Cíle studijního programu

Cílem studijního programu je připravit absolventa disponujícího potřebnými teoretickými znalostmi a profesními dovednostmi, otevírajícími mu možnosti uplatnit se v praxi a reagovat na potřeby trhu práce v oblasti historizace a prezentace kulturního dědictví v celé jeho šíři. Zvláště se zaměřuje na podporu rozvoje restrukturalizujících se provinčních regionů se specifickými rysy a příhraničí s potenciálem k rozvoji v oblasti terciální sféry a k prezentaci a společenskému využití kulturního dědictví v širokém významu toho slova; na nutnost výchovy odborníků jako předpokladu podpory vzdělávání a kulturně historické kultivace společnosti, práce s klienty s vyšší mírou odborných znalostí a s osobami se specifickými potřebami. Studijní program poskytuje prohloubené teoretické znalosti z českých kulturních dějin v mezinárodním kontextu a z oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví v jeho tematické struktuře ve smyslu komplexu reliktů, činností a projevů duchovní kultury vzniklých v minulosti, ovlivňující přímo či nepřímo současnou společnost a jednotlivce; klade důraz na schopnost vyhodnocení kulturního dědictví a možnosti optimálního způsobu jeho využití v regionální praxi, zejména v oblasti prezentace a animace historie a kulturního dědictví v paměťových institucích, při volnočasových aktivitách a vybraných službách v cestovním ruchu (kulturním turismu), včetně služeb pro klienty se specifickými potřebami (rodiny s dětmi, senioři, handicapovaní) a specifickými zájmy (osoby s požadavky na kulturně historicky orientované volnočasové a vzdělávací aktivity). Studijní program prohlubuje jazykové kompetence (angličtina, němčina) nezbytné pro odbornou činnost v oblasti historizace, prezentace a využívání kulturního dědictví, pro komunikaci s profesními partnery a klienty v kulturních, kulturně historických a volnočasových zařízeních. Příslušný rozsah a kvalitu praktických dovedností studijní program poskytuje ve spolupráci s odborníky z profesní sféry, kteří se podílejí na teoretické výuce, seminářích v terénu a vedení praxe ve vybraných institucích.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 1. kolo přijímací řízení 2024/2025 - NMgr. studium
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu je připravit absolventa disponujícího potřebnými teoretickými znalostmi a profesními dovednostmi, otevírajícími mu možnosti uplatnit se v praxi a reagovat na potřeby trhu práce v oblasti historizace a prezentace kulturního dědictví v celé jeho šíři. Zvláště se zaměřuje na podporu rozvoje restrukturalizujících se provinčních regionů se specifickými rysy a příhraničí s potenciálem k rozvoji v oblasti terciální sféry a k prezentaci a společenskému využití kulturního dědictví v širokém významu toho slova; na nutnost výchovy odborníků jako předpokladu podpory vzdělávání a kulturně historické kultivace společnosti, práce s klienty s vyšší mírou odborných znalostí a s osobami se specifickými potřebami. Studijní program poskytuje prohloubené teoretické znalosti z českých kulturních dějin v mezinárodním kontextu a z oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví v jeho tematické struktuře ve smyslu komplexu reliktů, činností a projevů duchovní kultury vzniklých v minulosti, ovlivňující přímo či nepřímo současnou společnost a jednotlivce; klade důraz na schopnost vyhodnocení kulturního dědictví a možnosti optimálního způsobu jeho využití v regionální praxi, zejména v oblasti prezentace a animace historie a kulturního dědictví v paměťových institucích, při volnočasových aktivitách a vybraných službách v cestovním ruchu (kulturním turismu), včetně služeb pro klienty se specifickými potřebami (rodiny s dětmi, senioři, handicapovaní) a specifickými zájmy (osoby s požadavky na kulturně historicky orientované volnočasové a vzdělávací aktivity). Studijní program prohlubuje jazykové kompetence (angličtina, němčina) nezbytné pro odbornou činnost v oblasti historizace, prezentace a využívání kulturního dědictví, pro komunikaci s profesními partnery a klienty v kulturních, kulturně historických a volnočasových zařízeních. Příslušný rozsah a kvalitu praktických dovedností studijní program poskytuje ve spolupráci s odborníky z profesní sféry, kteří se podílejí na teoretické výuce, seminářích v terénu a vedení praxe ve vybraných institucích.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent má díky rozšířenému penzu teoretických znalostí a prohloubeným praktickým dovednostem možnost uplatnit se v profesní praxi v oblasti historie, kultury a služeb, při realizací aktivit odborného, vzdělávacího a volnočasového charakteru v paměťových, historických/kulturně historických a vzdělávacích institucích a zařízeních cestovního ruchu. Rozšířené jazykové kompetence umožňující komunikovat se zahraničními profesními partnery, návštěvníky a klienty. Konkrétně se absolvent uplatní v muzeích, galeriích, instalovaných objektech a dalších paměťových a kulturně historických institucích, v zařízeních volnočasového charakteru, včetně cestovního ruchu; ve správě; v médích ad. Zastávat může místo správce sbírky, lektora, animátora, průvodce, programového pracovníka; referenta ve správě. Může být členem kolektivu i působit jako samostatný pracovník.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Vytváření studijních plánů vychází ze standardů a metodiky doporučené Národním akreditačním úřadem a z pravidel mezinárodního kreditového systému (ECTS). Standardní doba studia je 2 roky, standardní počet kreditů je 120. Standardní tempo studia pak stanovuje splnění 30 kreditů za semestr, 60 kreditů za akademický rok. Počet kreditů jednotlivých předmětů odpovídá počtu hodin výuky, náročnosti a důležitosti předmětu pro absolvování oboru a předpokládanému počtu hodin samostudia. Rozsah jedné vyučovací hodiny je 45 minut. Studijní plán stanovuje povinné předměty a povinně volitelné předměty, součet kreditů za ně získaných musí dosáhnout 108 kreditů. Studijní plán nabízí jednu skupinu povinně volitelných předmětů typu A a jednu skupinu povinně volitelných předmětů typu B, se stanovenými podmínkami získání minimálního počtu kreditů. Alespoň 12 kreditů student získává absolvováním volitelných předmětů, a to výběrem z volné nabídky předmětů fakultních studijních programů. Struktura studijního plánu a poměr kreditů získaných v jednotlivých skupinách předmětů je specifikován v příloze B-IIa. Studijní plán zachovává vyvážený poměr mezi teoretickou a praktickou částí výuky, součástí studijního plánu je praktická výuka v prostorách univerzity, ve specializovaných učebnách a v terénu; součástí studia je i odborná praxe ve smluvních institucích. Suma získaných znalostí a dovedností odpovídá popsanému profilu absolventa.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent studijního programu může rozvíjet vzdělávání v rámci doktorských studijních programů v oblasti vzdělávání Historické vědy a dalších příbuzných studijních programů.

Základní údaje

Zkratka
HKDvRPnp
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
odhadovaný počet přijatých
17
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací