Budoucnost máš na jazyku

Představení studijního programu

Angličtina je v současné době jedním z hlavních světových jazyků. Zároveň je hlavním komunikačním prostředkem mnoha firem a podniků. Dnes ale anglicky umí kdekdo. Znalost samotného jazyka tak k získání práce tvých snů stačit nemusí. Proto nabízíme studium angličtiny v kombinaci i s druhým programem. Během tříletého studia porozumíš jazykovým zákonitostem angličtiny, naučíš se, jak vznikají nová slova a proč je nutné mít správnou výslovnost. Angličtina však není jen studium jazyka, ale také literatury, dějin a kultury anglicky mluvících zemí. Nabízíme i možnost absolvovat jeden nebo i dva semestry na zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus+. Studium navíc obsahuje i volitelné předměty, takže si každý může vybrat to, co ho zajímá nejvíce.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 1. kolo přijímací řízení 2023/2024 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Studium

 • Cíle

  Cílem studia v bakalářském studijním programu Angličtina je především poskytnutí uceleného přehledu jazykového systému a pochopení jeho zákonitostí. Studium filologie je zaměřeno na chápání jazyka jako dynamického systému a už ze své podstaty je u absolventů spojováno s uvědoměním si nutnosti soustavného jazykového a kulturního vzdělávání. Studenti dále získají hlubší znalost literatury, kultury a reálií anglicky mluvících zemí. Studijní program Angličtina je koncipován tak, aby umožnil co největší prostupnost mezi studijními programy akreditovanými na Slezské univerzitě a poskytl studentům možnost rozšířit si kvalifikaci v souladu s potřebami trhu práce a s ohledem na lepší uplatnitelnost. Vzhledem k akademickému zaměření programu jsou studenti primárně připravováni na studium v navazujícím magisterském studijním programu odpovídajícího zaměření.

  Student v rámci sdruženého studia kombinuje studijní plán maior se studijním plánem minor, přihláška se podává na studijní plán maior.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • absolvent umí provést jazykovědnou analýzu textu a dokáže zohlednit všechny základní jazykové roviny
  • absolvent umí provést literární analýzu textu a dokáže rozpoznat a popsat charakteristické znaky jednotlivých vývojových etap anglicky psané literatury
  • absolvent dokáže přeložit středně obtížný text, a to z češtiny do angličtiny, a z angličtiny do češtiny
  • absolvent dokáže získané teoretické znalosti aplikovat v ústním i písemném projevu. Absolvent dále dokáže samostatně zpracovat kvalifikační práci a vyhovět přitom všem nárokům, které jsou na tento druh prací kladeny
  • vyhledávat informace v odborné literatuře a pracovat s nimi
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi tohoto studijního programu budou jazykovými odborníky s nejširší možnou uplatnitelností. Jelikož je tento studijní program zaměřen akademicky, předpokládá se u většiny jeho absolventů pokračování ve studiu v odpovídajícím magisterském studijním programu. Potenciální zaměstnavateli jsou kulturní a vzdělávací instituce, mezinárodní společnosti, marketingové firmy a další. Obecně se absolventi mohou uplatňovat zejména na pracovních pozicích vyžadujících zejména komunikační kompetence. Součástí studijního programu je také výuka druhého cizího jazyka (němčina, italština), která dále rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů. Absolventi odcházející do praxe se mohou uplatnit například v následujících profesích:

  Překladatel

  Tlumočník

  Lektor

  Korektor

  Jazykový poradce

  Mluvčí

  Administrativní pracovník

  Copywriter

  Service manager, projektový manažer

  Možnosti uplatnění absolventů jsou široké také díky nabídce odborných povinně volitelných předmětů PVB, např. Angličtina pro IT 1,2, Obchodní angličtina nebo Anglická úřední korespondence. Odborné jazykové kompetence se uplatní například tehdy, když zaměstnavatelem je mezinárodní společnost, nebo na pracovních pozicích, kde jsou obvyklé pracovní cesty do zahraničí, a na pracovních pozicích s vyššími požadavky na komunikaci se zahraničními zákazníky.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Délka semestru je 13 týdnů, jedna vyučovací hodina trvá standardně 45 minut. Pravidla pro tvorbu studijních plánů: Struktura studijního plánu a poměr kreditů získaných v jednotlivých skupinách předmětů je specifikován v příloze B-IIa (completus, maior, minor). Studijní plány jsou sestaveny tak, aby umožnily získání vymezených výstupních znalostí a dovedností studenta a vedly k naplnění profilu absolventa. Kreditové hodnocení odpovídá hodinové dotaci předmětu nebo zohledňuje náročnost předmětu. Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do skupin reflektujících příslušnost do profilujícího základu (PZ).

  Struktura studijních plánů odpovídá požadavkům uvedeným v Doporučených postupech pro přípravu studijních programů. Základ tvoří povinné a povinně volitelné předměty, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou pro možnost přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Tvoří je jak předměty profilujícího základu, tak základní teoretické předměty z oblasti jazykovědy, literatury a reálií. Součástí povinných předmětů u studijních plánů completus a maior jsou také Seminář k bakalářské práci 1 a 2, a Úvod do filozofie. Povinnou součástí studijního plánu completus jsou i dva semestry dalšího cizího jazyka, tyto předměty jsou zařazeny ve skupině povinně volitelných předmětů PVB.

  Student volí dle svého zájmu (v případě studijního plánu completus) mezi jazykem Němčina a Italština. Podmínkou je získání alespoň 6 kreditů. Celkový počet kreditů, které musí student během tříletého studia získat, je závislý na tom, zda studuje podle studijního plánu completus, maior či minor.

  V rámci studia musí student, který studuje Angličtinu podle studijního plánu completus získat 180 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat veškeré povinné předměty (73 kreditů). Dále musí student získat 89 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty (PVA + PVB) a 18 kreditů za volitelné předměty. Těchto 18 kreditů student vybírá z nabídky volitelných předmětů uvedených ve studijním plánu, popřípadě z předmětů dalších studijních programů realizovaných na FPF SU, a ze zbývajících předmětů skupin PVA a PVB.

  Student, který studuje Angličtinu podle studijního plánu maior, musí získat celkem 99 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat všechny povinné předměty (73 kreditů). Dále musí student získat 17 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty (PVA + PVB) a 9 kreditů za předměty za volitelné předměty. Těchto 9 kreditů student vybírá z nabídky volitelných předmětů uvedených ve studijním plánu, popřípadě z předmětů dalších studijních programů realizovaných na FPF SU, a ze zbývajících předmětů skupin PVA a PVB.

  Student, který studuje Angličtinu podle studijního plánu minor, musí získat celkem 81 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat všechny povinné předměty (62 kreditů). Dále musí student získat 11 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty (PVA + PVB) a 8 kreditů za volitelné předměty. Těchto 8 kreditů student vybírá z nabídky volitelných předmětů uvedených ve studijním plánu, popřípadě z předmětů dalších studijních programů realizovaných na FPF SU, a ze zbývajících předmětů skupin PVA a PVB.

  Student v rámci sdruženého studia studijní plán maior v rozsahu 99 kreditů se studijním plánem minor v rozsahu 81. Studijní plány maior a minor byly koncipovány dle symetrického modelu sdruženého studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 30 normostran. Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi studijního programu Angličtina mají předpoklady k navazujícímu studiu v navazujících magisterských studijních programech odpovídajícího zaměření.

Základní údaje

Zkratka
ANGbp
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

202
počet aktivních studentů
13
počet závěrečných prací