Informační systém SU
RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 160 s. ISBN 978-80-271-2028-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi
Název česky Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi
Název anglicky Financial analysis: methods, ratios, practice application
Autoři RŮČKOVÁ, Petra.
Vydání 6. vyd. Praha, 160 s. 2019.
Nakladatel Grada Publishing
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-271-2028-4
Klíčová slova česky finanční analýza, výroční zpráva, finanční výkazy, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely
Klíčová slova anglicky financial analysis, annual report, financial statements, ratios, solvency and bankruptcy models
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., učo 48730. Změněno: 27. 1. 2020 13:43.
Anotace
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu - analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledků finanční analýzy. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru.
Anotace česky
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu - analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledků finanční analýzy. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru.
Anotace anglicky
Learn how to work with basic financial statements (balance sheet, profit and loss and cash flow) in financial analysis. The publication is intended for the general business community. Use the book in your business practice. After all, both small and large companies need to know their true financial situation in the current competitive environment for healthy functioning. The publication contains current changes in reporting. Emphasis is placed on the most used method - analysis by ratios. Unlike other similarly focused publications, a practical, comprehensive example is shown, showing how to work with the data, what can be read from them, and points out possible pitfalls in the interpretation of financial analysis results. It also demonstrates that analysis can be performed using commercially available software.
Zobrazeno: 29. 9. 2022 23:06