ČEMERKOVÁ, Šárka. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF Karviná, 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nauka o podniku
Autoři ČEMERKOVÁ, Šárka.
Vydání Karviná, 2019.
Nakladatel SU OPF Karviná
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky ekonomika podniku, typologie, morfologie, podnikové funkce, podni- kové cíle, životní cyklus, organizace, majetek, aktiva, pasiva, kapitál, struktura, zásoba, obrátka zásob, nákup, výroba, časový fond, výrobní kapacita, personální činnost, prodejní činnost, marketing, logistika, bod zvratu, kalkulace, rozpočet, výnosy, náklady, nákladová funkce, výsle- dek hospodaření
Změnil Změnila: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D., učo 48713. Změněno: 8. 9. 2021 09:10.
Anotace
Distanční studijní opora je určena pro studenty bakalářské formy studia na ekonomických fakultách. Text sestává z osmi kapitol a zahrnuje zá- kladní poznatky z oblasti podnikové ekonomiky. Seznamuje s pojmem podnik a jeho funkcemi, s jeho majetkovou a kapitálovou strukturou. Po- zornost je věnována všem hlavním i podpůrným podnikový funkcím. V souladu s tokem materiálu podnikem se student seznamuje s nákupem a jeho úkoly a s řízením zásob. Navazuje výrobní činnost, stanovení ča- sových fondů a plánování výrobní kapacity. Další rozsáhlá pasáž je vě- nována nákladům. Pozornost je zaměřena nejen na různé klasifikace ná- kladů, ale také na různé metody stanovení nákladové funkce. Spojením úvah o nákladech a výnosech coby výsledcích prodejní činnosti se stu- dent seznamuje s pojmem výsledek hospodaření, bod zvratu a mezní cena. Následující kapitola se zabývá kalkulacemi, konkrétně klasifikací kalkulací a dále kalkulací přímým dělení, kalkulací dělením poměrovými čísly a přirážkovou kalkulací. Je rovněž poukázáno na rozdíly mezi kal- kulacemi a cenou. Poslední kapitola se zabývá podpůrnými činnostmi (personální, investiční, ...). Kapitoly jsou doplněny grafy a tabulkami. Tento text vznikl na základě publikací Nauka o podniku I a Nauka o pod- niku II, z nichž některé pasáže byly zcela převzaty, jiné dle potřeb bu- doucích čtenářů toho textu upraveny a doplněny. Proto nebude-li v textu uvedeno jinak, jsou tabulky a obrázky převzaty z těchto knih.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 18:34