FPF - 1. kolo přijímací řízení 2020/2021

Angličtina (dvouoborové) + Historie (dvouoborové)

Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Písemná zkouška z angličtiny
 • Uplatnění absolventů tohoto oboru

  Absolvent výborně ovládá mluvenou a psanou angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Má hluboké znalosti lingvoreálií a přehled zejména o novější anglicky psané literatuře. K jeho kvalifikaci patří i znalost sociokulturní problematiky spojené s tímto teritoriem. Je připraven pro působení v profesích, jakými jsou např. odborný pracovník pro anglicky mluvící oblast, pracovník v kulturních centrech, v podnikatelské sféře, ve státní správě apod.

Studium

 • Cíle

  Obor je koncipován tak, aby poskytl komplexní filologické vzdělání v oblasti anglistiky a amerikanistiky. Studium v sobě zahrnuje jak složku jazykovědnou, tak i literární. Jazykovědná složka obsahuje předměty uplatňující postupy diachronní lingvistiky, jakož i lingvistiky synchronní. Velmi výrazně se zde uplatňují také kontrastivní postupy poskytující komplexní vhled do struktury a zákonitostí anglického jazyka. Budování odborné filologické kompetence je v průběhu studia neodlučně spjato s komunikační praxí, která umožňuje organické spojení teoretické a praktické složky jazykovědného vzdělání v oblasti anglistiky a amerikanistiky. Literární složka oboru studentům poskytuje komplexní uchopení vývoje a rozmanitých podob anglicky psané literatury. Celý literární blok studia klade důraz na kulturní pluralitu, která je nepřehlédnutelným charakteristickým rysem starších i nových anglicky psaných literárních textů. Jazykovědná i literární složka nabízí kromě povinných předmětů také předměty povinně volitelné, které umožňují prohloubení zájmu o danou oblast a rozšíření znalostí zvolené problematiky.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent výborně ovládá mluvenou a psanou angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Má hluboké znalosti lingvoreálií a přehled zejména o novější anglicky psané literatuře. K jeho kvalifikaci patří i znalost sociokulturní problematiky spojené s tímto teritoriem. Absolvent je vybaven kompetencemi, které zahrnují jak obecný filozofický pohled na jazyk, zvládnutí metodologie výstavby a práce s jazykovým korpusem, tak i schopnost korpusová data účelně interpretovat získané poznatky aplikovat v těchto oblastech: zpracování přirozeného jazyka, strukturní zkoumání jazyka (lexikon, gramatika, fonologie, pragmatika), lexikografie a translatologické aplikace, příprava výukových materiálů na bázi jazykového korpusu.

  Absolvent je připraven pro působení v profesích, jakými jsou např. odborný pracovník pro anglicky mluvící oblast, pracovník v kulturních centrech, v podnikatelské sféře, ve státní správě apod.

Informace o oboru

Obor
Angličtina (dvouoborové)
Zkratka
A
Kód
7310R010
Typ
bakalářský
Titul
Bc.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
B6107 B6107 HuSt Humanitní studia