Informační systém SU
JANOUŠKOVÁ, Jana a Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Místní koeficient jako nástroj pro zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí. In .), XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: MU Brno, 2017. s. 848-854. ISBN 978-80-210-8586-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Místní koeficient jako nástroj pro zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí.
Název česky Místní koeficient jako nástroj pro zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí.
Název anglicky Local coefficient as a tool to increase revenues from taxes on immovable property
Autoři JANOUŠKOVÁ, Jana (203 Česká republika, domácí) a Šárka SOBOTOVIČOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, .), XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. od s. 848-854, 7 s. 2017.
Nakladatel MU Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50205 Accounting
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00011027
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-210-8586-2
UT WoS 000426864500111
Klíčová slova anglicky immovable property tax; region; local coefficient; municipality
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:58.
Anotace
Příjmy ze zdanění nemovitého majetku naplňují obecní rozpočty více či méně ve všech zemích EU. V České republice mohou obce ovlivnit výnosy daně z nemovitých věcí zejména prostřednictvím koeficientů. Příspěvek je zaměřen na možnosti zvýšení jejího výnosu prostřednictvím místního koeficientu, který je zatím nejúčinnějším nástrojem k ovlivnění příjmů ze zdanění nemovitostí pro obecní rozpočty vzhledem k jeho výši a plošné působnosti. Metodicky se výzkum opírá o vyhodnocení interních sekundárních dat z Finanční správy ČR. K výpočtům byly využity také údaje Českého statistického úřadu o počtech a velikosti obcí a primární výzkum prováděný v letech 2014 - 2016. Lokální daně a zejména daň z nemovitých věcí je považována za nejvhodnější municipální daň. S touto daní se pojí řada diskutabilních otázek v kontextu oceňování, stanovení daňové sazby či polemiky, zda vůbec nemovitost zdaňovat. Podíl daně z nemovitých věcí na daňových příjmech obcí v ČR je obecně nízký, ale u jednotlivých obcí se liší, a to zejména v souvislosti s využitím místního koeficientu. U malých obcí může tato daň činit významný podíl na celkových příjmech obce.
Anotace anglicky
Incomes from immovable property tax fill up municipal budgets in all EU countries. In the Czech Republic, municipalities can affect revenues from taxes on immovable property in particular through coefficients. This paper focuses on possibilities for increasing revenues using the local coefficient, which is currently the most effective instrument to influence revenues from property taxation for municipal budgets due to its amount and area effect. Methodically, the research relies on the evaluation of internal secondary data from the General Financial Directorate of the Czech Republic. To make calculations, the data from the Czech Statistical Office and the results of primary research, which was conducted in the years 2014 - 2016, were also used. Local taxes and especially immovable property tax is considered the best municipal tax. This tax is associated with a number of questionable issues in context of valuation, determination of tax rate or polemics whether properties tax at all. The share of taxes on immovable property on municipalities' tax revenue is generally low, but it varies among individual municipalities, especially in context of the local coefficient use. In small villages this tax represents a significant proportion of the total revenue of the municipality
Zobrazeno: 31. 3. 2023 15:05