RADEK, David. Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda. (Bolek V. of Opole (cca. 1400-1460). Life and legend.). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 pp. ISBN 978-80-7510-282-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda.
Name in Czech Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda.
Name (in English) Bolek V. of Opole (cca. 1400-1460). Life and legend.
Authors RADEK, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Opava, 310 pp. 2018.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/18:A0000655
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7510-282-9
Keywords (in Czech) Bolek V. Opolský; husitství; opolské knížectví; hereze; Jiří z Poděbrad; Slezsko;Zikmund Lucemburský; kulturní paměť
Keywords in English Bolek V. of Opole; Hussitism; Duchy of Opole; Heresy; Georg of Podebrady; Silesia; Sigismund of Luxemburg; cultural memory
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 4. 8. 2020 17:02.
Abstract
Obsahem předkládané knihy je život Bolka V. Opolského, jedné z nejvýraznějších postav slezských dějin druhé poloviny patnáctého století. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první se zabývá Bolkovým obrazem v kulturní paměti Slezska. Rozbor paměti na opolského knížete začíná u děl středověkých kronikářů, kteří se značnou měrou zasloužili o vytvoření obrazu husitského knížete a slezského kacíře. V následujících kapitolách je poté sledován vývoj takto zformulované paměti napříč staletími. Druhá část práce cílí na poznání života Bolka V. a zaměřuje se na jeho vystupování v průběhu husitských válek, či následného dění ve Slezsku v období bezvládí. Zohledněn byl také jeho vztah k církvi, případně jeho mocenská expanze v Horním Slezsku, či války, které vedl s polským královstvím.
Abstract (in English)
The content of the present book is the life of Bolek V. Opole, one of the most prominent figures of the Silesian history of the second half of the fifteenth century. The work is divided into two parts, the first deals with the Bolek´s picture in the cultural memory of Silesia. The analysis of the memory of the Opole prince begins with the works of medieval chroniclers, who had great impact on creation an image of the Hussite prince and the Silesian heretic. In the following chapters, the development of this formulated memory over the centuries is followed. The second part of the thesis aims at understanding the life of Bolek V. and focuses on his performance during the Hussite wars or the subsequent events in Silesia during the period of interregnum. His relationship with the Church, possibly its power expansion in Upper Silesia, or the war he led with the Polish kingdom was also considered.
PrintDisplayed: 24. 1. 2022 15:45