FPF NJnp Německý jazyk
Název anglicky: German
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF NJ Německý jazyk

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ zjišťuje schopnost posluchače orientovat se v komplexních souvislostech oboru na úrovni celého studia. SZZ má tyto části:

1) Obhajoba diplomové práce a její průběh:
Parametry diplomové práce se řídí vnitřními předpisy součásti. Práce je koncipována v němčině, zpracovává širší lingvistické nebo literárněvědné téma. Má prokázat znalost dostupné odborné literatury a schopnost samostatného tvůrčího uchopení problému. V průběhu obhajoby vedené v německém jazyce autor práce formou krátkého exposé přednese charakteristiku práce a oponent a vedoucí práce seznámí komisi s posudky. Poté je kandidát vyzván, aby na základě vlastní přípravy zaujal stanovisko ke všem připomínkám, námitkám a kritickému hodnocení oponenta i vedoucího práce. V rámci neveřejného zasedání zhodnotí komise průběh obhajoby a stanoví výslednou klasifikaci. Obhajoba diplomové práce probíhá v jazyce německém.


2) Německý jazykový systém
Zkouška z německého jazyka je zaměřena na integrovaný pohled na systém německého jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů. Kandidát má prokázat schopnost popsat a vysvětlit jevy v širších systémových a strukturních souvislostech, se zohledněním kontrastivního hlediska. Důraz je kladen na synchronní pohled, přičemž je zohledněn i pohled diachronní. Tato část SZZ navazuje na předměty: Textlinguistik, Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache, Linguistische Textanalyse 1.

3) Německy psaná literatura
Zkouška z německy psané literatury se soustřeďuje na osvětlení vývojových tendencí a hlavních rysů jednotlivých období německé literatury. Pozornost je věnována nejen znalostem podloženým četbou a schopnosti kandidáta analyzovat a interpretovat literární dílo (literární text) vlastním způsobem, ale také komplexnímu přehledu v souvislosti s vývojem kulturních dějin. Tato část SZZ navazuje na předměty: Deutsche Literatur des 20. Jhs., Geschichte der Lyrik, Deutsche Literatur bis 1918.

4) Volitelná oblast
Zkouška z volitelné oblasti umožňuje prokázat profilující specializaci posluchače. Posluchač si ke SZZ vybírá jednu z oblastí, které jsou vymezeny těmito okruhy:

a) Vývojové tendence v současném německém jazyce
Tato část SZZ navazuje na předměty: Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache, Mediensprache, Textsorten in Printmedien.

b) Analýza literárního textu
Tato část SZZ navazuje na předměty: Literarische Textanalyse 1, Textinterpretation unter gattungsanalytischen Aspekten.

c) Otázky česko-německého jazykového kontrastu
Tato část SZZ navazuje na předměty: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache, Übersetzung in Praxis.

Státní závěrečná zkouška probíhá v jazyce německém.

Studijní povinnosti

Výstupní jazyková kompetence je zajištěna soubornou zkouškou po 3. semestru v rámci Praktických cvičení 9, a to formou klauzurní práce v rozsahu požadavků výstupní úrovně C1/2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1. Von der Peripherie zum Zentrum des deutschen Sprachsystems.
2. Kalendergeschichten bei Johann Peter Hebel und Bertolt Brecht. Wandlungen einer Gattung moralisierender Prosa.
3. Wahrnehmungsverben im Deutschen (evtl. im Vergleich zum Tschechischen).
4. Österreichische Phraseologismen und idiomatische Wendungen.
5. Spezifika der deutschen Jugendsprache.
6. Spezifische sprachliche Mittel der Textsorten in neuen Medien.
7. Ausgewählte Reportagen der Gegenwart: Gattungseigenschaften, Formen, Stile (anhand von Beispielen aus der Schweizer Zeitschrift „Reportagen“).
8. Emotionen in der Berichterstattung zum Brexit.
9. Nihilismus, Entstellung, Provokation – Überlegungen zur frühen Lyrik Gottfried Benns.
10. Kalendergeschichten bei Johann Peter Hebel und Bertolt Brecht. Wandlungen einer Gattung moralisierender Prosa.
11. Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Romanautor.
12. Liebesgedichte zwischen 1750 und heute.
13. Die Wiederaufnahme der nordischen Mythologie in der deutschsprachigen Literatur.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNNPDL20Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts P. Langnerzk 1/1/04 2Z
FPF:UCJNNPETEntwicklungstendenzen der deutschen Sprache G. Rykalovázk 1/1/06 2Z
FPF:UCJNNPEUEinführung in die Übersetzungswissenschaft G. Rykalovázk 1/1/04 2Z
FPF:UCJNNPLGT1Linguistische Textanalyse 1 G. Rykalovázk 0/2/06 1Z
FPF:UCJNNPLIT1Literarische Textanalyse 1 P. Langnerzk 0/2/06 1Z
FPF:UCJNNPSEM1Seminar zur Masterarbeit 1 M. Urbanecz 0/2/010 3-
FPF:UCJNNPSEM2Seminar zur Masterarbeit 2 M. Urbanecz 0/2/010 4-
FPF:UCJNNPSP7Sprachpraktische Übungen 7 J. Nálepováz 0/2/03 1P
FPF:UCJNNPSP8Sprachpraktische Übungen 8 J. Nálepováz 0/2/03 2P
FPF:UCJNNPSP9Sprachpraktische Übungen 9 P. Langnerzk 0/3/05 3P
FPF:UCJNNPTITextinterpretation unter gattungsanalytischen Aspekten P. Langnerzk 0/2/04 4Z
FPF:UCJNNPTLTextlinguistik G. Rykalovázk 1/1/06 1Z
67 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Výběr min. 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNNPDL18Deutsche Literatur bis 1918 P. Langnerzk 1/1/04 4Z
FPF:UCJNNPGLGeschichte der Lyrik P. Langnerzk 1/1/04 1P
FPF:UCJNNPKGKulturgeschichte der deutschsprachigen Länder M. Urbanecz 1/1/03 3P
FPF:UCJNNPLCHVertiefende Landeskunde - Österreich und Schweiz M. Urbaneczk 0/2/04 3P
FPF:UCJNNPLDVertiefende Landeskunde – Deutschland P. Langnerzk 1/1/04 3Z
FPF:UCJNNPLGT2Linguistische Textalanyse 2 G. Rykalovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJNNPLIT2Literarische Textanalyse 2 M. Urbaneczk 0/2/04 2P
FPF:UCJNNPLMLehrwerke und Medien J. Nálepováz 1/1/03 3P
FPF:UCJNNPMSMediensprache G. Rykalovázk 0/2/04 4P
FPF:UCJNNPMUModerne Unterrichtsformen J. Nálepováz 1/1/04 4P
FPF:UCJNNPPHDeutsche Phraseologie G. Rykalovázk 1/1/04 1P
FPF:UCJNNPSPLSpezielles Seminar in deutscher Literatur M. Urbanecz 0/2/03 4P
FPF:UCJNNPTSTextsorten in Printmedien G. Rykalováz 1/1/03 3P
FPF:UCJNNPUBÜbersetzung in Praxis G. Rykalovázk 0/2/04 4Z
FPF:UCJNNPWBWortbildung im Deutschen G. Rykalovázk 1/1/04 1P
56 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina PVB

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNNPAUKAktivní účast na konferenci G. Rykalováz 1-4 dny.3 --
FPF:UCJNNPDIDDidaktik DaF J. Nálepovázk 1/1/04 1-
FPF:UCJNNPOPOdborná publikace G. Rykalováz 10 --
FPF:UCJNNPSCHSchüleraktivierung J. Nálepovázk 1/1/03 2-
FPF:UCJNNPTATextarbeit im Unterricht J. Nálepovázk 1/1/03 3-
FPF:UCJNNPTPETesten, Prüfen, Evaluieren J. Nálepovázk 1/1/03 4-
26 kreditů