Představení studijního programu

The Master's degree programme Economics and management is designed to prepare university-educated professionals with economic knowledge and managerial skills that are able to act in higher or top management positions not only in the business sphere after acquiring appropriate practice. Emphasis is placed on international accents of entrepreneurial activities during study. Successful graduates get the title of ‘engineer’ and are prepared to enter job market immediately or they have the opportunity to continue in PhD studies.

WHAT ARE THE BENEFITS TO STUDY OUR DEGREE?

- Professional knowledge and practical experience in the field of advanced microeconomics, advanced macroeconomics and managerial economics.

- You will get the awareness of how business organizations function.

- Understand the mission and vision of crisis management and international business law.

- Acquire knowledge of international marketing, international financial management and retail management.

- You will be able to process financial analyses and valuate the company‘s assets and much more.

- You will meet people from all over the world with similar aims and interests.

WHAT COURSES ARE YOU GOING TO STUDY?

Advanced microeconomics, Advanced macroeconomics, Strategic marketing, Strategic management, Human resource management, International taxation and tax systems, Managing innovation, etc.

Studijní plány

Přijímací řízení
SPECIAL admission procedure to the master's degree program in English 2023/2024 FOR ACTUAL STUDENTS
Termín podání do půlnoci 15. 6. 2023

 • Informace o přijímacím běhu

  Conditions for the admission to the follow-up Master’s degree study program Economics and Management accredited in English in the full-time form of study at the Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná (hereinafter referred to as the "SU SBA") for students studying at SU SBA in the followup Master’s degree study program Economics and Management, field of study Business Economics and Management accredited in English with the validity of accreditation until 31. 12. 2024 (hereinafter referred to as the "Conditions") for the academic year 2023/2024

  Approved by the Academic Senate of the SU SBA on January 25, 2023

  On the basis of provisions of § 49 par. 3 of Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education Institutions and on amendments and supplements to other acts, as amended, (hereinafter the Higher Education Act), and in accordance with the Regulations of the Admission Procedure at the Silesian University in Opava, as amended, and the Statute of the Silesian University in Opava, as amended,

  I set forth the conditions for admission for the academic year 2023/2024:

  1. Submitting an electronic application at https://is.slu.cz/prihlaska/ from 12th - 15th June, 2023.
  2. An administrative fee of 0 CZK for acts related to the admission procedure.
  3. An entrance examination remission without setting other conditions for admission to study - students of the follow-up Master’s degree study program Economics and Management, the field of study Business Economics and Management accredited in English at SU SBA will be admitted to the study program without an entrance examination.

  All activities and related administrative procedures in the context of the above study degree program will be conducted in English.

  Enrolment period: September 2023
  In justified cases, the SU SBA reserves the right to use electronic communication with the applicant.

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Economics and management je vybavit studenty novými znalostmi a dovednostmi, a prohloubit a rozšířit dosavadní odborné kompetence dosažené absolvováním bakalářského studijního programu, aby byli schopni uplatnit se dlouhodobě na mezinárodním trhu práce v oblasti ekonomiky a managementu organizací nebo rozvinout vlastní podnikatelský záměr. V navazujícím magisterském studiu je kladen důraz na pokročilejší a náročnější problematiku strategického charakteru a mezinárodního přesahu jako je manažerská ekonomika, mezinárodní finanční management, strategický management a marketing, řízení lidských zdrojů nebo právo v mezinárodním obchodě. Studijní program a jednotlivé předměty jsou navrženy tak, aby prohlubovaly schopnosti studentů získat a třídit důležitá data a následně je analyzovat vhodnými kvantitativními a ekonometrickými metodami s podporou softwarových nástrojů. Správnému pochopení problematiky významně přispívá i časté zařazení manažerů spolupracujících firem do výuky profilujících předmětů. Důležitým cílem studia je rovněž podpořit zájem nadaných studentů o vědecko-výzkumnou činnost a motivovat je k zahájení doktorského studia.

 • Uplatnění absolventa

  WHERE CAN YOU WORK WITH OUR DEGREE?

  - In management positions of higher management of companies, non-profit or contributory organizations and financial institutions.

  - In managerial positions in international business environment.

  - In accounting departments of companies and in audit organizations.

  - In scientific and pedagogical fields focused on the issues of economics and management with the possibility of continuing the study in the PhD programme of Economics and management.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Délka semestru je 13 týdnů. Student je povinen v rámci studia získat 120 ECTS kreditů. Student během studia absolvuje celkem 11 povinných předmětů programového základu, představujících 67 ECTS kreditů (56 % studijního plánu). V rámci kategorie povinných předmětů je 5 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty (Advanced microeconomics, Advanced macroeconomics, Managerial economics, International financial management, International business law). Další čtyři povinné předměty spadají do kategorie předmětů profilujícího základu (Strategic management, Strategic marketing, Human resource management, Retail management). Zbývající povinné předměty jsou tvořeny předměty programového základu, pokrývající oblast kvantitativního zpracování dat a jejich absolvování tak dotváří komplexní profil absolventa. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit z 8 předmětů s povinností získat 26 kreditů (22 % studijního plánu). To znamená úspěšné absolvování 5 předmětů. Ve studijním plánu se nepočítá s volitelnými předměty, ale student si je může volit dobrovolně a může vybírat ze všech předmětů navazujícího magisterského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. manažerská informatika, veřejná ekonomika a správa apod.). Na podobném principu může student absolvovat zahraniční studijní pobyt nebo se zapojit do řešení reálných problémů a úkolu ekonomické praxe v rámci Business Gate Academy. Během studia studenti zpracovávají diplomovou práci (DP) na zadané téma pod vedením vedoucího DP. DP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální diplomový seminář (Master thesis seminar). Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti. Za tyto aktivity student získá celkem 27 ECTS kreditů (22 % studijního plánu).

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující magisterský akademicky zaměřený studijní program Economics and management přímo navazuje na bakalářský studijní program Economics and management na SU OPF. Studenti navazujícího studijního programu Economics and management mají možnost účastnit se vědecko-výzkumné činnosti realizované na katedrách podílejících se na výuce studijního programu. Absolventi navazujícího magisterského stupně studia Economics and management se zájmem a předpoklady pro vědeckou a inovační činnost mohou postoupit do doktorského stupně studia ve studijním programu Economics and management, který je na SU OPF akreditován. V doktorském studiu mohou následně rozvíjet témata vázaná zejména na problematiku řízení ekonomické činnosti organizací, jejich strategické aktivity nebo na podnikatelskou činnost.

Základní údaje

Zkratka
N_EME
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

61
počet aktivních studentů