OPF - přijímací řízení doktorského studijního programu 2022/2023

Podniková ekonomika a management

Doktorské studium, forma: kombinované jednooborové.

Přijímací řízení

Studium

  • Cíle

    Cílem doktorského studia je výchova vědecko-výzkumných pracovníků, kteří budou schopni odborně pracovat na úrovni mezinárodních standardů v oblasti ekonomické teorie při použití moderních matematicko-statistických metod, moderních informačních technologií s využitím týmové práce. V rámci studia budou řešeny aktuální problémy managementu firem, marketingu a logistických systémů, malého a středního podnikání, finančního řízení firem a financování podnikatelské činnosti, marketingu firem, spadající do výzkumného programu OPF SU, projektů řešených v rámci GAČR, FRVŠ aj. a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí.

    Pohled na tento obor trochu JINAK

  • Uplatnění absolventa

    Absolvent doktorského studia získá vědomostí o nejnovějších efektivních vědeckých, ekonomických a technických trendech globalizace světového hospodářství, aplikaci matematicko-statistických metod ve vědecko-výzkumné práci; využívání informačních technologií ve vědecko-výzkumné práci; komunikaci, přesné formulaci zaměření, postupech a výsledcích odborné práce; komunikaci a prezentaci odborných znalostí a výsledků výzkumu v angličtině, příp. jiném cizím jazyce. Bude disponovat odbornými znalostmi ekonomické teorie, především v těchto oblastech: teorie firmy; managementu a podnikání; firemních financích; ekonomice podniku; rozhodování v ekonomických systémech. Získá tyto speciální znalosti a dovednosti (dle zaměření disertační práce): modelování firemních systémů a jejich efektivnosti; principy strategického řízení; firemní finance, financování a ovládání korporací; marketingové řízení firem; marketingová logistika; řízení lidských zdrojů; strategické myšlení, metody tvorby a implementace strategie.

    Absolvent nalezne uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na vysokých školách a ve vědeckých ústavech zabývajících se výzkumy v oblasti managementu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Nabyté znalosti a dovednosti může absolvent uplatnit i na výzkumných a odborných pracovištích průmyslových podniků v oblasti řízení, financování, logistiky a marketingu, stejně jako v obchodních společnostech, ve službách i ve veřejné správě.

3
uchazečů
bylo loni přijato
3
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Podniková ekonomika a management
Zkratka
DPEM4
Kód
6208V086
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
P6230 D_EKOMAN4 Ekonomika a management