FPF NJnk Německý jazyk
Název anglicky: German
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF NJ Německý jazyk

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ zjišťuje schopnost posluchače orientovat se v komplexních souvislostech oboru na úrovni celého studia. SZZ má tyto části:

1) Obhajoba diplomové práce a její průběh:
Parametry diplomové práce se řídí vnitřními předpisy součásti. Práce je koncipována v němčině, zpracovává širší lingvistické nebo literárněvědné téma. Má prokázat znalost dostupné odborné literatury a schopnost samostatného tvůrčího uchopení problému. V průběhu obhajoby vedené v německém jazyce autor práce formou krátkého exposé přednese charakteristiku práce a oponent a vedoucí práce seznámí komisi s posudky. Poté je kandidát vyzván, aby na základě vlastní přípravy zaujal stanovisko ke všem připomínkám, námitkám a kritickému hodnocení oponenta i vedoucího práce. V rámci neveřejného zasedání zhodnotí komise průběh obhajoby a stanoví výslednou klasifikaci. Obhajoba diplomové práce probíhá v jazyce německém.


2) Německý jazykový systém
Zkouška z německého jazyka je zaměřena na integrovaný pohled na systém německého jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů. Kandidát má prokázat schopnost popsat a vysvětlit jevy v širších systémových a strukturních souvislostech, se zohledněním kontrastivního hlediska. Důraz je kladen na synchronní pohled, přičemž je zohledněn i pohled diachronní. Tato část SZZ navazuje na předměty: Textlinguistik, Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache, Linguistische Textanalyse 1.

3) Německy psaná literatura
Zkouška z německy psané literatury se soustřeďuje na osvětlení vývojových tendencí a hlavních rysů jednotlivých období německé literatury. Pozornost je věnována nejen znalostem podloženým četbou a schopnosti kandidáta analyzovat a interpretovat literární dílo (literární text) vlastním způsobem, ale také komplexnímu přehledu v souvislosti s vývojem kulturních dějin. Tato část SZZ navazuje na předměty: Deutsche Literatur des 20. Jhs., Geschichte der Lyrik, Deutsche Literatur bis 1918.

4) Volitelná oblast
Zkouška z volitelné oblasti umožňuje prokázat profilující specializaci posluchače. Posluchač si ke SZZ vybírá jednu z oblastí, které jsou vymezeny těmito okruhy:

a) Vývojové tendence v současném německém jazyce
Tato část SZZ navazuje na předměty: Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache, Mediensprache, Textsorten in Printmedien.

b) Analýza literárního textu
Tato část SZZ navazuje na předměty: Literarische Textanalyse 1, Textinterpretation unter gattungsanalytischen Aspekten.

c) Otázky česko-německého jazykového kontrastu
Tato část SZZ navazuje na předměty: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache, Übersetzung in Praxis.

Státní závěrečná zkouška probíhá v jazyce německém.

Studijní povinnosti

Výstupní jazyková kompetence je zajištěna soubornou zkouškou po 3. semestru v rámci Praktických cvičení 9, a to formou klauzurní práce v rozsahu požadavků výstupní úrovně C1/2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1. Von der Peripherie zum Zentrum des deutschen Sprachsystems.
2. Kalendergeschichten bei Johann Peter Hebel und Bertolt Brecht. Wandlungen einer Gattung moralisierender Prosa.
3. Wahrnehmungsverben im Deutschen (evtl. im Vergleich zum Tschechischen).
4. Österreichische Phraseologismen und idiomatische Wendungen.
5. Spezifika der deutschen Jugendsprache.
6. Spezifische sprachliche Mittel der Textsorten in neuen Medien.
7. Ausgewählte Reportagen der Gegenwart: Gattungseigenschaften, Formen, Stile (anhand von Beispielen aus der Schweizer Zeitschrift „Reportagen“).
8. Emotionen in der Berichterstattung zum Brexit.
9. Nihilismus, Entstellung, Provokation – Überlegungen zur frühen Lyrik Gottfried Benns.
10. Kalendergeschichten bei Johann Peter Hebel und Bertolt Brecht. Wandlungen einer Gattung moralisierender Prosa.
11. Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Romanautor.
12. Liebesgedichte zwischen 1750 und heute.
13. Die Wiederaufnahme der nordischen Mythologie in der deutschsprachigen Literatur.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNNKDL20Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts P. Langnerzk 0/0/94 2Z
FPF:UCJNNKETEntwicklungstendenzen der deutschen Sprache G. Rykalovázk 0/0/126 2Z
FPF:UCJNNKEUEinführung in die Übersetzungswissenschaft G. Rykalovázk 0/0/94 2Z
FPF:UCJNNKLGT1Linguistische Textanalyse 1 G. Rykalovázk 0/0/126 1Z
FPF:UCJNNKLIT1Literarische Textanalyse 1 P. Langnerzk 0/0/126 1Z
FPF:UCJNNKSEM1Seminar zur Masterarbeit 1 M. Urbanecz 0/0/1010 3-
FPF:UCJNNKSEM2Seminar zur Masterarbeit 2 M. Urbanecz 0/0/1010 4-
FPF:UCJNNKSP7Sprachpraktische Übungen 7 J. Nálepováz 0/0/263 1P
FPF:UCJNNKSP8Sprachpraktische Übungen 8 J. Nálepováz 0/0/263 2P
FPF:UCJNNKSP9Sprachpraktische Übungen 9 P. Langnerzk 0/0/265 3P
FPF:UCJNNKTITextinterpretation unter gattungsanalytischen Aspekten P. Langnerzk 0/0/124 4Z
FPF:UCJNNKTLTextlinguistik G. Rykalovázk 0/0/96 1Z
67 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Výběr min. 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNNKDL18Deutsche Literatur bis 1918 P. Langnerzk 0/0/84 4Z
FPF:UCJNNKGLGeschichte der Lyrik P. Langnerzk 0/0/84 1P
FPF:UCJNNKKGKulturgeschichte der deutschsprachigen Länder M. Urbanecz 0/0/83 3P
FPF:UCJNNKLCHVertiefende Landeskunde - Österreich und Schweiz M. Urbaneczk 0/0/124 3P
FPF:UCJNNKLDVertiefende Landeskunde – Deutschland M. Beckerzk 0/0/124 3Z
FPF:UCJNNKLGT2Linguistische Textalanyse 2 G. Rykalovázk 0/0/124 2P
FPF:UCJNNKLIT2Literarische Textanalyse 2 M. Urbaneczk 0/0/124 2P
FPF:UCJNNKLMLehrwerke und Medien J. Nálepováz 0/0/83 3P
FPF:UCJNNKMSMediensprache G. Rykalovázk 0/0/84 4P
FPF:UCJNNKMUModerne Unterrichtsformen J. Nálepováz 0/0/124 4P
FPF:UCJNNKPHDeutsche Phraseologie G. Rykalovázk 0/0/84 1P
FPF:UCJNNKSPLSpezielles Seminar in deutscher Literatur M. Urbanecz 0/0/83 4P
FPF:UCJNNKTSTextsorten in Printmedien G. Rykalováz 0/0/83 3P
FPF:UCJNNKUBÜbersetzung in Praxis G. Rykalovázk 0/0/124 4Z
FPF:UCJNNKWBWortbildung im Deutschen G. Rykalovázk 0/0/84 1P
56 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina PVB

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNNKAUKAktivní účast na konferenci G. Rykalováz 1-4 dny.3 --
FPF:UCJNNKDIDDidaktik DaF J. Nálepovázk 0/0/124 1-
FPF:UCJNNKOPOdborná publikace G. Rykalováz 10 --
FPF:UCJNNKSCHSchüleraktivierung J. Nálepovázk 0/0/83 2-
FPF:UCJNNKTATextarbeit im Unterricht J. Nálepovázk 0/0/83 3-
FPF:UCJNNKTPETesten, Prüfen, Evaluieren J. Nálepovázk 0/0/83 4-
26 kreditů