FPF HZCCDdrk Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Název anglicky: History with the focus on Czech and Czechoslovak history
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FPF HZCCDdr Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Studijní a výzkumné povinnosti

V průběhu studia musí posluchač splnit povinné předměty. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou s obhajobou dizertační práce a úspěšné absolvování povinně volitelných předmětů s celkovým ohodnocením ve výši 180 kreditů. Povinně volitelné předměty jsou rozděleny na PV A a PV B tak, aby vedly
1) k samostatné vědecké a tvůrčí činnosti – zejména k publikování dílčích výsledků vlastního základního výzkumu, především formou tuzemských a zahraničních recenzovaných studií,
2) k zapojování doktorandů do aktuálních vědeckých diskuzí prostřednictvím prezentace výsledků vlastního výzkumu na tuzemských a zahraničních konferencích, zapojení posluchačů do tuzemských či zahraničních výzkumných projektů, respektive publikováním recenzí soudobé historiografické produkce,
3) k prohlubování znalostí a zlepšování odborných kompetencí v oblasti vzdělávání Historické vědy prostřednictvím absolvování zahraničních výzkumných a studijních stáží.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Dvory lehnicko-břežských Piastovců od počátku vlády Ludvíka II. (1399) do smrti Fridricha II. (1547)
2. Žena v přechodových rituálech slezské urozené společnosti raného novověku
3. Sňatkové strategie v měšťanské společnosti předmoderní doby
4. Obraz druhého: rakouské a pruské Slezsko 1742-1914
5. Proměny životního stylu v českém pohraničí (1945-1980) na příkladu západního Slezska

Doporučený průchod studijním plánem

Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Cizí jazyk II – Lze skládat zkoušku z Němčiny, Ruštiny, Italštiny nebo jiného cizího jazyka (s výjimkou slovenštiny) souvisejícího s tématem dizertační práce na základě schválení školitelem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP01České a československé dějiny Z. Jirásekdzk ISP.25 -Z
FPF:HZCCDDRP02Cizí jazyk I – Angličtina M. Crhovádzk ISP.10 --
FPF:HZCCDDRP03Historiografie a metodologie Z. Jirásekdzk ISP.25 -Z
FPF:HZCCDDRP04Cizí jazyk II M. Crhovádzk ISP.10 --
FPF:HZCCDDRP05Vypracování a obhajoba tezí dizertační práce Z. Jirásekz ISP.25 -P
FPF:HZCCDDRP06Filozofie Z. Jirásekdzk ISP.15 --
110 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student musí z této skupiny získat min. 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP07Dynastie a dynasticismus: středověk, česká realita, středoevropský kontext P. Kozákz 13 hod. sem. bloková výuka.10 1P
FPF:HZCCDDRP08Žena v předmoderním období I. Korbelářováz 13 hod. sem. bloková výuka.10 1P
FPF:HZCCDDRP09Proměny společnosti českých zemí v moderní době M. Pelcz 13 hod. sem. bloková výuka.10 2P
FPF:HZCCDDRP10Česká a slovenská společnost mezi totalitarismem a autoritarismem J. Knapíkz 13 hod. sem. bloková výuka.10 2P
40 kreditů

Povinně volitelné předměty B (skupina 1)

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student musí z této skupiny získat min. 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP11Zahraniční stáž Z. Jirásekz minimálně 30 dnů.20 --
FPF:HZCCDDRP12Zapojení do mezinárodního vědeckého výzkumného projektu Z. Jirásekz 20 --
40 kreditů

Povinně volitelné předměty B (skupina 2)

Podmínka pro splnění skupiny předmětů PV B: Student musí z této skupiny získat min. 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HZCCDDRP13Publikování recenze I Z. Jirásekz 5 --
FPF:HZCCDDRP14Publikování recenze II Z. Jirásekz 5 --
FPF:HZCCDDRP15Odborná recenzovaná studie v ČR I Z. Jirásekz 10 --
FPF:HZCCDDRP16Odborná recenzovaná studie v ČR II Z. Jirásekz 10 --
FPF:HZCCDDRP17Odborná recenzovaná studie v zahraničí I Z. Jirásekz 20 --
FPF:HZCCDDRP18Odborná recenzovaná studie v zahraničí II Z. Jirásekz 20 --
FPF:HZCCDDRP19Zapojení do interního vědeckého výzkumného projektu Z. Jirásekz 10 --
FPF:HZCCDDRP20Zapojení do národního vědeckého výzkumného projektu Z. Jirásekz 15 --
FPF:HZCCDDRP22Aktivní účast na tuzemské vědecké konferenci I Z. Jirásekz 5 --
FPF:HZCCDDRP23Aktivní účast na tuzemské vědecké konferenci II Z. Jirásekz 5 --
FPF:HZCCDDRP24Aktivní účast na zahraniční vědecké konferenci I Z. Jirásekz 10 --
FPF:HZCCDDRP25Aktivní účast na zahraniční vědecké konferenci II Z. Jirásekz 10 --
125 kreditů