Cíle studijního programu

Cílem studia bakalářského SP Matematika je vybavit jeho absolventa takovými odbornými znalostmi a dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jej, v souladu s univerzálním zaměřením matematiky, připraví na širokou škálu jeho možného uplatnění vymezeného v profilu absolventa SP, a to jak na trhu práce, tak při jeho dalším případném studiu navazujícího či příbuzného SP.

Studijní plány

Přijímací řízení
MÚ - 2. kolo přijímacího řízení 2023/2024 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 31. 8. 2023

Studium

 • Cíle

  Cílem studia bakalářského SP Matematika je vybavit jeho absolventa takovými odbornými znalostmi a dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jej, v souladu s univerzálním zaměřením matematiky, připraví na širokou škálu jeho možného uplatnění vymezeného v profilu absolventa SP, a to jak na trhu práce, tak při jeho dalším případném studiu navazujícího či příbuzného SP.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vytvářet matematické modely
  • vyhledávat a rozpracovávat vhodné matematické nástroje a postupy pro jejich řešení
  • používat základní matematický software a osvojené programátorské dovednosti
  • řešit různé typy optimalizačních úloh z různých oblastí (týká se především specializace Matematické metody a modelování)
  • teoreticky i prakticky řešit různé typy rozhodovacích a optimalizačních úloh, a to s využitím běžných i specializovaných programových produktů (týká se především specializace Matematické metody v ekonomii)
  • teoreticky i prakticky řešit různé typy úkolů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a to s využitím běžných i specializovaných programových produktů (týká se především specializace Matematické metody v krizovém řízení)
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent bakalářského studijního programu Matematika, v míře odpovídající akademickému zaměření tohoto programu je vybaven znalostmi základních matematických disciplín, principů matematického uvažování, logického a kritického myšlení, vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, programování a matematického softwaru.

  Absolvent je schopen pokračovat v navazujícím magisterském studiu v matematických a příbuzných oborech. Absolvent je také schopen uplatnit se v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování, v bankovnictví, u specializace Matematické metody v ekonomii, resp. Matematické metody v krizovém řízení také v oblasti ekonomiky, obchodu a marketingu, resp. krizového řízení a ochrany majetku, osob a zdraví.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Jedná se o studijní program se čtyřmi specializacemi (studijními plány):

  - Obecná matematika (OM),

  - Matematické metody a modelování (MMM),

  - Matematické metody v ekonomii (MME),

  - Matematické metody v krizovém řízení (MMKŘ).

  Studijní plány obsahují povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů s minimálními počty povinných kreditů. Studijní plány obsahují jak předměty společné, tak předměty jednotlivých specializací. Studenti si mohou zapisovat rovněž volitelné předměty (bez minimálních počtů kreditů).

  V souladu s Doporučenými postupy pro přípravu studijního programu studenti získají za společnou část všech studijních plánů (specializací) 94 kredity (tedy více než 50 % kreditů). Za část danou výběrem specializace studenti získají minimálně 50 (OM), 47 (MMM), 54 (MME), resp. 49 (MMKŘ) kreditů (tedy více než 25 % kreditů).

  Používá se kreditový systém ECTS. Rozsah vyučovací hodiny je 45 minut.

 • Praxe

  U specializací Matematické metody v ekonomii a Matematické metody v krizovém řízení je součástí studia také praxe v rozsahu 150 hodin/studium v různých typech organizací.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na předkládaný studijní program navazuje

  - navazující magisterský studijní program Matematika se specializacemi: Matematická analýza, Geometrie a globální analýza, Matematické modelování. A dále

  - doktorský studijní program Matematika.

Základní údaje

Zkratka
Bc-M
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

148
počet aktivních studentů

Matematický ústav v Opavě
Program zajišťuje