Představení studijního programu

Zajímá Vás němčina a oblíbili jste si německy mluvící země a jejich kulturu? Zjistili jste, že vám tři roky studia na poznání německého jazyka, literatury a kultury nestačily? Nestihli jste vyjet studovat do zahraničí a rádi byste tuto zkušenost získali? Chcete proniknout do tajů německé kultury, frazeologie, překladatelských technik, ale také didaktiky výuky cizích jazyků?

To vše a mnohem více vám nabízí právě tento studijní program. Ukážeme Vám, jakým směrem se vyvíjí německý jazyk, jak se v německé kultuře projevuje vliv ostatních zemí, seznámíme Vás se současnými trendy německy psané literatury. Budete se moci zdokonalovat v oblastech, které vás baví nejvíce, a to díky široké nabídce volitelných předmětů od překladatelských seminářů po semináře metodické, které Vás seznámí s celou řadou tipů, jak cizí jazyk efektně a zajímavě vyučovat. Budete mít možnost účastnit se mezinárodních konferencí, vyjet na zahraniční stáže nebo vydat svůj vlastní článek v odborném časopise.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - NMgr. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je získat komplexní filologické vzdělání v oblasti germanistiky. Důraz je kladen nejen na komplexní vhled do struktury a zákonitostí německého jazyka a budování odborné filologické kompetence, ale také získání komunikačních schopností, které umožňují organické spojení teoretické a praktické složky jazykovědného vzdělání.

  Dalším cílem je získání vědomostí o vývoji a rozmanitých podobách německy psané literatury a získání dovednosti v oblasti interpretace literárního textu. Důraz je přitom kladen na kulturní pluralitu, která je nepřehlédnutelným charakteristickým rysem starších i nových německy psaných literárních textů.

  V neposlední řadě je studium věnováno překladatelským disciplínám a kontrastivnímu pohledu na jazyk, stejně jako didaktickým disciplínám s ohledem na rozšíření profilu absolventa a zvýšení kvality připravenosti absolventa pro vstup na trh práce.

  Na dosažení stanovených cílů pozitivně působí mezinárodní spolupráce s německými a rakouskými univerzitami v rámci partnerských smluv, stipendijních programů Studienbörse Germansitisk, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) a ÖAD (Österreichischer Austauschdienst) a programu Erasmus+, které umožňují absolvovat část studia v zahraničí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent dokonale ovládá mluvenou a psanou němčinu na úrovni C1/2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, má kvalitní znalosti literatury a lingvoreálií německy mluvících zemí, s důrazem na společenské, kulturní a historické znalosti,
  • disponuje znalostmi stěžejních disciplín, zejména fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, teorie textu a lexikologie,
  • má kvalitní a ucelený přehled o německy psané literatuře a kulturním pozadí německy mluvících zemí,
  • má základní vědomosti o zákonitostech uměleckého a odborného překladu a vybraných překladatelských technikách. V případě zájmu také základní znaosti z oblasti didaktiky a metodiky němčiny jako cizího jazyka.
  • Výstupní profil absolventa: zvládnutí jazykového systému, pochopení jeho zákonitostí a především schopnost aplikovat získanou teoretickou specializaci na široké spektrum vysokoškolských dovedností spojených s oborem.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent bude jazykovým odborníkem, pro něhož by neměl být problém nalézt adekvátní uplatnění všude tam, kde jsou zapotřebí jazykové znalosti a dobré komunikační schopnosti v cizím jazyce, např. jako lektor německého jazyka, či překladatel v překladatelských agenturách a překladatelských odděleních národních i mezinárodních institucí a firem, v obchodních odděleních firem s mezinárodní působností.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Popis kreditového systému: je používán systém ECTS.

  Počet kreditů za jednotlivé předměty odpovídá hodinové i obsahové náročnosti předmětu a předpokládanému počtu hodin domácí přípravy, popř. samostudia.

  Studijní plán je sestaven tak, aby umožnil získání vymezených výstupních znalostí a dovedností studenta a vedl ke splnění profilu studenta a aby odpovídal pravidlům uplatnění ECTS. Kreditové hodnocení odpovídá hodinové dotaci předmětu, případně zohledňuje náročnost předmětu.

  Studijní plány se skládají ze tří skupin předmětů:

  1. Povinné předměty

  2. Povinně volitelné předměty

  3. Volitelné předměty

  Základ tvoří povinné předměty, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou pro možnost přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Tvoří je jak předměty profilujícího základu, tak základní teoretické předměty z oblasti jazykovědy, literatury a překladatelství.

  Součástí povinných předmětů jsou také diplomové semináře zaměřené na přípravu závěrečné práce.

  Jazykovědná i literární složka nabízí kromě povinných předmětů také předměty povinně volitelné. Student má možnost zvolit si v případě zájmu předměty ze skupiny předmětů volitelných, které jsou zaměřeny na získání základních znalostí a dovedností v oblasti metodiky a didaktiky výuky německého jazyka.

  Cílem těchto předmětů je prohloubení zájmu o danou oblast a rozšíření znalostí zvolené problematiky, stejně jako rozšíření profilu absolventa.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Kvalifikační práce jsou psány německy, zpracovávají širší lingvistické nebo literárněvědné téma. Mají prokázat znalost dostupné odborné literatury a schopnost samostatného tvůrčího uchopení problému.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program navazuje na studijní program:

  Filologie Němčina dvouoborová (bakalářské studium),

  Němčina – akademicky zaměřený bakalářský program.

Základní údaje

Zkratka
NJ
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
12
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací