Představení studijního programu

The Bachelor's degree programme Economics and Management examines issues central to the world we live in: namely how the economy and organisations function, and how resources are allocated and coordinated to achieve the organisation’s objectives. Graduates of the programme are provided with basic, general preparation in the economic, corporate, quantitative and legal fields, as well as a solid methodological training in the analysis and critical interpretation of economic and corporate dynamics. They can work in management positions in a wide spectrum of companies. The degree programme prepares students to enter the job market immediately upon graduation or pursue a Master’s degree.

WHAT ARE THE BENEFITS TO STUDY OUR DEGREE?

- Essential knowledge and practical experience in the field of doing business.

- You will get the awareness of how companies function in the market.

- Understand the mission and vision of successful international companies.

- Knowledge of business economics, corporate and international finance, management and marketing.

- Understand international business environment and Europe’s specifics.

- You will be able to process basic accounting financial statements in international company.

- You will meet new friends from all over the world at recognized university.

WHAT COURSES ARE YOU GOING TO STUDY?

Microeconomics, Macroeconomics, Principles of finance, Principles of marketing, Management, Accounting, Quantitative methods, etc.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Economics and management je vybavit studenty znalostmi, dovednostmi a schopnostmi potřebnými pro dlouhodobé uplatnění na mezinárodním trhu práce pro individuální i týmovou práci v oblasti ekonomiky a managementu organizací nebo realizaci vlastního konkurenceschopného podnikatelského záměru. Díky vyvážené skladbě studijního programu student nejprve pochopí klíčové ekonomické zákonitosti, principy fungování ekonomických subjektů, jejich organizaci a management nebo nastavení a dopady mezinárodní legislativy a obchodních smluv na podnikatelské prostředí. Na tomto základě pak student získává povědomí o podstatě podnikatelské činnosti, jejích složkách a využití principů kritického myšlení k vyhodnocení ekonomických dat a souvisejících fakt pro potřeby zpracování relevantních podkladů pro kompetentní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ekonomických procesů subjektů soukromé i veřejné sféry. Studenti jsou v průběhu studia zároveň konfrontování s praktickými aspekty podnikatelské činnosti organizací prostřednictvím zapojování odborníků z praxe do výukového procesu.

 • Uplatnění absolventa

  WHERE CAN YOU WORK WITH OUR DEGREE?

  - In management positions in banking and finance, international organisations, consulting firms, international companies and the public sector.

  - In sales or marketing departments of international companies.

  - In accounting departments of companies and in audit organisations.

  - In supply chains of different companies or in customer relationship management.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Délka semestru je 13 týdnů. Student je povinen v rámci studia získat 180 ECTS kreditů. Student během studia absolvuje celkem 18 povinných předmětů (mimo předměty Bachelor thesis seminar a Bachelor thesis), představujících 112 ECTS kreditů (62 % studijního plánu). V rámci kategorie povinných předmětů je 6 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty profilujícího základu (Microeconomics, Macroeconomics, Enterprise theory, Management, Principles of finance, Management, Principles of marketing). Dalších 6 povinných předmětů spadá do kategorie předmětů profilujícího základu (Logistics, Business economics, International trade operations, Corporate finance, Accounting, Entrepreneurship). Zbývající povinné předměty pokrývají základní ekonomické a manažerské disciplíny, jejichž absolvování dotváří standardního absolventa programu ekonomického zaměření. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit ze 7 předmětů s povinností získat 23 kreditů (13 % studijního plánu). To znamená úspěšné absolvování 4 předmětů. Celkem 18 ECTS kreditů (10 %) je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů bakalářského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. interkulturní komunikace, cestovní ruch, informační technologie apod.). Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných problémů a úkolů ekonomické praxe v rámci Business Gate Academy. Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální bakalářský seminář (Bachelor thesis seminar). Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti. Za tyto aktivity student získá celkem 27 ECTS kreditů (15 % studijního plánu).

 • Návaznost na další studijní programy

  Získané znalosti a učební dovednosti umožňují absolventovi bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Economics and management pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti např. v navazujícím magisterském programu Economics and Management, který je na SU OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_EME
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

13
počet aktivních studentů