ŽÁČEK, Rudolf, Milan HES, Monika HORSÁKOVÁ, Stanislava SCHUPPLEROVÁ, Jakub CHROBÁK, Martin NOVOSAD, Ywona ŁYKO and Miroslav KOUBA. Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích (Media – History – Society : The Image of Poland and Poles in the Czech Media). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 116 pp. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-442-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích
Name in Czech Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích
Name (in English) Media – History – Society : The Image of Poland and Poles in the Czech Media
Authors ŽÁČEK, Rudolf (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milan HES (203 Czech Republic), Monika HORSÁKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Stanislava SCHUPPLEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jakub CHROBÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin NOVOSAD (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ywona ŁYKO (616 Poland) and Miroslav KOUBA (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Opava, 116 pp. nevyplněn, 2020.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50802 Media and socio-cultural communication
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000724
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7510-442-7
Keywords (in Czech) media; společnost; historie; dějiny; Polsko; film; literatura; kulinární historie
Keywords in English media; society; history; Poland; movie; literature; culinary history
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Monika Horsáková, učo 43786. Changed: 9/3/2021 12:09.
Abstract
Kolektivní monografie Média – Dějiny – Společnost s podtitulem Obraz Polska a Poláků v českých médiích navazuje na 4. ročník stejnojmenné konference, která se od roku 2016 koná v Opavě. Kniha se snaží o interdisciplinární přístup – nabízí tak pohled na vytyčené téma z různých perspektiv, kulturních oblastí, mediálních vzorků a přístupů. A to jak ze strany akademiků, tak profesionálů z mediální praxe. Knihu tematicky ukotvuje stať věnovaná česko-polským historickým resentimentům, podstatě historických procesů v oblasti česko-slezsko-polských vztahů, postojů k Rusku a slovanské myšlence a konfliktu o Těšínské Slezsko a také roli médií ve formování těchto vztahů či v upevňování stereotypů, které tyto vztahy provázejí. Další část knihy se věnuje vzdělávání – na praktickém modelu práce s konkrétním dokumentárním snímkem o spolupráci polských a českých disidentů ukazuje možnosti výuky dějin sousedství v hodinách dějepisu. Další část knihy se věnuje formování obrazu Polska a Poláků ve zpravodajských médiích, česko-polským filmovým vztahům po 2. světové válce a jejich mediální reflexi, srovnání současné české a polské kinematografie či obrazu Polska v české literatuře a české literární kritice. Knihu pak uzavírá stať zaměřená na kulinární kulturu a její vliv na reflexi polské společnosti v Česku.
Abstract (in English)
The collective monograph Media – History – Society with the subtitle The Image of Poland and Poles in the Czech Media follows on from the 4th year of the conference of the same name, which has been held in Opava since 2016. The book strives for an interdisciplinary approach – thus offers a look at the set topic from different perspectives, cultural areas, media samples and approaches. Both from academics and professionals from media practice. Both from academics and professionals from media practice. The book is thematically anchored in an article devoted to Czech-Polish historical resentments, the essence of historical processes in Czech-Silesian-Polish relations, attitudes towards Russia and Slavic thought and the conflict over Cieszyn Silesia, as well as the role of the media in shaping these relations or strengthening stereotypes they accompany. The next part of the book is devoted to education – on a practical model of working with a specific documentary on the cooperation of Polish and Czech dissidents shows the possibilities of teaching the history of the neighborhood in history lessons. The next part of the book deals with the formation of the image of Poland and Poles in the news media, Czech-Polish film relations after World War II and their media reflection, a comparison of contemporary Czech and Polish cinema or the image of Poland in Czech literature and Czech literary criticism. The book concludes with an article focused on culinary culture and its influence on the reflection of Polish society in the Czech Republic.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf  Horsáková, M. 6/5/2021

Properties

Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf
Address for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf
Address within Manager
https://is.slu.cz/auth/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 6/5/2021 12:11, Mgr. Monika Horsáková

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Monika Horsáková, učo 43786
  • a concrete person prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., učo 48778
  • a concrete person Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D., učo 48866
  • a concrete person Mgr. Martin Novosad, učo 50413
  • a concrete person Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D., učo 51557
Attributes
 

media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1 MB
Hash md5
1f04d0c7dc87f718e37a9b357d43c10a
Uploaded/Created
Thu 6/5/2021 12:11

media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.txt
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/48400/media-dejiny-monografie-elektronicka_verze.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
327,5 KB
Hash md5
64559747cedcbebb0b79bcbf758e6e34
Uploaded/Created
Thu 6/5/2021 12:15
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5/12/2021 17:22