OPF BPPp Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Název anglicky: Banking, Finance, Insurance
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_BPP Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části – otázky z předmětů Obecná ekonomie I a Obecná ekonomie II, Finance a Nauka o podniku
- profilové části – otázky z předmětů Bankovnictví, Finanční trhy, Pojišťovnictví, Platební a zúčtovací styk, Finanční analýza
- obhajoby bakalářské práce.
Tematické okruhy ke SZZ – ekonomicko-manažerská část
1. Základní principy a členění ekonomie, role modelů v ekonomii, trh a jeho základní elementy
2. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky
3. Výroba a volba technologie v krátkém a dlouhém období
4. Všeobecná rovnováha v ekonomice
5. Příjmy, náklady, výnosy a zisk firmy na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu, výsledek hospodaření v diagramu bodu zvratu
6. Výrobní faktory a jejich spotřeba (náklady podniku), nákladová funkce
7. Optimum firmy na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu v krátkém a dlouhém období
8. Trhy výrobních faktorů a rozhodování firmy o množství pronajatých výrobních faktorů
9. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu, teorie veřejné volby
10. Základní rovnovážné modely – model AS-AD a model důchod – výdaje
11. Peníze a jejich role v ekonomice, inflace
12. Trh práce a nezaměstnanost, vztah inflace a nezaměstnanosti
13. Ekonomický růst a hospodářský cyklus
14. Fiskální politika, její cíle, nástroje a strategie
15. Monetární politika, její cíle, nástroje a strategie
16. Zahraniční obchod, mezinárodní peněžní trh, vnější obchodní a měnová politika
17. Finanční systém, jeho funkce a základní prvky
18. Úrokové sazby v ekonomické praxi
19. Cenné papíry, jejich podstata, klasifikace
20. Finanční trhy, jejich funkce a typy
21. Finanční instituce, jejich klasifikace a podstata činnosti
22. Nákupní činnost podniku a řízení zásob
23. Výrobní činnost podniku, stanovení výrobní kapacity
24. Prodejní činnost podniku
25. Podpůrné podnikové činnosti
Tematické okruhy ke SZZ – profilová část
1. Bankovní systém a jeho regulace
2. Management aktiv bank, úvěrové obchody, úvěrové analýzy
3. Management pasiv bank, ostatní bankovní produkty
4. Nelegální bankovní praktiky
5. Finanční analýza a hospodaření bank
6. Odlišnosti mezi fixními a podmíněnými finančními deriváty
7. Burzovní systémy a vybrané burzy cenných papírů
8. Akciové analýzy
9. Finanční trh a jeho význam pro globální ekonomiku
10. Investování na trhu dluhopisů
11. Pojistný trh a legislativa platná pro pojišťovnictví v ČR
12. Vnitřní stabilizátory pojišťovnictví
13. Regulace a dohled v pojišťovnictví
14. Risk management, riziko a pojistné riziko
15. Charakteristika pojistných rizik a pojistných produktů neživotního pojištění
16. Princip a formy fungování hotovostního platebního styku
17. Princip a formy fungování bezhotovostního platebního styku
18. Elektronické platby a elektronické platební systémy
19. Formy rizik hotovostního a bezhotovostního platebního styku a způsoby jejich zajištění
20. Aktuální vývojové trendy platebního styku v České republice a Evropské unii
21. Podstata a členění finanční analýzy
22. Cílové skupiny pro finanční analýzu
23. Informační zdroje finanční analýzy
24. Charakteristika elementárních metod finanční analýzy
25. Přímá finanční analýza a souhrnné indexy hodnocení
Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Studijní povinnosti

Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2017 „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací“, který je přílohou této žádosti. Formálně se zadání BP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. BP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je BP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své BP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány, a důraz je kladen na dopracování BP. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž jednoho předmětu 125 hod. za jeden semestr. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého bakalářského studia získat, je 180. Celková studijní zátěž je 4500 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Srovnání bankovních a nebankovních úvěrů
- Srovnání poplatků bankovních záruk ve vybraných bankách v České republice
- Bankopojištění a jeho fungování v České republice
- Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na českém trhu
- Hospodaření vybraných komerčních bank v České republice
- Vybrané metody finanční analýzy s aplikací v podnikatelské praxi
- Komparace finančních systémů vybraných zemí EU
- Fundamentální analýza vybraných akciových titulů
- Technická analýza akcií vybraných společností
- Analýza vládních dluhopisů
Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu BPP Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 0/0/010 6-
OPF:FIUBPBANBankovnictví P. Klepková Vodovázk 1/2/06 4Z
OPF:FIUBPDDPDaně a daňová politika J. Janouškovázk 1/2/04 4-
OPF:FIUBPNFIFinance D. Stavárekzk 2/1/05 2Z
OPF:FIUBPFIPFinance podniku P. Růčkovázk 1/2/05 3P
OPF:FIUBPFANFinanční analýza P. Růčkovázk 1/2/05 4Z
OPF:FIUBPFPMFinanční a pojistná matematika I. Palečkovázk 1/2/05 3P
OPF:FIUBPNFPFinanční poradenství J. Šimákovázk 1/2/06 4P
OPF:FIUBPFUAFinanční účetnictví I. I. Koštuříkováz 1/2/03 2-
OPF:FIUBPFUBFinanční účetnictví II. B. Blechovázk 1/2/03 3-
OPF:FIUBPFITFinanční trhy T. Heryánzk 2/1/06 3Z
OPF:INMBPZIEInformatika pro ekonomy I P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:INMBPNIEInformatika pro ekonomy II P. Suchánekzk 1/2/04 2-
OPF:INMBPKVMKvantitativní metody R. Krkoškovázk 2/2/05 1-
OPF:PEMBPMNGManagement Š. Zapletalovázk 2/1/04 2-
OPF:FIUBPMEZMezinárodní finance D. Stavárekzk 2/1/06 5P
OPF:PEMBPNOPNauka o podniku Š. Čemerkovázk 2/2/06 1Z
OPF:PEMBPOBPObchodní právo T. Gongolzk 2/1/04 4-
OPF:EVSBPZMAObecná ekonomie II. M. Tvrdoňzk 3/2/05 2Z
OPF:EVSBPZMIObecná ekonomie I. M. Lebiedzikzk 3/2/05 1Z
OPF:OPFBPOPROdborná praxe -z 0/100/0 Cvičení 100 HOD/SEM.5 6-
OPF:FIUBPNOAOceňování aktiv L. Přečkovázk 2/1/05 4P
OPF:FIUBPNPSPlatební a zúčtovací styk I. Skauniczk 2/1/05 5P
OPF:FIUBPPOJPojišťovnictví L. Přečkovázk 2/1/06 5Z
OPF:EVSBPLAWPrávo M. Mártonzk 2/1/04 1-
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:INMBPSTKStatistika R. Krkoškovázk 2/1/05 2-
136 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPJA1Profesní angličtina 1 J. Karpetaz 0/2/02 2-
OPF:CVABPJA2Profesní angličtina 2 J. Karpetaz 0/2/02 3-
OPF:CVABPJA3Profesní angličtina 3 J. Karpetaz 0/2/03 4-
OPF:CVABPJA4Odborný jazyk anglický 4 J. Karpetaz 0/2/03 5-
10 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPJN1Profesní němčina 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPJN2Profesní němčina 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPJN3Profesní němčina 3 H. Bobákováz 0/2/03 4-
OPF:CVABPJN4Odborný jazyk německý 4 H. Bobákováz 0/2/03 5-
10 kreditů

Povinně volitelné předměty programu BPP Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBPHOPHospodářská politika E. Kotlánovázk 2/1/05 4-
OPF:PEMBPSLUMarketing služeb K. Matušínskázk 2/1/05 4-
OPF:FIUBPMEUMezinárodní účetnictví B. Blechovázk 2/0/05 6-
OPF:FIUBPMRFMunicipální a regionální finance I. Szarowskázk 2/1/05 3-
OPF:FIUBPNUCNákladové účetnictví M. Šeligovázk 1/2/05 4-
OPF:FIUBAPRIPrinciples of Finance I. Szarowskázk 2/1/05 5-
OPF:INMBPSMEStatistické metody pro ekonomy J. Mazurekzk 2/1/05 3-
35 kreditů