Cíle studijního programu

Cílem studia je připravit profesně zdatné odborníky, kteří jsou schopni úspěšně vymyslet, realizovat a provozovat digitální podnikání jak v oblasti výrobků, tak služeb. Tohoto cíle je dosaženo nabytím mezioborových znalostí z oblasti podnikání, marketingu a informatiky. Ve studijním programu jsou posluchačům poskytnuty znalosti dominantně jako podklad pro praktické využití při osvojování specifických schopností. Vzhledem k rychlosti změn v dané oblasti je záměrem programu studenty připravit především na dynamicky se vyvíjející podmínky tuzemského i globálního světa digitálního podnikání. Student postupně přechází od pochopení základních konceptů podnikání, marketingu a informatiky k složitějším procesům fungování digitálního obchodu jako celku. Konkrétní praktické předměty rozvíjející dovednosti jsou tak zasazeny do širšího kontextu studentova chápání. V závěru studia je tak schopný nejen přemýšlet v souvislostech, ale také na základě pochopení aktuální ekonomické reality vytvářet pro sebe nebo pro svého zaměstnavatele nové tržní příležitosti. Hodnocení výukového procesu je z velké části postaveno na schopnosti řešit praktické problémy formou týmové práce na zadaných projektech. Samozřejmostí je zapojení firem a jejich zadání prostřednictvím případových studií, témat seminárních a bakalářských prací a přednášek odborníků ve výuce. V průběhu studia jsou napříč předměty intenzivně využívány moderní hardwarové a softwarové technologie.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit profesně zdatné odborníky, kteří jsou schopni úspěšně vymyslet, realizovat a provozovat digitální podnikání jak v oblasti výrobků, tak služeb. Tohoto cíle je dosaženo nabytím mezioborových znalostí z oblasti podnikání, marketingu a informatiky. Ve studijním programu jsou posluchačům poskytnuty znalosti dominantně jako podklad pro praktické využití při osvojování specifických schopností. Vzhledem k rychlosti změn v dané oblasti je záměrem programu studenty připravit především na dynamicky se vyvíjející podmínky tuzemského i globálního světa digitálního podnikání. Student postupně přechází od pochopení základních konceptů podnikání, marketingu a informatiky k složitějším procesům fungování digitálního obchodu jako celku. Konkrétní praktické předměty rozvíjející dovednosti jsou tak zasazeny do širšího kontextu studentova chápání. V závěru studia je tak schopný nejen přemýšlet v souvislostech, ale také na základě pochopení aktuální ekonomické reality vytvářet pro sebe nebo pro svého zaměstnavatele nové tržní příležitosti. Hodnocení výukového procesu je z velké části postaveno na schopnosti řešit praktické problémy formou týmové práce na zadaných projektech. Samozřejmostí je zapojení firem a jejich zadání prostřednictvím případových studií, témat seminárních a bakalářských prací a přednášek odborníků ve výuce. V průběhu studia jsou napříč předměty intenzivně využívány moderní hardwarové a softwarové technologie.

 • Uplatnění absolventa

  Vzhledem k tomu, že se jedná o profesní studijní program, bude absolvent Digitálního businessu disponovat praktickými dovednostmi v oblasti vývoje, realizace a provozu digitálního obchodu. Bude mít hluboké znalosti týkající se rozvoje podnikání, marketingu, informatiky a digitálního obchodování. Disponuje také základním přehledem v oblasti ekonomiky podniku, internetového práva, inovací a projektového řízení. Porozumí tomu, jak fungují technologie běžně využívané v dané oblasti a bude schopný s nimi nejen aktivně pracovat, ale také prosazovat při implementaci v podniku. Jeho kompetence zvládat problémy budou reflektovat situaci na trhu, pro který je typické neustálé řešení unikátních problémů na místo aplikace jednoho univerzálního přístupu.

  Absolvent získá odborné znalosti o fungování ekonomických subjektů na trhu. Porozumí chování zákazníků, veřejné správy a podniků a tyto tržní síly bude umět náležitě analyzovat. Díky tomu bude schopný interpretovat stav a vývoj lokální i globální ekonomiky a vyhodnotit dopady vnějšího prostředí na fungování organizace, a to před vznikem i během jejího života. Bude se orientovat v právních předpisech, které se bezpodmínečně dotýkají problematiky digitalizace a digitálního obchodování. Dále porozumí souvislostem chodu a řízení podniků a aspektům jeho finančního řízení.

  Absolvent získá odborné dovednosti související s ovládáním kancelářských, projektových, účetních a statistických softwarů, tvorbou a editací webových aplikací a stránek, ale také správy profilu na sociálních médiích. Bude umět vyhledávat a zpracovávat informace online i off-line a kriticky je hodnotit a používat pro své rozhodování. Získá dovednosti potřebné k realizaci transformačních projektů směrem k digitalizaci podnikových procesů. Naučí se pracovat v prostředí cloudových služeb a na sdílených projektech a digitálních dokumentech. Dokáže připravit stručnou a výstižnou prezentaci svého podniku, projektu, produktu nebo nápadu a představit klíčové kroky k dosažení stanovených cílů.

  Absolvent získá praktické dovednosti v oblasti komunikace, kdy bude schopný vyjadřovat se jasně, přesně a výstižně tak, aby jeho komunikační protějšek porozuměl jeho záměrům. Bude umět vyjednávat s různými klíčovými osobami jako jsou investoři, majitelé, zákazníci, dodavatelé nebo zástupci struktur státu. Povede vždy konstruktivní diskusi s cílem oboustranné spokojenosti a bude schopný aktivně naslouchat. V rámci interpersonálních dovedností bude způsobilý pracovat v týmu, efektivně vytvářet vztahy se svými spolupracovníky uvnitř i mimo firmu a řešit obtížné situace a konflikty. Efektivně sdílet nabyté zkušenosti a znalosti v týmu pro něj bude samozřejmostí. Nastavením mysli bude absolvent směřovat k sebeřízení, inovativnosti, otevřenosti, flexibilitě, ochotě riskovat a myslet strategicky a v souvislostech. Tyto dovednosti budou posilovány pravidelným nácvikem prezentací a týmové práce v seminářích a také pomocí setkávání se se zástupci jednotlivých profesí v rámci výuky a spolupráce během odborné praxe. Ověřování nabytých praktických dovedností je součástí detailního hodnocení výsledků týmové i individuální práce v jednotlivých předmětech.

  Získané znalosti a dovednosti umožní absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti či hledat uplatnění v praxi jako podnikatel, produktový manažer, projektový manažer, marketingový specialista, produkt owner, datový analytik nebo business analytik.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 3/2020, který je přílohou této žádosti o akreditaci. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální bakalářský seminář. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti.

  Student během studia absolvuje celkem 25 povinných předmětů, představujících 149 ECTS kreditů. V rámci kategorie povinných předmětů je 5 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty. Zbývající povinné předměty pokrývají základní ekonomické a manažerské disciplíny, jejichž absolvování dotváří absolventa jakéhokoliv programu ekonomického zaměření.

  V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit ze 7 předmětů s povinností získat 20 kreditů. To nejčastěji znamená úspěšné absolvování 4 předmětů. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit i absolvování předmětu v cizím jazyce. U takového předmětu probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a splnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Tím mimo jiné student prokazuje svoji schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce.

  Celkem 11 ECTS kreditů je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů bakalářského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. finance, účetnictví, informační technologie apod.). Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných podnikatelských zadání v rámci Business Gate Academy.

  V rámci povinně volitelných předmětů může student absolvovat i předmět v anglickém jazyce (Intercultural Communication). V těchto předmětech probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a plnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Student tak získá schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce, což mu zjednoduší vstup na světové trhy v rámci škálovatelnosti vlastního podnikáním či v rámci zaměstnání v globálně orientované firmě.

  Státní závěrečné zkoušky se skládají z obhajoby BP, z části zaměřené na ekonomicko-manažerské okruhy a z části pokrývající tematické okruhy z oblasti digitálního businessu. Otázky do ekonomicko-manažerské části budou vycházet z obsahu předmětů Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku a Finance v podnikání. Otázky do části digitální business budou pokrývat témata probíraná v předmětech Business modely, Inovační podnikání, Kreativní myšlení, E-marketing, Informační podpora činnosti firmy.

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud budou mít studenti zájem o další studium, mohou pokračovat v navazujícím studiu všech studijních programů. V programu Podniková ekonomika a management si mohou zvolit specializaci Podnikání, Finance podniku, Marketing a obchod nebo Účetnictví a daně. Dále program Manažerská informatika nebo Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví.

  Po ukončení navazujícího studia lze pokračovat v doktorském stupni studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_DB
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

127
počet aktivních studentů

Garant programu