RADEK, David. Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie (Between nationalism and Marxism: The Silesian dukes of the Late Middle Ages through the lens of post-war Polish historiography). In Martin Nodl, Piotr Węcowski. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. Marxismus a medievistika: společné osudy? Praha: Filosofia, 2020. p. 205-227, 24 pp. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. ISBN 978-80-7007-647-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie
Name in Czech Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie
Name (in English) Between nationalism and Marxism: The Silesian dukes of the Late Middle Ages through the lens of post-war Polish historiography
Authors RADEK, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Colloquia mediaevalia Pragensia 21. Marxismus a medievistika: společné osudy? p. 205-227, 24 pp. Colloquia mediaevalia Pragensia 21, 2020.
Publisher Filosofia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000731
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7007-647-7
Keywords (in Czech) husitství; marxismus; slezská knížata; historiografie
Keywords in English The Hussite movement; marxismus; silesian dukes; historiography
Tags ÚHV
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Changed: 3/3/2021 08:37.
Abstract
Studie se zabývá analýzou postojů poválečného polského dějepisectví vůči slezským knížatům především pozdního středověku. Zkoumány byly zejména díla tzv. slezských historiků (E. Maleczyńska, K. Maleczyński, R. Heck a další) spojených s univerzitou ve Vratislavi, která se stala hlavním centrem výzkumu slezských dějin v poválečném Polsku. Ačkoliv dominantním filosofickým systémem v poválečném Polsku byl marxismus, rozbor děl výše uvedených historiků ukázal, že navzdory marxistické rétorice nedošlo častokrát k výraznějšímu významovému posunu oproti staršímu bádání, které bylo výrazně ovlivněno nacionalismem a polsko-německým antagonismem, který ovlivňoval i zkoumání středověkých dějin Slezska. Analyzovaná díla tak často vykazují kontinuitu s předválečnou polskou historiografií a slezská knížata byla hodnocena především z národnostního, nikoliv z marxistického, úhlu pohledu.
Abstract (in English)
The study deals with the analysis of the attitudes of post-war Polish historiography towards Silesian princes, especially in the late Middle Ages. The works of the so-called Silesian historians (E. Maleczyńska, K. Maleczyński, R. Heck and others) connected with the University of Wrocław, which became the main center of research into Silesian history in post-war Poland, were examined. Although Marxism was the dominant philosophical system in post-war Poland, an analysis of the works of the above historians showed that despite Marxist rhetoric, there was often no significant shift in meaning compared to older research, which was strongly influenced by nationalism and Polish-German antagonism, which influenced medieval history. The analyzed works thus often show continuity with pre-war Polish historiography, and Silesian princes were evaluated primarily from a national, not a Marxist, point of view.
PrintDisplayed: 26/1/2022 23:40