Přinášíme revoluci ve vzdělávání

Představení studijního programu

Studijní program Inovativní podnikání je unikátní způsob vzdělávání, který upřednostňuje tvůrčí podnikatelskou praxi před teorií, sdílený prostor před školní lavicí a týmový dialog před jednostranným výkladem učitele. Nástrojem vzdělávání a seberozvoje je týmová obchodní společnost, kterou si studenti v prvním ročníku zakládají a ve které realizují své podnikatelské projekty.

Vycházíme z finského vzdělávacího konceptu Team Academy©, který funguje přes 20 let po celém světě a my jej nyní přinášíme také vám.

Bližší informace o studijním programu a přijímacím řízení naleznete na stránkách http://www.inovativnipodnikani.cz.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Inovativní podnikání je zaměřený na profesní přípravu podnikatelů, inovačních manažerů, obchodníků a marketérů v excelentním výukovém prostředí učící se organizace (disciplíny učení: systémové myšlení, seberozvoj, týmové vzdělávání, sdílená vize a mentální modely). Na začátku studia studenti ve studijní skupině zakládají týmovou obchodní korporaci (týmovou společnost) a tak od počátku řídí v týmu reálný podnik v prostředí skutečných konkurentů, zákazníků a reálných financí. Vlastní zkušeností tak získávají dovednosti a znalosti z uceleného cyklu podnikání, tj. od problematiky založení podniku, přes všechny jeho finanční, právní, ekonomické, personální, produktové, marketingové, obchodní a jiné aspekty, až po strategická rozhodnutí o budoucím směřování podniku. Tento unikátní vzdělávací koncept vychází z 23 leté tradice finského vzdělávacího modelu Team Academy.

  Naše poslání:

  Přinášíme změnu ve vzdělávacím systému pro všechny, kdo v sobě chtějí maximálně rozvinout svůj tvůrčí potenciál a společně měnit svět v lepší místo pro život.

  Naše vize:

  Většina našich absolventů po skončení studia podniká a přispívá k udržitelnému rozvoji regionu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • realizovat své podnikatelské nápady od myšlenky až po její komercializaci
  • vést vlastní obchodní společnost a aplikovat inovativní principy v podnikání
  • vytvářet a implementovat podnikatelské strategie, provádět jejich kontinuální hodnocení a navrhovat v nich změny nutné k dosažení stanovených cílů
  • identifikovat příležitosti na trhu a prokazovat schopnost je využít (zavedením vlastního produktu na trh).
  • vytvářet a vést tým, používat vhodné techniky pro řízení konfliktů a krizí, motivování ostatních i sebe, stanovování cílů, budování výkonnosti týmu a další
  • aplikovat plánování, rozpočtování, organizování a řízení projektů při realizaci podnikatelských záměrů
  • nezávisle a iniciativně vyhledávat informace z různých zdrojů a syntetizovat je pro použití své i pro použití v podmínkách podniku
  • sebepoznání a přijetí odpovědnosti za vlastní vzdělávání a osobní rozvoj
  • identifikovat různé typy referenčních skupin zákazníků a aplikovat odpovídající roli při plnění jejich zákaznických požadavků, při tom efektivně používat prodejní nástroje (prodejní návštěvy, prezentace, telemarketing atd.)
  • používat získané odborné znalosti v anglickém jazyce na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Uplatnění absolventa

  Polovina absolventů po dokončení studia dále podniká. Druhá polovina se velmi rychle uplatní na trhu práce a to zejména na pozicích vyžadujících samostatnost a tvůrčí myšlení, ať už v zavedených firmách nebo start-upech.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Délka semestru je 13 týdnů. Student je povinen v rámci studia získat 180 ECTS kreditů.

  Během studia student absolvuje povinné předměty představující celkově 137 ECTS kreditů (76 % studijního plánu). V rámci této kategorie je 6 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty (ZT). Dalších 7 předmětů spadá do kategorie profilujícího základu (PZ), který pokrývá specifické dovednosti týmového a inovativního podnikání. Jejich absolvování dotváří standardního absolventa ekonomicky zaměřeného programu založeného na mezinárodním vzdělávacím konceptu TA, jehož vzdělávací metody provázejí studenta v pěti semestrech předmětu Team Academy principy. Součástí povinných předmětů jsou také další předměty rozvíjející informatické a právní znalosti (9 ECTS), cizojazyčná příprava AJ 1-4 (8 ECTS), odborná praxe (20 ECTS) a aktivity spojené s tvorbou bakalářské práce (15 ECTS).

  V rámci povinně volitelných předmětů studijního programu má student povinnost získat 34 ECTS kreditů (19 % studijního plánu). Obvykle to znamená absolvování 7-8 předmětů (dle jejich ECTS ohodnocení) z celkového souboru 13 předmětů. Širší výběr předmětů umožňuje individuální přístup k profilaci studentů ve vybrané odborné disciplíně i reflexi potřeb v rámci podnikání v týmové společnosti. Do této kategorie spadá i předmět Kvantitativní metody v ekonomické praxi. Tento předmět byl zde zařazen opět z důvodu, že pokud vznikne v podnikatelské praxi studenta potřeba po využití či aplikování kvantitativních metod, pak má student možnost zapsat a absolvovat tento předmět. Detailní vymezení povinných a povinně volitelných předmětů dokládá tabulka B-IIa a příslušné formuláře B-III.

  Celkem 9 ECTS kreditů (5 % studijního plánu) je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů bakalářského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu a povinně-volitelných předmětů v menší míře profiloval i v jiné disciplíně či světovém jazyku. Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných zadání podnikatelské praxe v rámci Business Gate Academy.

 • Praxe

  Ve studijním programu Inovativní podnikání se odborná praxe realizuje zejména v týmové společnosti, kterou studenti zakládají v prvním ročníku studia. V rámci studia studenti věnují podstatný čas realizování vlastní podnikatelské činnosti, která je zároveň vnímána jako nástroj vzdělávání (metoda learning by doing) a způsob aplikování teorie do praxe, tzv. model ATP (Applying Theory to Practise), který pracuje s rovinou individuálního a týmového učení se a je podporou pro realizaci jednotlivých podnikatelských projektů. Ve studijním plánu je odborná praxe v týmové společnosti plánována na celkovou zátěž minimálně 500 hodin (rozložená do 5 semestrů), nicméně ze zkušeností Team Academy poboček je nasazení studentů v podnikatelské činnosti mnohem vyšší.

 • Cíle kvalifikačních prací

  U studijního programu Inovativní podnikání může mít BP následující formu:

  - Komentovaný soubor realizovaných projektů, resp. provázaný popis kompletního podnikatelského portfolia, realizovaných v průběhu studia.

  - Kritické zhodnocení teorie formou případových studií vycházejících z vlastních praktických poznatků.

  - Návrh a zhodnocení podnikatelského plánu budoucího uplatnění či zaměření studenta.

  - Zpracování BP na vybrané téma

 • Návaznost na další studijní programy

  Získané znalosti a dovednosti umožňují absolventovi bakalářského studijního programu Inovativní podnikání pokračovat v navazujícím studiu ekonomicky zaměřených studijních programů. Na SU OPF se jedná zejména o program Podniková ekonomika a management (resp. Ekonomika a management), kde si mohou zvolit například specializaci Podnikání nebo Obchod a marketing. Vysoký stupeň samostatnosti ve vzdělávání mohou studenti s předpoklady pro vědeckou a inovační činnost uplatnit v doktorském stupni studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_IP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

71
počet aktivních studentů