ČEMERKOVÁ, Šárka a Pavla POKORNÁ. Nauka o podniku – sbírka příkladů: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nauka o podniku – sbírka příkladů: Distanční studijní text
Autoři ČEMERKOVÁ, Šárka a Pavla POKORNÁ.
Vydání Karviná, 2021.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Obor 50204 Business and management
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky Graf; diagram; majetek; kapitál; aktiva; pasiva; rozvaha; zásoby; normy zásob; obrátka zásob; plán nákupu; potřeba; spotřeba; výroba; časový fond; výrobní kapacita; náklady; nákladová funkce; výnosy; zisk; ztráta; výsledek hospodaření; bod zvratu; kalkulace; rozvrhová základna; režijní sazba; poměrové číslo
Změnil Změnil: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Změněno: 23. 8. 2021 12:37.
Anotace

Tento distanční studijní text je určen studentům bakalářských forem studia na ekonomických fakultách. Umožňuje studentům formou řešených příkladů i příkladů k procvičení lépe pochopit a prohloubit problematiku základů podnikové ekonomiky, která je v teoretické rovině osvětlena v distančním textu Nauka o podniku. Text této sbírky příkladů cílí na praktické početní dovednosti. Jako doplňkový text k textu Nauka o podniku je koncentrován na pasáže, které vyžadují dosáhnout určité úrovně početních dovedností, bez kterých je pak studium dalších předmětů zaměřených na podnikovou ekonomiku velmi obtížné, ne-li zcela nemožné. Proto tato sbírka příkladů, až na výjimky, svou strukturou odráží řazení kapitol v textu Nauka o podniku. Samotná sbírka příkladů pak sestává ze sedmi kapitol. Každá kapitola začíná velice stručným shrnutím dané problematiky a vymezením podstatných pojmů. Pak je v každé kapitole na řešených příkladech demonstrována práce s danými pojmy. Následuje část s příklady na procvičení osvojení dané problematiky studentem, kdy tento si může v následné části s výsledky těchto příkladů ověřit, zda danou problematiku zvládl, či nikoli. První kapitola textu je věnovaná konstrukci grafů, kterou by sice měli mít čtenáři tohoto textu dokonale osvojenu již ze studia na střední škole, nicméně praxe ukazuje na značné rozdíly mezi studenty. Práce s grafy patří základní dovednosti ekonoma. V dalších kapitolách je pak již cíleno na jednotlivé oblasti ekonomiky podniku. Ve druhé kapitole je osvětleno sestavení rozvahy včetně zachycení změn v důsledku účetních operací, vše samozřejmě v agregované formě. Následně je pozornost věnována zásobám. Na konkrétních příkladech jsou demonstrovány jednotlivé druhy zásob, stanovena jejich výše včetně norem. Jelikož zásoby vznikají mj. jako důsledek nákupní činnosti podniku, je procvičována i problematika sestavení plánu nákupu. V souladu s tokem materiálu podnikem navazuje na problematiku zásob výrobní činnost. Zde je pozornost koncentrována na plánování a skutečné využití výrobní kapacity v závislosti na stanovení jednotlivých časových fondů. Výrobní činností dochází k tvorbě nákladů, těmto je proto věnována další pasáž textu. Pozornost je soustředěna na klasifikaci nákladů dle různých kritérií a na sestavení nákladové funkce pomocí různých metod. Následující kapitola je zaměřena na výsledek hospodaření a výpočty s tím spojené (limitní cena, limitní jednotkové variabilní náklady atd.). Tato kapitola také obsahuje diagram bodu zvratu a postup jeho konstrukce. Poslední kapitola je věnována kalkulacím nákladů. Na příkladech jsou osvětleny kalkulace přímým dělením, dělením s poměrovými čísly i přirážková kalkulace. Jednotlivé kapitoly jsou všude tam, kde se to jeví jako potřeba, či spíše nutnost, doplněny grafy a tabulkami.

Protože tento text slouží jako doplněk textu Nauka o podniku, byly některé tabulky a grafy z tohoto textu převzaty. Jedná se o tabulky a grafy ve stručném shrnutí dané problematiky na počátku jednotlivých kapitol. Řešené příklady i příklady k procvičení (včetně grafů a tabulek) jsou dílem autorek textu, kdy inspirací k těmto příkladům byly průběžné testy z předmětu Nauka o podniku z dřívějších akademických let a pak, a to především, sám život.

VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 06:52