GRÁF, Tomáš. Imerzivní média (sférická projekce): Distanční studijní text (Immersive media (spherical projection)). 1st ed. Opava, 2020. 44 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Imerzivní média (sférická projekce): Distanční studijní text
Name in Czech Imerzivní média (sférická projekce): Distanční studijní text
Name (in English) Immersive media (spherical projection)
Authors GRÁF, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Opava, 44 pp. 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000657
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) Imerzivní médium; multivizuální projekce; sférická projekce; stereoskopická projekce; rozšířená realita; virtuální realita; planetárium; fulldome; digitální projekce stereoskopie; aktivní brýle; pasivní brýle; stereoskopická sférická projekce
Keywords in English Immersive medium; multivisual projection; spherical projection; stereoscopic projection; augmented reality; virtual reality; planetarium; fulldome; digital stereoscopy projection; active glasses; passive glasses; stereoscopic spherical projection
Tags Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Changed by Changed by: RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., učo 48876. Changed: 13. 1. 2021 17:57.
Abstract
Studijní text definuje pojem imerzivní média a uvádí přehled jednotlivých typů, které souvisejí také s postupným vývojem technologií a nových médií. Je představen téměř stoletý vývoj technologií sférické projekce od prvního projekčního planetária až po zcela digitální stereoskopickou sférickou projekci (na hemisféru nebo na celou sféru). Je zmíněno možné tematické a žánrové zaměření pořadů pro sférickou projekci a také její vhodné využití ke komunikaci vědy. Část věnovaná stereoskopii popisuje princip prostorového vidění a způsoby, jak je možné vytvořit vizuální iluzi trojrozměrného prostoru z dvourozměrných obrazových předloh. Stereoskopie se dělí na aktivní a pasivní, tedy jsou popsány existující technická řešení obou těchto skupin. V další části se text věnuje variantám stereoskopické projekce na rovnou projekční plochu a na hemisféru. Krátce je diskutována volba vhodného a atraktivního obsahu stereoskopické projekce a edukační přínos pro diváky.
Abstract (in English)
The study text defines the concept of immersive media and provides an overview of individual types, which are also related to the gradual development of technologies and new media. It presents almost a century of development of spherical projection technologies from the first projection planetarium to a fully digital stereoscopic spherical projection (on the hemisphere or on the whole sphere). The possible thematic and genre focus of programs for spherical projection is mentioned, as well as its appropriate use for science communication. The section on stereoscopy describes the principle of spatial vision and ways to create a visual illusion of three-dimensional space from two-dimensional images. Stereoscopy is divided into active and passive, so the existing technical solutions of both of these groups are described. In the next part, the text deals with variants of stereoscopic projection on a flat projection surface and on the hemisphere. The choice of suitable and attractive content of stereoscopic projection and the educational benefit for the audience are briefly discussed.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Imerzivní média_2020 Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400. Licence Creative Commons  File version Višnická, P. 14. 9. 2020

Properties

Name
Imerzivní média_2020
Description
Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/41701/Graf_I_M.pdf
Address for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/41701/Graf_I_M.pdf
Address within Manager
https://is.slu.cz/auth/publication/41701/Graf_I_M.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/41701/Graf_I_M.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 14. 9. 2020 21:57

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., učo 48876
Attributes
 

Graf_I_M.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/41701/Graf_I_M.pdf
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/41701/Graf_I_M.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,8 MB
Hash md5
2f87f2f93c11c38ca3a66815e3921793
Uploaded/Created
Mon 14. 9. 2020 21:57

Graf_I_M.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/41701/Graf_I_M.txt
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/41701/Graf_I_M.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
66 KB
Hash md5
f7990ea675f8095d38815be74f09b900
Uploaded/Created
Mon 14. 9. 2020 21:58
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 1. 2022 14:08