FPF ANGCObp Angličtina
Název anglicky: English
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF ANGbp Angličtina

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná Zkouška zjišťuje schopnost posluchače orientovat se v komplexních souvislostech oboru na úrovni celého studia. Zkušební okruhy ze skupin povinně volitelných předmětů PVA budou sestaveny tak, aby student byl zkoušen pouze z předmětů, které absolvoval.

SZZ se bude skládat z následujících částí:

1. Obhajoba bakalářské práce.
Práce je koncipována v angličtině, zpracovává lingvistické, literární či kulturní téma. Práce má prokázat znalost dostupné odborné literatury, schopnost samostatného tvůrčího uchopení problému a schopnost prezentovat práci před komisí. Obhajoba bakalářské práce se řídí vnitřními předpisy Slezské Univerzity v Opavě.

2. Anglický jazyk
Zkouška z anglického jazyka je zaměřena na integrovaný pohled na systém anglického jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie). Kandidát má prokázat schopnost popsat a vysvětlit jevy v širších systémových a strukturních souvislostech s uvedením konkrétních příkladů. Zkušební okruhy vycházejí zejména z těchto studijních předmětů: Úvod do studia jazyka, Anglická fonetika, Anglická lexikologie, Gramatika 1 a 2, Wordbuilding.

3. Anglická a americká literatura
Zkouška z anglicky psané literatury se soustřeďuje na osvětlení vývojových tendencí a hlavních rysů jednotlivých období anglicky psané literatury. Pozornost je věnována nejen znalostem podloženým četbou a schopnosti kandidáta analyzovat a interpretovat literární dílo (literární text), ale také komplexnímu přehledu v souvislosti s vývojem kulturních dějin. Zkušební okruhy vycházejí zejména z těchto studijních předmětů: Úvod do literatury, Anglická literatura 1, 2, Americká literatura 1,2, British Poems for Our Times, Contemporary Anglophone Literatures, Irish Literature, Anglo-African Literature.

4. Reálie
Při zkoušce kandidát prokáže přehledné znalosti z oblasti historie, geografie, politiky a kultury anglicky mluvících zemí. Důraz je kladen na schopnost kandidáta porozumět historickému a společensko-kulturnímu vývoji anglicky 9 mluvících zemí. Zkušební okruhy vycházejí zejména z těchto studijních předmětů: Culture Studies 1 a 2, Selected Chapters from Anglophone Cultures, Britská a americká kultura ve filmu.

Studijní povinnosti

Další studijní povinnosti jsou stanoveny ve Studijním a Zkušebním řádu Slezské univerzity dostupném na https://www.slu.cz/slu/cz/file/cul/ec5992fe-f681-4031-a6fa-ac92c721121c

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací:
English Loanwords in Czech Advertisements
Creolization in the poetry of Derek Walcott
Football in contemporary British literature
The image of London in Peter Ackroyd
Euphemisms in English
Magical Narrative: Symbols, Codes and Metaphors
Cultural Aspects of Czech – British Relations
Cultural Aspects of Czech – American Relations

Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací jsou dostupná na https://www.slu.cz/slu/cz/file/cul/33f760f6-aa00-4f76-9b0b-b6823abc6be7

Informace o obhájených závěrečných pracích jsou veřejně dostupné v katalogu Univerzitní knihovny na stránce https://katalog.uk.slu.cz/Carmen/ (záložka Pokročilé, v položce „Oddělení“ zvolit „Pouze studentské práce“).
Plné znění bakalářských prací a posudků k nim je přístupné po přihlášení z adresy https://Zkp.slu.cz/?page=login

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJANGBP01Praktická cvičení 1 D. Adamovázk 0/4/04 1P
FPF:UCJANGBP02Úvod do studia jazyka R. Kronzk 1/1/04 2Z
FPF:UCJANGBP03Úvod do studia literatury M. Weisszk 1/1/04 1Z
FPF:UCJANGBP04Úvod do filozofie P. Slováčekz 1/1/03 1-
FPF:UCJANGBP05Praktická cvičení 2 B. Hamplovázk 0/4/04 2P
FPF:UCJANGBP06Anglická literatura 1 V. Nogolovázk 1/1/04 2Z
FPF:UCJANGBP07Culture Studies 1 M. Crhovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJANGBP08Gramatika 1 J. Chovaneczk 1/1/04 3Z
FPF:UCJANGBP09Anglická literatura 2 V. Nogolovázk 1/1/04 3Z
FPF:UCJANGBP10Praktická cvičení 3 L. Prágerzk 0/2/03 3P
FPF:UCJANGBP11Gramatika 2 J. Chovaneczk 1/1/04 4Z
FPF:UCJANGBP12Anglická fonetika P. Kolářzk 1/1/04 5Z
FPF:UCJANGBP13Praktická cvičení 4 L. Prágerzk 0/2/03 4P
FPF:UCJANGBP14Culture Studies 2 M. Crhovázk 0/2/04 4P
FPF:UCJANGBP15Americká literatura 1 M. Weisszk 1/1/04 5Z
FPF:UCJANGBP16Seminář k bakalářské práci 1 M. Crhováz 0/2/04 5P
FPF:UCJANGBP17Anglická lexikologie P. Kolářzk 1/1/04 5Z
FPF:UCJANGBP18Americká literatura 2 M. Weisszk 1/1/04 6Z
FPF:UCJANGBP19Seminář k bakalářské práci 2 M. Weissz 0/2/04 6P
73 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA Anglický jazyk

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 33 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJANGBP20Komunikační cvičení L. Prágerz 0/2/03 2P
FPF:UCJANGBP21Nácvik anglické výslovnosti P. Kolářzk 0/2/03 2P
FPF:UCJANGBP22Prezentační dovednosti L. Prágerzk 0/2/03 1P
FPF:UCJANGBP23Překladová cvičení 1 L. Prágerz 0/2/03 3P
FPF:UCJANGBP24Lokalizace v překladu M. Weisszk 0/2/03 3P
FPF:UCJANGBP25Anglická úřední korespondence D. Adamovázk 0/2/03 3P
FPF:UCJANGBP26Wordbuilding R. Kronzk 0/2/03 4P
FPF:UCJANGBP27Nácvik psaní M. Crhovázk 0/2/03 4P
FPF:UCJANGBP28Foreign Vocabulary in English R. Kronzk 0/2/03 4P
FPF:UCJANGBP29Academic Writing M. Crhovázk 0/2/03 5P
FPF:UCJANGBP30Praktická cvičení 5 R. Kronzk 0/2/03 5P
FPF:UCJANGBP31Praktická cvičení 6 R. Kronzk 0/2/03 6P
FPF:UCJANGBP32Překladová cvičení 2 L. Prágerz 0/2/03 6P
39 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA Anglo-Americká literatura a kultura

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 33 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJANGBP33Introduction to Poetry M. Weisszk 0/1/03 1P
FPF:UCJANGBP34English Classics in Film V. Nogolovázk 0/2/03 2P
FPF:UCJANGBP35Young Adult Fiction D. Adamovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJANGBP36Anglo-African Literature V. Nogolovázk 0/1/03 4P
FPF:UCJANGBP37World War I in Poetry V. Nogolovázk 0/1/03 4P
FPF:UCJANGBP38British Poems for Our Times V. Nogolovázk 0/1/03 3P
FPF:UCJANGBP39Introduction to Creative Reading and Writing M. Weissz 0/1/03 4P
FPF:UCJANGBP40Critical Writing: 20th Century Film and Film Soundtracks L. Prágerz 0/2/03 5P
FPF:UCJANGBP41Contemporary Anglophone Literatures M. Weisszk 0/1/03 5P
FPF:UCJANGBP42Selected Chapters from Anglophone Cultures M. Crhovázk 1/1/04 5P
FPF:UCJANGBP43Britská a americká kultura ve filmu L. Prágerz 0/2/03 6P
FPF:UCJANGBP44Irish Literature D. Adamovázk 1/1/04 6P
39 kreditů

Povinně volitelné předměty – předměty typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 23 kreditů.
Poznámka u předmětů:

*Student povinně zapisuje druhý cizí jazyk. Ze skupiny předmětů Němčina 1,2 a Italština 1,2 je třeba získat minimálně 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJANGBP45Němčina 1 G. Rykalováz 0/2/03 1-
FPF:UCJANGBP46Němčina 2 G. Rykalováz 0/2/03 2-
FPF:UCJANGBP47Němčina 3 G. Rykalováz 0/2/03 3-
FPF:UCJANGBP48Italština 1 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 1-
FPF:UCJANGBP49Italština 2 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 2-
FPF:UCJANGBP50Italština 3 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 3-
FPF:UCJANGBP51Studijní dovednosti R. Kronz 0/1/02 1-
FPF:UCJANGBP52Úvod do odborné terminologie R. Kronzk 0/2/03 2-
FPF:UCJANGBP53Obchodní angličtina D. Adamovázk 0/2/03 3-
FPF:UCJANGBP54Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/2/03 4-
FPF:UCJANGBP55Angličtina pro IT 2 G. Entlovázk 0/2/03 5-
FPF:UCJANGBP56Absolvování dlouhodobé zahraniční stáže M. Crhováz 60 dnů/sem.10 --
FPF:UCJANGBP57Absolvování krátkodobé zahraniční stáže M. Crhováz 10 dnů/sem.3 --
45 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJANGBP58Němčina 4 G. Rykalováz 0/2/03 4-
FPF:UCJANGBP59Němčina 5 G. Rykalováz 0/2/03 5-
FPF:UCJANGBP60Němčina 6 G. Rykalováz 0/2/03 6-
FPF:UCJANGBP61Italština 4 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 4-
FPF:UCJANGBP62Italština 5 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 5-
FPF:UCJANGBP63Italština 6 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 6-
18 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů