Cíle studijního programu

Navrhovaný obor je koncipován v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání pro oblast historických věd. Poskytuje studentům široký rozhled po základních historických disciplínách (metodologie historických věd, pomocné vědy historické) včetně politických, hospodářských sociálních a kulturních dějin ve středoevropském, evropském i světovém měřítku a zároveň je připravuje k různým činnostem v historických, muzeologických a památkově zaměřených disciplínách. Skladba předmětů ve studijním plánu odpovídá nejnovějším poznatkům na poli historie, muzeologie a památkové péče. Reflektuje vývoj tzv. nového politického dějepisectví, které klade důraz na interdisciplinární spolupráci historie a příbuzných disciplín a současně se v nových úhlech pohledu například vrací k výzkumu státu coby klíčové politické instituce a vazbě státu a společnosti. Pozornost je ovšem věnována i badatelským proudům sledujícím role elit, konfliktů a politické komunikace při utváření podoby časově a teritoriálně odlišných společností. Vštěpuje studentům základní praktické dovednosti v oblasti metodologie, práce s historickými prameny, orientaci v aktuálních proudech výzkumu a prezentace výsledků.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 1. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Studium

 • Cíle

  Navrhovaný obor je koncipován v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání pro oblast historických věd. Poskytuje studentům široký rozhled po základních historických disciplínách (metodologie historických věd, pomocné vědy historické) včetně politických, hospodářských sociálních a kulturních dějin ve středoevropském, evropském i světovém měřítku a zároveň je připravuje k různým činnostem v historických, muzeologických a památkově zaměřených disciplínách. Skladba předmětů ve studijním plánu odpovídá nejnovějším poznatkům na poli historie, muzeologie a památkové péče. Reflektuje vývoj tzv. nového politického dějepisectví, které klade důraz na interdisciplinární spolupráci historie a příbuzných disciplín a současně se v nových úhlech pohledu například vrací k výzkumu státu coby klíčové politické instituce a vazbě státu a společnosti. Pozornost je ovšem věnována i badatelským proudům sledujícím role elit, konfliktů a politické komunikace při utváření podoby časově a teritoriálně odlišných společností. Vštěpuje studentům základní praktické dovednosti v oblasti metodologie, práce s historickými prameny, orientaci v aktuálních proudech výzkumu a prezentace výsledků.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent dokáže pracovat s odbornou literaturou.
  • Absolvent dokáže vyhledávat různé typy historických pramenů v závislosti na tématu odborné práce.
  • Absolvent dokáže provést historickou kritiku pramenů, identifikovat hlavní historické jevy a interpretovat získané poznatky (za pomoci odborné literatury) v potřebných historických souvislostech.
  • Absolvent dokáže studovat historické prameny a odbornou literaturu v originálním znění (angličtina, němčina, latina).
  • Absolvent dokáže vnímat historické skutečnosti, jevy a procesy v kontextu poznatků souvisejících vědních oborů.
  • Absolvent se orientuje v hlavních problémech českých, evropských i světových dějin a souvislostech politického, hospodářského, sociálního a kulturních vývoje.
  • Absolvent dokáže samostatně vyhledávat informace, kriticky je vyhodnocovat a formulovat na jejich základě hypotézy. Je schopen prověřit platnost těchto hypotéz a vyvodit vlastní závěry.
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Vytváření studijních plánů vychází ze standardů a metodiky doporučené Národním akreditačním úřadem a z pravidel mezinárodního kreditového systému (ECTS); jejich změny podmiňuje schválení Akademickým senátem FPF SU. Rozsah jedné vyučovací hodiny je standardní (45 min.). Struktura studijního plánu a poměr kreditů získaných v jednotlivých skupinách předmětů je specifikován v příloze B-IIa (completus; maior, minor). Studijní plán zachovává vyvážený poměr mezi teoretickou částí výuky, resp. přednáškami a seminární formou výuky. Studijní plán zachovává předepsaný poměr mezi předměty společného základu a zaměření. Součástí studijního plánu je praktická výuka v prostorách univerzity a ve specializovaných učebnách. Suma získaných znalostí a dovedností odpovídá popsanému profilu absolventa. Studenti jsou hodnoceni podle jednotné klasifikační stupnice ECTS.

  Počet kreditů, které musí student během tříletého studia získat, je závislý na tom, zda studuje podle studijního plánu maior či minor.

  V případě sdruženého studia je aplikován symetrický model studijích plánů, tzn. že rozsah obou částí studia je srovnatelný. Ve studijním plánu maior je uveden předmět „Úvod filozofie“ (PZ); vzhledem ke studijnímu plánu completus se ovšem nejedná o zcela nový předmět, pouze ve zhuštěné podobě zachycuje výuku Filozofie I a Filozofie II.

  Během tříletého studia musí student, který studuje SP Historie podle studijního plánu maior, získat 99 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat všechny povinné předměty (81 kreditů). Dále musí student získat 9 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty (PVA a PVB) a 9 kreditů za předměty ve skupině Volitelné předměty. Volitelné předměty si student vybírá z nabídky dalších studijních programů realizovaných na FPF SU, případně ze zbývajících předmětů skupin PVA a PVB.

  Student, který studuje SP Historie podle studijního plánu minor, musí během tříletého studia získat 81 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat všechny povinné předměty (64 kreditů). Dále musí student získat 9 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty (PVA a PVB) a 8 kreditů za předměty ve skupině Volitelné předměty. Volitelné předměty si student vybírá z nabídky dalších studijních programů realizovaných na FPF SU, případně ze zbývajících předmětů skupin PVA a PVB.

  Student v rámci sdruženého studia kombinuje studijní plán maior v rozsahu 99 kreditů se studijním plánem minor v rozsahu 81 kreditů.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent studijního programu může rozvíjet vzdělávání v rámci navazujících studijních programů v oblasti vzdělávání Historické vědy a dalších příbuzných studijních programech.

Základní údaje

Zkratka
HistBP
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
44
počet aktivních studentů