Cíle studijního programu

Cílem akademicky zaměřeného studijního programu Fyzika je poskytnout ucelené bakalářské vzdělání v obecné i teoretické fyzice a matematice a dále volbou specializace umožnit studentům orientovat se více buď na teoretickou fyziku a astrofyziku nebo na praktickou astronomii a popularizaci přírodních věd. Absolventi studia získají navíc základní znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru pro počítačové modelování fyzikálních procesů a zpracování experimentálních dat. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na různé úrovni – od popularizační až po ryze odbornou, a dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí absolventů.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem akademicky zaměřeného studijního programu Fyzika je poskytnout ucelené bakalářské vzdělání v obecné i teoretické fyzice a matematice a dále volbou specializace umožnit studentům orientovat se více buď na teoretickou fyziku a astrofyziku nebo na praktickou astronomii a popularizaci přírodních věd. Absolventi studia získají navíc základní znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru pro počítačové modelování fyzikálních procesů a zpracování experimentálních dat. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na různé úrovni – od popularizační až po ryze odbornou, a dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí absolventů.

 • Uplatnění absolventa

  Bakalářský akademicky zaměřený studijní program Fyzika je primárně koncipován jako program, jež má umožnit získat ucelené fyzikální vzdělání odpovídající bakalářskému stupni vysokoškolského studia. Tomu odpovídá i struktura a náplň základních teoretických předmětů profilujícího základu studia. Absolventi tohoto programu tak mohou buď pokračovat v dalším studiu v prakticky kterémkoliv navazujícím magisterském programu z oblasti vzdělávání Fyzika nebo najít uplatnění ve vědeckovýzkumných i jiných pracovištích na pozicích vyžadujících obecné fyzikální vzdělání. Díky zvolené specializaci se taktéž mohou uplatnit na pracovištích zabývajících se astronomií a astrofyzikou, případně i v oblasti služeb a médií při tvorbě multimediálních pořadů a popularizačních aktivitách (lidové hvězdárny, planetária, science centra, vědecké rubriky v médiích apod.). Důležitou součástí exaktního vzdělání je i rozvoj analytického a kritického myšlení, což může být důležité napříč jednotlivými profesemi. V neposlední řadě dává předkládaný studijní program absolventům možnost získat základní znalosti z programování a matematického modelování fyzikálních procesů, čímž dále posiluje jejich uplatnitelnost na trhu práce.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Při tvorbě studijního plánu je respektován kreditový systém ECTS. Během tříletého studia musí student získat alespoň 180 kreditů, jeden kredit odpovídá jedné vyučovací hodině týdenní dotace o 45 minutách. Počet kreditů lze přitom navýšit, a to v závislosti na náročnosti předmětu a přípravy na výuku. Semestr je tvořen 13 výukovými týdny. Při tvorbě studijních programů je přihlédnuto k platným metodickým materiálům NAÚ pro přípravu a hodnocení Žádostí o akreditace studijních programů se specializací. Předkládaný studijní program obsahuje dvě specializace. Povinné předměty společné části představují 105 kreditů. Povinné předměty každé specializace představují 55 kreditů. Každá specializace pak má ještě svou skupinu povinně volitelných předmětů, z nichž je nutné získat alespoň 12 kreditů. Zbývajících 8 kreditů je vyčleněno na volitelné předměty.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi bakalářského studijního programu Fyzika mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve studijním programu Teoretická fyzika, nebo v jiném studijním programu z oblasti vzdělávání Fyzika.

 • Další informace
  Bez přijímací zkoušky.

Základní údaje

Zkratka
FYZB
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

112
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Fyzikální ústav v Opavě
Program zajišťuje