OPF EMDEk Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: OPF D_EME Economics and Management

Charakteristika plánu

Studijní část obsahuje pět povinných studijních aktivit s celkovou kreditovou dotací 60 ECTS. Jedná se o čtyři povinné předměty, které jsou vždy ukončeny zkouškou. Pátou povinnou aktivitou je prokázání znalostí odborné angličtiny formou vystoupení na odborné konferenci v rozsahu alespoň 20 minut nebo výuky v anglicky vyučovaném předmětu v rozsahu alespoň 45 minut. V rámci studijní části musí student dále absolvovat alespoň jeden předmět ze skupiny povinně volitelných.
Výzkumná část se skládá ze dvou povinných aktivit, kterými jsou zapojení do výzkumného projektu spojené s publikací vědeckého článku a realizace zahraniční výzkumné stáže. Minimálně 60 ECTS musí student získat za publikační aktivity. Publikace jsou členěny dle zavedených kategorií a každý typ publikace je ohodnocen příslušným počtem kreditů. Volitelnými aktivitami v rámci výzkumné části jsou profesní stáž, jež má za cíl prohloubit schopnosti studenta realizovat aplikovaný a smluvní výzkum, a ohlas na vlastní publikační činnost dokumentovaný citacemi v publikacích jiných autorů.
V rámci studia může student absolvovat také volitelnou pedagogickou část. Mezi pedagogické aktivity ohodnocené kredity patří celosemestrální výuka semináře a vedení bakalářské práce, která byla v termínu odevzdána k obhajobě. Za pedagogické aktivity může být přiděleno maximálně 30 ECTS za celou dobu studia.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Část ukončení studia zahrnuje státní doktorskou zkoušku a obhajobu dizertační práce. Státní doktorská zkouška obsahuje odbornou rozpravu na témata vycházející z předmětů Ekonomická teorie, Ekonomika a management a jednoho absolvovaného povinně volitelného předmětu. Státní doktorská zkouška zahrnuje také obhajobu tezí dizertační práce. Obhajoba dizertační práce probíhá před komisí pro obhajobu, přičemž ještě před tím musí proběhnout malá katedrální obhajoba.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní plán se skládá ze čtyř částí: studijní část (minimálně 70 ECTS), výzkumná část (minimálně 90 ECTS), volitelná pedagogická část (maximálně 30 ECTS) a ukončení studia (50 ECTS). Každý student si ve spolupráci se školitelem sestavuje individuální studijní plán, který obsahuje časové rozložení všech studijních povinností a aktivit.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

- Alternativní koncepce podnikání
- E-government vs. podnikatelské prostředí
- Emocionální a racionální aspekty spotřebitelského chování
- Hodnocení efektivnosti podniků použitím analýzy obalových dat
- Hodnocení konkurenceschopnosti firmy v (nad)regionálním či mezinárodním kontextu
- Inteligentní e-business systémy v malém a středním podnikání
- Komplexní hodnocení výkonnosti podniků
- Konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu
- Metody teorie her v oblasti ekonomie a podnikového managementu
- Metody vícekriteriálního a skupinového rozhodování v oblasti podnikového managementu
- Modelování trhu úvěrů podnikům v České republice
- Offline versus online nástroje marketingové komunikace
- Podnikatelské kompetence jako inovační drive v podnikání
- Použití statistických metod ve vícekriteriálním rozhodování
- Process mining a jeho implementace v podnikových procesech
- Regionální, odvětvové a strukturální problémy trhu práce
- Role intelektuálního kapitálu v rozvoji podniku
- Řízení podnikové kultury a její vliv na rozvoj pracovníků
- Simulační modely a jejich využití pro podporu rozhodování v podnikové praxi
- Trendy v cestovním ruchu a jejich vliv na nabídku vybraných podniků cestovního ruchu
- Vliv makroekonomického prostředí na podnikání
- Vliv platební schopnosti na výkonnost podniků
- Vliv vybraných faktorů na tvorbu ekonomické přidané hodnoty u podniků rozdílné velikosti

Další studijní povinnosti

Další povinností studentů doktorského studia v prezenční formě studia je podílet se na výuce, a to zejména výukou seminářů. Maximálně může student zabezpečovat šest vyučovacích hodin týdně. Studenti prezenční formy studia mohou také zastávat úlohu vedoucího bakalářské práce. Počet prací vedených v jednom akademickém roce je omezen na osm. Za výuku seminářů i vedení bakalářských prací student může získat kredity až do celkové výše 30 ECTS.

Požadavky na tvůrčí činnost

Kromě povinnosti získat za výzkumné aktivity minimálně 90 ECTS v patřičné struktuře povinných a povinně volitelných aktivit je publikační činnost studentů hodnocena rovněž z pohledu požadovaného druhu a počtu publikačních výstupů. Platí následující zásady:
- student se musí alespoň dvakrát aktivně zúčastnit vědecké konference s prezentací vlastního příspěvku,
- student musí mít alespoň jeden publikační výstup hodnocen 20 a více ECTS (publikace Jimp, Jsc)
- student musí mít alespoň další tři publikační výstupy hodnoceny 10 a více ECTS (publikace Jimp, Jsc, Jost, B, C),
- student musí mít alespoň tři publikační výstupy v anglickém jazyce (nepočítá se výstup pro splnění předmětu Anglický jazyk a terminologie)
- student musí mít alespoň dva publikační výstupy v době konání státní doktorské zkoušky a alespoň pět publikačních výstupů v době obhajoby dizertační práce, přičemž tyto výstupy jsou tematicky v souladu se zaměřením dizertační práce.
Pro získání plného počtu kreditů za publikační výstupy je nutné, aby autorský podíl studenta činil minimálně 50 %. V ostatních případech se počet získaných kreditů přepočítá podle autorského podílu, případně počtu spoluautorů. Získání kreditů je podmíněno uvedením fakulty jako afiliace studenta.

Požadavky na absolvování stáží

Povinností studentů je minimálně měsíční stáž na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti, jehož odborné zaměření odpovídá tématu dizertační práce. V odůvodněných případech lze zahraniční stáž nahradit účastí na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, případně jinou odpovídající formou přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Doporučený průchod studijním plánem

Study Part of EMEp Ph.D. part-time study programme

A minimum of 70 ECTS must be completed.

Obligatory courses of EMEp Ph.D. part-time study programme

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSDAEKTSEconomic Theories M. Tvrdoňdzk 24 hodin.15 1-
OPF:OPFDAMVPSMethodology of Science and Research I. Palečkovázk 16 hodin15 1-
OPF:FIUDAEAMSEconomics and Management D. Stavárekdzk 24 hodin.15 2-
OPF:INMDAKKMSQuantitative and Qualitative Methods J. Ramíkdzk 16 hodin.15 2-
60 kreditů

Mandatory-elective courses of EMEp Ph.D. part-time study programme

At least one of the offered subjects is chosen.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:PEMDAMRVSMarketing and Customer Relations Management H. Starzycznádzk 16 hodin.10 3-
OPF:FIUDAFIRSFinancial Management P. Růčkovádzk 16 hodin.10 3-
OPF:FIUDAUDSSAccounting and Tax Systems J. Janouškovádzk 16 hodin.10 3-
OPF:INMDAMISSManagement Information Systems P. Suchánekdzk 16 hodin.10 3-
OPF:PEMDARPISProcess and Innovation Management R. Šperkadzk 16 hodin10 3-
OPF:EVSDAIVPSInstitutional and Government Business Support J. Nevimadzk 16 hodin.10 3-
60 kreditů

Research Part of EMEp Ph.D. part-time study programme

A minimum of 100 ECTS must be completed.

Mandatory Activities of EMEp Ph.D. part-time study programme

80 ECTS must be completed.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFDAJI1SJournal Paper Jimp -z 30 --
OPF:OPFDAJS1SJournal Paper Jsc -z 20 --
OPF:OPFDAZS1SInternational Research Internship -z 10 --
OPF:OPFDAZV1SResearch Project Participation -z 20 --
80 kreditů

Compulsory Optional Activities of EMEp Ph.D. part-time study programme

A minimum of 20 ECTS must be completed.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFDAJI1SJournal Paper Jimp -z 30 --
OPF:OPFDAJS1SJournal Paper Jsc -z 20 --
OPF:OPFDAJO1SJournal Paper Jost -z 5 --
OPF:OPFDAKM1SChapter in Monograph -z 5 --
OPF:OPFDAPK1SConference Paper -z 2 --
OPF:OPFDAPS1SProfessional Internship -z 10 --
OPF:OPFDACJ1SCitation in Journal Paper Jimp, Jsc -z 5 --
OPF:OPFDACO1SCitation in Other Publications -z 2 --
79 kreditů

Optional Pedagogical Part of EMEp Ph.D. part-time study programme

A maximum of 20 ECTS can be completed.

Optional Activities of EMEp Ph.D. part-time study programme

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFDABP1SSupervision of Bachelor Thesis -z 5 --
OPF:OPFDAVS1STeaching in Seminars -z 5 --
10 kreditů

State Doctoral Examination and Thesis Defence of EMEp Ph.D. part-time study programme

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFDAODPSDissertation Thesis Defense -z 30 --
OPF:OPFDASDZSState Doctoral Exam -dzk 20 --
50 kreditů