Cíle studijního programu

Studijní program je určen absolventům uměleckých, humanitně zaměřených či interdisciplinárních bakalářských oborů, kteří mají zájem prohloubit své praktické dovednosti v oblasti umělecké tvorby audiovizuálních děl (kamera, střih, zvuková tvorba, scenáristika, dramaturgie, produkce, režie), rozšit je také o  kulturní management a digitální restaurování kinematografických a televizních děl a dále získat odborné znalosti v oblasti historie a současnosti audiovize a kinematografie, nových médií, marketingu a komunikace. Studenti mají možnost možnost konzultace a také spolupráce s profesionálními tvůrci v profesionálních podmínkách, a mohou tak dosáhnout vysoké míry připravenosti na praktické působení ve všech oblastech audiovizuální, zejména rozhlasové a televizní tvorby, nebo na práci v jiných kulturních a společenských institucích. Studijní program proto zahrnuje kromě výuky dějin a teorie audiovizuální kultury také přednášky a semináře z oblasti základů estetiky, audiovizuálních a informačních technologií, autorského práva, animace kultury, sociologie kultury či managementu. Velký důraz přitom klademe na praktickou výuku pod vedením specialistů z praxe se zázemím ateliéru, odborných laboratoří i technického zázemí Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program je určen absolventům uměleckých, humanitně zaměřených či interdisciplinárních bakalářských oborů, kteří mají zájem prohloubit své praktické dovednosti v oblasti umělecké tvorby audiovizuálních děl (kamera, střih, zvuková tvorba, scenáristika, dramaturgie, produkce, režie), rozšit je také o  kulturní management a digitální restaurování kinematografických a televizních děl a dále získat odborné znalosti v oblasti historie a současnosti audiovize a kinematografie, nových médií, marketingu a komunikace. Studenti mají možnost možnost konzultace a také spolupráce s profesionálními tvůrci v profesionálních podmínkách, a mohou tak dosáhnout vysoké míry připravenosti na praktické působení ve všech oblastech audiovizuální, zejména rozhlasové a televizní tvorby, nebo na práci v jiných kulturních a společenských institucích. Studijní program proto zahrnuje kromě výuky dějin a teorie audiovizuální kultury také přednášky a semináře z oblasti základů estetiky, audiovizuálních a informačních technologií, autorského práva, animace kultury, sociologie kultury či managementu. Velký důraz přitom klademe na praktickou výuku pod vedením specialistů z praxe se zázemím ateliéru, odborných laboratoří i technického zázemí Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent najde uplatnění nejen v televizích či audiovizuálních studiích, ale také ve výzkumných ústavech, laboratořích, akademických i kulturních institucích zřízených soukromými i veřejnými subjekty, neziskovými organizacemi, kraji, městy a obcemi.
  • Uplatnění v oblasti nově vznikajících digitálních děl šířených po internetu a prostřednictvím nových médií (chytré tablety, telefony apod.).
  • Uplatnění v organizacích, které produkují kulturní projekty v širokém spektru oborů a žánrů, v galeriích, produkčních filmových společnostech.
  • Uplatnění v elektronických i printových médiích, ve firmách, které spadají do oblasti kulturních průmyslů – nahrávací studia, světelný design, vývoj a výroba počítačových her, nakladatelství a hudební vydavatelství, fotoagentury atd.).
  • Bude se moci uplatnit v oblasti digitalizace a digitálního restaurování audiovizuálního dědictví.
  • Bude schopen pracovat v oblasti marketingových komunikací – vyhodnotí situaci na trhu, vytvoří swot analýzu a mediaplán, navrhne komunikační a mediální kampaň, bude schopen komunikovat s médii.
  • Orientuje se v možnostech a typech kulturního fundraisingu, ve struktuře kompletní produkce kulturního projektu.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent získá odborné znalosti v oblasti estetiky, komunikace, historie a současnosti audiovize a kinematografie, nových médií, marketingu, autorského práva a práce s digitalizovanými kinematografickými, televizními a rozhlasovými díly. Osvojí si dovednosti v oblasti scenáristiky, dramaturgie, analýzy a interpretace uměleckého díla, tvůrčího psaní, dokumentaristické tvorby, animace, tvorby speciálních efektů či digitálního restaurování filmového díla. Orientovat se bude také v možnostech a typech kulturního fundraisingu, ve struktuře a kompletní produkci kulturního projektu. A to s ohledem na společenský a kulturní kontext. Jde o tvůrce v oblastech dramaturgické, scenáristické, technické či produkční, kteří mají jak specializovanou průpravu, tak širší přehled v problematice kulturní historie, masové komunikace a škále uměleckých a publicistických žánrů.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program obsahuje 19 povinných předmětů (z toho 5 předmětů ZT, i tyto však koncipované s důrazem na uplatnění jejich principů v praxi, a 8 předmětů PZ). Na tento společný základ navazuje 15 povinně volitelných předmětů A ve dvou skupinách (z nichž je potřeba splnit minimálně 8 kreditů v každé ze skupin) a skupina 16 povinně volitelných předmětů B, v rámci kterých se studenti mohou více profilovat. Součástí studijního programu je také povinná odborná praxe. Student musí celkem získat 120 kreditů. V rámci povinných předmětů (včetně odborné praxe) student získá 74 kreditů (z toho 20 ZT, 30 PZ), dalších 16 kreditů musí student získat ze souboru povinně volitelných předmětů A (po osmi z každé skupiny), zbývajících 30 kreditů do povinných 120 student získá buď z dalších povinně volitelných předmětů A či z povinně volitelných předmětů B, a to dle svého výběru. Volitelné ateliéry (dokumentární, scenáristický a dramatický) si mohou studenti zapisovat opakovaně, jde o ateliéry, ve kterých se setkávají studenti programu napříč ročníky a pracují týmově na konkrétních tvůrčích úkolech, náplň předmětu se tedy neopakuje, studenti mají možnost si dokonale procvičit v praxi to, co se zatím naučili, zároveň se učí spolupracovat ve filmovém štábu. Společný základ obsahuje předměty z oblastí dějin české a světové kinematografie, estetiky, kulturních průmyslů, naratologie, komunikace, techniky a technologie, digitalizace a digitálního restaurování. Strukturu společného základu pak doplňují prakticky zaměřené ateliéry – dokumentaristický, scenáristický a režijní –, či na konkrétní segmenty zaměřené dílny (popularizace vědy, animace kultury, tvůrčí psaní). Studenti na konci studia předkládají diplomovou práci a absolventský projekt – audiovizuální dílo, konkrétní kulturní projekt či digitálně restaurované audiovizuální dílo. Vytížení studentů v rámci jednotlivých ročníků a semestrů je vyvážené. U povinně volitelných předmětů byl doporučený ročník a semestr stanoven tak, aby v každém semestru byl dostatek předmětů k výběru a zároveň aby student měl možnost splnit stanovený minimální počet splněných kreditů potřebný pro řádné ukončení akademického roku. Kreditní systém ECTS, délka vyučovací hodiny 45 min.

 • Návaznost na další studijní programy

  Program je určen absolventům bakalářských oborů, kteří projevují hlubší zájem o mezioborové studium v oblasti audiovize, společenských věd, umění a techniky, mají společensko-kulturní, literární a jazykové povědomí, jsou schopni kriticky analyzovat umělecký text a filmové dílo, orientují se v televizních žánrech a filmové terminologii, jsou schopni napsat literární scénář na zadané téma nebo ovládají základy práce s profesionální technikou (kamera, střih, zvuk). Na Slezské univerzitě v Opavě program přímo navazuje na bakalářské studium oboru Audiovizuální tvorba. Návaznost je také na příbuzné bakalářské programy: Kulturní dramaturgie a Multimediální techniky. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou na Slezské univerzitě v Opavě pokračovat v doktorském studiu oboru Tvůrčí fotografie.

 • Další informace
  Talentová ústní zkouška.

Základní údaje

Zkratka
AVT-np
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací