KATUŠČÁK, Dušan. Cesta ku kvalitatívnemu vyjadreniu tvorivého podielu osôb vo vede a výskume prostredníctvom implementácie taxonómie CRediT (Dušan. Qualitative method to express creative contribution of scientists and researchers by implementation of the CRediT taxonomy). Knihovna. Knihovnická revue. Praha: Národní knihovna, 2021, 32, 2021, No 2, p. 57-64, 7 pp. ISSN 1801-3252.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cesta ku kvalitatívnemu vyjadreniu tvorivého podielu osôb vo vede a výskume prostredníctvom implementácie taxonómie CRediT
Name in Czech Cesta ke kvalitativnímu vyjádření tvůrčího podílu osob ve vědě a výzkumu prostřednictvím implementace taxonomie Credit
Name (in English) Dušan. Qualitative method to express creative contribution of scientists and researchers by implementation of the CRediT taxonomy
Authors KATUŠČÁK, Dušan.
Edition Knihovna. Knihovnická revue, Praha, Národní knihovna, 2021, 1801-3252.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50804 Library science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Changed by Changed by: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., učo 52623. Changed: 17/11/2021 11:25.
Abstract
Cesta ku kvalitatívnemu vyjadreniu tvorivého podielu osôb vo vede a výskume prostredníctvom implementácie taxonómie CRediT Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. Slezská univerzita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví. Abstrakt Vo vedeckej a akademickej komunikácii a praxi, vo vedeckom a odbornom publikovaním vedeckých a odborných diel, vo vydavateľskej praxi, ako aj v agende evidencie publikačnej činnosti sa používajú rôzne atribúty (roly) autorov. Doteraz používané atribúty neboli štandardizované a neuspokojivo vyjadrovali kvalitatívne aspekty autorských podielov na diele. Autor vysvetľuje význam štandardnej taxonómie CRediT. Vo vedeckej komunikácii a v evidencii publikačných výstupov v akademických inštitúciách odporúča používať popri lokálnych atribútoch pri menách autorov a prispievateľov výlučne de iure štandardné a medzinárodné kódovníky a de facto najrozšírenejšie kódovníky a taxonómie. Sú to: elementy taxonómie CRediT a kódy rolí MARC 21.
Abstract (in English)
The way to a qualitative expression of the creative share of people in science and research through the implementation of the CRediT taxonomy Prof. PhDr. Dusan Katuscak, PhD. Silesian University. Faculty of Arts and Sciences in Opava, Department of Czech Studies and Librarianship. Abstract Various attributes (roles) of authors are used in scientific and academic communication and practice, in scientific and professional publishing of scientific and professional works, in publishing practice, as well as in the agenda of registration of publishing activities. The attributes used so far have not been standardized and have unsatisfactorily expressed the qualitative aspects of the author's contributions to the work. The author explains the meaning of the standard CRediT taxonomy. In scientific communication and in the records of publications in academic institutions, it is recommended to use, in addition to local attributes in the names of authors and contributors, exclusively de jure standard and international coders and de facto the most widespread coders and taxonomies. These are: CRediT taxonomy elements and MARC 21 role codes.
PrintDisplayed: 24/1/2022 17:13