MU PHDkomb Matematika
Název anglicky: Mathematics
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: MU PhD-M Matematika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou otázky z tematiky studovaných fakultativních předmětů (komise vychází ze studijní literatury, specifikované ve studijním plánu) a z tematiky disertační práce. Obhajoba disertační práce probíhá standardním způsobem.

Předpokladem přijetí disertační práce k obhajobě je publikace (nebo přijetí k publikaci) alespoň části jejích původních výsledků; alespoň jeden takový článek musí být v době obhajoby již publikován a aspoň jeden musí být bez spoluautora.
Dizertace musí být napsána anglicky, výjimečně v jiném světovém jazyce, v češtině nebo ve slovenštině.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studentovi je stanoven školitel. Pokud je školitelem externista (v současnosti je jím 1 pracovník MÚ AV ČR v Praze), je mu stanoven též konzultant. Student si po dohodě se školitelem sestaví studijní plán, který obsahuje seznam povinných i povinně volitelných předmětů (viz formulář B-I), časový plán konání jednotlivých zkoušek, zaměření disertační práce a případné další podmínky studia, zejména předpokládaný pobyt na zahraničních pracovištích nebo účast na mezinárodním vědeckém projektu nebo jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Ve studijním plánu studentů prezenční formy studia je také stanovena povinnost konat výuku v bakalářském nebo magisterském studiu v rozsahu do 4 hod. týdně. Studijní plán podléhá schválení příslušnou Oborovu radou.

Těžištěm studia je práce na vědeckých seminářích. Student si zapíše povinný seminář z matematické analýzy (vedoucím je prof. Smítal) resp. z diferenciální geometrie a jejích aplikací (vede doc. Sergyeyev) a jeden další povinně volitelný seminář (v současnosti se v ústavu konají dva, vedoucími jsou prof. Engliš a doc. Štefánková). Povinně volitelným seminářem může být v odůvodněných případech i seminář konaný na jiném pracovišti než v Opavě. Práce v obou zvolených seminářích se student účastní po celou dobu studia; tato povinnost se vztahuje i na studenty v kombinované formě studia. Po každém semestru je jeho práce zakončována zápočtem.

Student si povinně zapíše zkoušku z anglického jazyka. Zkouška je komisionální, vedle lingvisty je členem komise matematik, určený předsedou Oborové rady.

Doktorand si po dohodě se školitelem zapíše aspoň čtyři předměty z bloků fakultativních předmětů v souladu se zaměřením disertace. Součástí studijního plánu je pro každý předmět také stanovení výběru studijní literatury. Z fakultativních předmětů se nekonají pravidelné přednášky, výjimkou jsou občasné – někdy i blokové – přednášky významných zahraničních odborníků. Těžíště je v samostudiu s pravidelnými konzultacemi se školitelem, případně konzultantem nebo jiným odborníkem z ústavu. Obsah každého ze zvolených předmětů jde vysoko nad rámec magisterského studia matematiky. Každý fakultativní předmět je zakončen komisionální zkouškou. Zkušební komise je dvojčlenná, jejím předsedou nesmí být školitel doktoranda a aspoň jeden její člen je členem Oborové rady. Zkušební komisi určí ředitel ústavu ad hoc, na návrh předsedy Oborové rady po vyjádření školitele. Student zpravidla koná nejvýše jednu komisionální zkoušku za semestr. Zkoušku lze v případě neúspěchu nejvýše jednou opakovat.

V souladu s příslušným studijním a zkušebním řádem je studium v prezenční formě možné nejdéle po standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok. Po uplynutí této lhůty musí student požádat o změnu na kombinovanou formu studia (požádat může z jiných důvodů i dříve z vlastního rozhodnutí). Požadavky v kombinované formě studia jsou stejné jako v prezenční, odpadá pouze povinnost konat výuku.

Studijní plán studenta musí jako součást studia obsahovat buď vědecký pobyt na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, nebo popis účasti studenta na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, nebo specifikaci jiné formy přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Disertační práce je obvykle tematicky v souladu se zaměřením vědecké činnosti ústavu a s vědeckými projekty řešenými na ústavu. Práce na disertaci probíhá formou samostatného vědeckého bádání studenta pod vedením školitele, po každém semestru je zakončováno zápočtem.

Doporučený průchod studijním plánem

PhD/A - Doktorský SP - povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MUGA020Disertační práce M. Englišz 0/3/0- -Z
MU:MUMA003Angličtina M. Englišdzk - --
0 kreditů

PhD/B1 - Doktorský SP - PV předměty 1. skupina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MUGA001Seminář z diferenciální geometrie a jejích aplikací A. Sergyeyevz 0/3/0- -P
MU:MUMA001Seminář z matematické analýzy Z. Kočanz 0/3/0- -P
0 kreditů

PhD/B2 - Doktorský SP - PV předměty 2. skupina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MUGA002Seminář M. Englišz 0/3/0- -P
MU:MUMA002Seminář M. Englišz 0/3/0- -P
0 kreditů

PhD/B3 - Doktorský SP - PV předměty 3. skupina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MUGA004Algebraická a diferenciální topologie M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA005Algebraické struktury M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA006Diferenciální geometrie variet M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA008Geometrická teorie diferenciálních rovnic M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA009Geometrické metody v obecné teorii relativity a teorii pole M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA010Geometrické metody v mechanice M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA011Globální analýza M. Marvandzk - -Z
MU:MUGA014Algebry symetrií M. Marvandzk - -Z
MU:MUMA005Dynamické systémy M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA006Funkcionální analýza M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA007Matematické metody v přírodních a technických vědách M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA008Obyčejné diferenciální rovnice M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA009Teorie funkcí M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA010Topologie M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA011Variační analýza M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA012Základní algebraické kategorie M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA013Základy analýzy na varietách M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA015Komplexní analýza M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA016Parciální diferenciální rovnice M. Englišdzk - -Z
MU:MUMA017Reálná analýza M. Englišdzk - -Z
0 kreditů