FPF - 3. kolo přijímacího řízení 2020/2021

Historie (dvouoborové) + Němčina (dvouoborové)

Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Od přijímacích zkoušek upuštěno
 • Uplatnění absolventů tohoto oboru

  Absolvent umí zpracovávat a prakticky aplikovat poznatky a metody širšího spektra společenských věd. Akcentována je nutnost interdisciplinárního přístupu ve společensko-vědních disciplínách, variability metod a badatelských postupů, které se neomezují na tradiční vzorce historického bádání, ale umožňují studentům pružnou orientaci v tématech dalších humanitních oborů. Absolvent najde uplatnění v muzeích, galeriích, archivech, archeologických pracovištích, knihovnách, státní správě a samosprávě.

Studium

 • Cíle

  Studijní obor je koncipován v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání pro oblast historických věd. Poskytuje studentům široký rozhled po základních historických disciplínách včetně politických, hospodářských sociálních a kulturních dějin. Reflektuje tak vývoj tzv. nového politického dějepisectví, které klade důraz na interdisciplinární spolupráci historie a příbuzných disciplín a současně se v nových úhlech pohledu se například vrací k výzkumu státu coby klíčové politické instituce a vazbě státu a společnosti. Pozornost je ovšem věnována i badatelským proudům sledujícím role elit, konfliktů a politické komunikace při utváření podoby časově a teritoriálně odlišných společností. Vštěpuje studentům základní praktické dovednosti v oblasti metodologie, práce s historickými prameny, orientaci v aktuálních proudech výzkumu a prezentace výsledků. Oboje navržen jako kombinovatelný s dalšími (půl)obory tak, aby byl posílen interdisciplinární charakter vzdělávání.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent umí zpracovávat a prakticky aplikovat poznatky a metody širšího spektra společenských věd. Akcentována je nutnost interdisciplinárního přístupu ve společensko-vědních disciplínách, variability metod a badatelských postupů, které se neomezují na tradiční vzorce historického bádání, ale umožňují studentům pružnou orientaci v tématech dalších humanitních oborů.

  Absolvent najde uplatnění v muzeích, galeriích, archivech, archeologických pracovištích, knihovnách, státní správě a samosprávě.

Informace o oboru

Obor
Historie (dvouoborové)
Zkratka
HO
Kód
7105R021
Typ
bakalářský
Titul
Bc.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
B6107 B6107 HuSt Humanitní studia