry
18. Charakteristika pojistného trhu a pojistných produktů
19. Časová hodnota peněz, úrokové sazby a úročení
20. Podnik a jeho ekonomická charakteristika
21. Rozbory hodnotových toků v podniku – výnosy, náklady, diagram bodu zvratu
22. Hlavní podnikové procesy – nákup, výroba a prodej
23. Vedlejší podnikové procesy – personální činnost, správa a investice
24. Podnikové početnictví a jeho struktura
25. Úloha kalkulací v řízení nákladů, kalkulační techniky
Tematické okruhy ke SZZ - Cestovní ruch a turismus
1. Marketing v cestovním ruchu
2. Marketingový výzkum v cestovním ruchu
3. Marketingový mix cestovního ruchu
4. Komunikační mix v cestovním ruchu
5. Event marketing v cestovním ruchu
6. Klasifikace služeb cestovního ruchu
7. Zprostředkovatelské služby v cestovním ruchu, touroperátorská činnost
8. Dopravní služby a služby pojištění v cestovním ruchu
9. Služby ubytovacích zařízení
10. Služby stravovacích zařízení
11. Význam lázeňství a hotelnictví
12. Lázeňství a hotelnictví z pohledu ekonomiky
13. Trendy v lázeňství a hotelnictví
14. Hotelový a lázeňský marketing
15. Management ubytovacích a lázeňských zařízení
16. Cestovní ruch, jeho význam a trh cestovního ruchu
17. Satelitní účet cestovního ruchu
18. Ekonomika a řízení cestovního ruchu
19. Tvorba obchodního záměru
20. Efektivnost podniku cestovního ruchu
21. Fundamentální charakteristiky informačních systémů
22. Objekty, služby a distribuce informací v gastronomii, hotelnictví a turismu
23. IS v gastronomii, hotelnictví a turismu
24. Geografické informační systémy
25. Projekt na informační podporu činností v podnicích orientovaných na gastronomii, hotelnictví a turismus
Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. Rozsah BP je stanoven na 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Studijní povinnosti

Počínaje pátým semestrem třetího roku studia student vypracuje bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2017 „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací“, který je přílohou této žádosti.
Formálně se zadání BP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. BP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je ohodnocena 10 kreditovými body, což odpovídá nárokům 1 jednosemestrálního předmětu. Kromě toho student absolvuje seminář k bakalářské práci hodnocený 5 kreditovými body. Student během zpracování BP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
Studenti mají možnost účastnit se odborných přednášek expertů z praxe, workshopů pořádaných jednotlivými katedrami a zejména odborných exkurzí pořádaných katedrou cestovního ruchu a volnočasových aktivit v podnicích cestovního ruchu.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány a kdy je důraz kladen na dopracování BP. Celkově za studium student vykoná v závislosti na volbě předmětů minimálně 20 zkoušek a maximálně 27 zkoušek a minimálně 8 zápočtů a maximálně 14 zápočtů, přičemž celkový součet vykonaných zkoušek a zápočtu je minimálně 35. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hodin. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5, resp. 6 kredity, což dává studijní zátěž jednoho předmětu 125, resp. 150 hod. za jeden semestr. Celkový minimální počet kreditových bodů (kreditů), které musí student během svého navazujícího magisterského studia získat, je 180.
Celková studijní zátěž je 4500 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů témat BP:
- Návrh marketingové strategie vybraného podniku cestovního ruchu
- Aplikace Revenue managementu v podniku cestovního ruchu
- Inovace nabídky služeb vybraného zařízení cestovního ruchu
- Jazykové kompetence pracovníků v cestovním ruchu
- Zavedení nových trendů cestovního ruchu do podniku
- Návrh produktu vybrané cestovní kanceláře
- Řízení vztahů se zákazníky v podniku cestovního ruchu
- Faktory rozvoje cestovního ruchu v regionu
- Animační programy ve vybraném zařízení cestovního ruchu
- Komunikační mix vybraného zařízení cestovního ruchu
Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu CRT Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 0/0/010 6-
OPF:FIUBPDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 1/2/05 4-
OPF:CVABPCDMDestinační management J. Vaníčekzk 2/1/05 5-
OPF:EVSBPEKOEkonomie I. Majerovázk 2/2/05 1Z
OPF:CVABPCEKEkonomika cestovního ruchu P. Pellešovázk 2/1/05 4Z
OPF:PEMBPEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 1Z
OPF:FIUBPFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 1/2/05 2Z
OPF:CVABPCGEGeografie cestovního ruchu P. Kajzarzk 2/1/05 4-
OPF:INMBPINFInformatika P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:INMBPSCRInformační systémy v cestovním ruchu P. Suchánekzk 1/2/06 3P
OPF:INMBPKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 2/1/06 1-
OPF:CVABPCLHLázeňství a hotelnictví M. Kostkovázk 2/1/06 5P
OPF:PEMBPMNMManagement Š. Zapletalovázk 2/1/05 2-
OPF:PEMBPMKTMarketing H. Starzycznázk 2/1/05 3-
OPF:CVABPCMAMarketing cestovního ruchu H. Starzycznázk 2/1/06 4Z
OPF:CVABPCMCMezinárodní cestovní ruch P. Kajzarzk 2/1/06 6P
OPF:CVABPCMGMezinárodní gastronomie M. Kostkovázk 2/1/05 3-
OPF:CVABPCMNManagement služeb cestovního ruchu M. Kostkovázk 2/1/06 4Z
OPF:OPFBPPRXOdborná praxe -z 0/480/0 Cvičení 480 HOD/SEM.18 6-
OPF:CVABPCPOPodnikání v cestovním ruchu P. Pellešovázk 2/1/05 3P
OPF:PEMBPPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 2/1/05 1-
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:EVSBPVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 2/2/05 2Z
138 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu CRT Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPCAPAnimační programy J. Helešicz 1/2/05 5-
OPF:CVABACCTBusiness Culture in Tourism M. Chylkovázk 1/1/05 5-
OPF:CVABPCKOKomunikační dovednosti v cestovním ruchu H. Bobákováz 0/2/05 3-
OPF:PEMBPMAVMarketingový výzkum M. Stoklasaz 2/1/05 4-
OPF:CVABPCPSPřípadové studie v cestovním ruchu P. Pellešováz 0/2/05 6-
OPF:CVABPCSPSpolečenský a diplomatický protokol P. Kajzarzk 1/1/05 5-
OPF:CVABACTAThe Tourist Attractions in the Czech Republic and in the World P. Kajzarzk 1/2/05 5-
OPF:CVABPCTRTrendy v cestovním ruchu P. Pellešovázk 1/1/05 6-
40 kreditů