Cíle studijního programu

Cílem studia v navazujícím magisterském studijním programu Matematika je příprava odborníků s uceleným vysokoškolským vzděláním v oblasti matematiky. Studium je koncipováno tak, aby bylo jak přípravou na studium v doktorském studijním programu, tak přípravou na uplatnění v praxi.

Studijní plány

Přijímací řízení
MÚ - 1. kolo přijímacího řízení 2024/2025 - NMgr. studium
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia v navazujícím magisterském studijním programu Matematika je příprava odborníků s uceleným vysokoškolským vzděláním v oblasti matematiky. Studium je koncipováno tak, aby bylo jak přípravou na studium v doktorském studijním programu, tak přípravou na uplatnění v praxi.

 • Uplatnění absolventa

  Absolventi mají znalosti základních matematických disciplín, základních principů, vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, jakož i základy logického a kritického myšlení, programování a matematického softwaru a odpovídající znalosti z oblasti výpočetní techniky na uživatelské úrovni. Podle výběru specializace a zaměření diplomové práce mají hlubší znalosti v jedné ze tří užších oblastí matematiky. Jsou adaptibilní, schopní tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít tak uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi.

  Aktivně ovládají anglický jazyk v mezích své odbornosti. Mají odpovídající znalosti práce s výpočetní technikou. Jsou připraveni jak pro odpovídající zaměstnání, tak pro navazující doktorské studium. Zaměstnáni mohou být na pozicích, kde je předpokladem schopnost analytického a kritického myšlení a modelování složitých přírodních, společenských a ekonomických procesů nebo objektů.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Jde o studijní program se třemi specializacemi, jimž odpovídají tři studijní plány: „Matematická analýza (MA),“ „Geometrie a globální analýza (GGA)“ a „Matematické modelování (MM).“ Standardní doba studia je 2 roky, používá se kreditový systém ECTS. Každý z plánů obsahuje jednak povinné předměty, jednak skupiny povinně volitelných předmětů, u nichž je stanoven minimální povinný počet kreditů.

  Společné předměty profilujícího základu představují minimálně 60 kreditů, což je 50 % celkové studijní zátěže čítající 120 kreditů. Předměty profilujícího základu specializace představují minimálně 32 (GGA), resp. 36 (MA), resp. 44 (MM) kreditů, což je 27, resp. 30, resp. 37 % celkové studijní zátěže. 16, resp. 12, resp. 12 kreditů tvoří předměty libovolně volitelné z celkové nabídky předmětů pro navazující magisterské studium, zajišťovaných univerzitou. Volitelná je i praxe v podnicích v rozsahu 78 hodin za semestr po dobu jednoho až dvou semestrů.

  Rozvrhovaná výuka trvá 13 týdnů v prvním až třetím semestru a 8 týdnů ve čtvrtém semestru. Vyučovací hodina má 45 minut.

  Student si volí jednu specializaci v rámci přijímacího řízení.

 • Návaznost na další studijní programy

  Bakalářský studijní program Matematika tříletý (B1101)

  Studijní obory: Obecná matematika (do 31. 12. 2022), Aplikovaná matematika (do 31. 12. 2020), Matematické metody v ekonomice (do 31. 12. 2020), Aplikovaná matematika pro řízení krizových situací (do 1. 11. 2020). Žádost o novou akreditaci (z důvodu změny legislativy) je podávána zároveň se zde předloženou žádostí.

  Doktorský studijní program Matematika čtyřletý (P1102)

  Matematická analýza (do 31. 12. 2020)

  Geometrie a globální analýza (do 31. 12. 2020)

  Žádost o novou akreditaci (z důvodu změny legislativy) je podávána zároveň se zde předloženou žádostí.

Základní údaje

Zkratka
NMgr-M
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
5
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Matematický ústav v Opavě
Program zajišťuje