Cíle studijního programu

Studijní program Italština pro odbornou praxi je tříletý bakalářský program realizovaný v prezenční formě. Jeho základem je moderní filologie a je koncipován jako ucelený studijní program s praktickým zaměřením.

Prvním cílem programu je umožnit budoucím absolventům zvládnutí praktického jazyka na úrovni C1 a vybavit je teoretickými jazykovými znalostmi. S důrazem na praktická východiska jsou rozvíjeny a upevňovány jednotlivé jazykové dovednosti a znalosti gramatické a lexikální a zároveň je vytvářen pevný teoretický základ pro dokonalé pochopení italského jazykového systému. Studenti dále získají ucelený přehled o literatuře, kultuře a reáliích Itálie.

Italština pro odbornou praxi zároveň přesahuje rámec oblasti vzdělávání Filologie, a to v souladu s potřebami trhu práce a s ohledem na lepší uplatnitelnost absolventa. Program vychází ze stávající potřeby regionu a trhu práce vyžadující absolventy, kteří budou vedle obecné jazykové připravenosti také připraveni pro práci v hospodářské sféře v širokém slova smyslu. Silný důraz je proto kladen na odborné předměty, které budoucí absolventy připravují na profesní uplatnění a zajistí aplikovatelnost získaných znalostí, dovedností a postojů v praxi, což představuje druhý cíl programu. Absolventům je zároveň poskytnut kvalitní základ pro navazující magisterské studium.

Třetím cílem programu je ve spolupráci se subjekty soukromého a veřejného sektoru přispívat k rozvoji regionu a napomáhat k naplnění strategických cílů univerzity v prioritní oblasti „3. Vztahy k vnějšímu prostředí“. Program je vytvořen ve spolupráci s odborníky z praxe (např. z Magistrátu města Opavy, Návštěvnického centra MÚ Nový Jičín a firmy OKIN BPS Ostrava). Odborníci z praxe se podíleli na přípravě náplně předmětů zejména v bloku Znalosti a dovednosti pro praxi a kurzy v tomto bloku obsažené budou také vyučovat. Součástí studijního plánu je navíc povinná praxe (mimo jiné ve výše uvedených subjektech), čímž bude dosaženo lepšího propojení teoretických znalostí s praktickými.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  Studijní program Italština pro odbornou praxi je tříletý bakalářský program realizovaný v prezenční formě. Jeho základem je moderní filologie a je koncipován jako ucelený studijní program s praktickým zaměřením.

  Prvním cílem programu je umožnit budoucím absolventům zvládnutí praktického jazyka na úrovni C1 a vybavit je teoretickými jazykovými znalostmi. S důrazem na praktická východiska jsou rozvíjeny a upevňovány jednotlivé jazykové dovednosti a znalosti gramatické a lexikální a zároveň je vytvářen pevný teoretický základ pro dokonalé pochopení italského jazykového systému. Studenti dále získají ucelený přehled o literatuře, kultuře a reáliích Itálie.

  Italština pro odbornou praxi zároveň přesahuje rámec oblasti vzdělávání Filologie, a to v souladu s potřebami trhu práce a s ohledem na lepší uplatnitelnost absolventa. Program vychází ze stávající potřeby regionu a trhu práce vyžadující absolventy, kteří budou vedle obecné jazykové připravenosti také připraveni pro práci v hospodářské sféře v širokém slova smyslu. Silný důraz je proto kladen na odborné předměty, které budoucí absolventy připravují na profesní uplatnění a zajistí aplikovatelnost získaných znalostí, dovedností a postojů v praxi, což představuje druhý cíl programu. Absolventům je zároveň poskytnut kvalitní základ pro navazující magisterské studium.

  Třetím cílem programu je ve spolupráci se subjekty soukromého a veřejného sektoru přispívat k rozvoji regionu a napomáhat k naplnění strategických cílů univerzity v prioritní oblasti „3. Vztahy k vnějšímu prostředí“. Program je vytvořen ve spolupráci s odborníky z praxe (např. z Magistrátu města Opavy, Návštěvnického centra MÚ Nový Jičín a firmy OKIN BPS Ostrava). Odborníci z praxe se podíleli na přípravě náplně předmětů zejména v bloku Znalosti a dovednosti pro praxi a kurzy v tomto bloku obsažené budou také vyučovat. Součástí studijního plánu je navíc povinná praxe (mimo jiné ve výše uvedených subjektech), čímž bude dosaženo lepšího propojení teoretických znalostí s praktickými.

 • Uplatnění absolventa

  Počítá se s tím, že absolventi tohoto studijního programu budou jazykovými odborníky s nejširší možnou uplatnitelností. Při praktickém zaměření se absolvent může uplatnit v menších, středně velkých i velkých firmách zaměřených jak na výrobní, tak na obchodní činnost či cestovní ruch, které požadují dobrou znalost italštiny. Široké uplatnění může najít také ve státní správě, kulturních institucích, ve sdělovacích prostředcích nebo v oblasti mezinárodních styků, tedy ve firmách a institucích různým způsobem spolupracujících se zahraničím Typické pracovní pozice tak budou například překladatel nebo redaktor, lektor italštiny, specialista na vnitřní či vnější komunikaci i na komunikaci se zákazníky, organizátor, koordinátor či průvodce v cestovních kancelářích, organizátor kulturních festivalů, sportovních setkání, nebo konferencí a workshopů se zahraniční účastí, zaměstnanec či vedoucí turistického informačního centra, pracovník oddělení zahraničních styků ve státních i soukromých subjektech a dále různé asistentské pozice apod.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Popis kreditového systému: je používán systém ECTS.

  Počet kreditů za jednotlivé předměty odpovídá hodinové i obsahové náročnosti předmětu, důležitosti předmětu pro absolvování oboru apředpokládanému počtu hodin domácí přípravy, či samostudia. Studijní plán je sestaven tak, aby umožnil získání vymezených výstupních znalostí a dovedností a vedl tak k dosažení deklarovaného profilu absolventa. Jedna vyučovací hodina má 45 minut.

  Během tříletého studia musí student získat alespoň 180 kreditů ECTS. 104 kreditů představují povinné předměty.

  Student dále musí získat nejméně 21 kreditů za povinně volitelné předměty ve skupině PVA, nejméně 21 kreditů za předměty ve skupině PVB – Znalosti a dovednosti pro praxi a nejméně 21 kreditů za předměty ve skupině PVB – Cizí jazyky. Zbývajících 13 kreditů může student získat absolvováním dalších povinně volitelných předmětů programu, anebo absolvováním jiného předmětu fakulty jakožto volitelného předmětu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvování studijního bakalářského programu vytváří spolehlivé předpoklady pro navazující studium profesního či akademického programu na jiné vysoké škole.

Základní údaje

Zkratka
IOP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
odhadovaný počet přijatých
1
počet aktivních studentů