Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. JIRÁSEK, Zdeněk. Češi a Němci v první Československé republice - mezi koexistencí a konfliktem (Czechs and Germans in the first Czechoslovak Republic - between coexistence and conflict). In Marek Mazurkiewich, Agata Haas, Robert Wieczorek. Colloqium Opole 2019, Konferencja pokoju z 1919 roku. Jak tworzono ład wersalski. 1st ed. Opole: Coloquium Opole, 2020. p. 109-122. ISBN 978-83-7126-364-4.
 2. KRÖMER, Tomáš and Zdeněk JIRÁSEK. Nerealizované návrhy dostavby výstavní budovy Slezského zemského muzea z let 1923 - 1924. (Unrealized proposals for the completion of the exhibition building of the Silesian Museum from 1923 - 1924.). Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, vol. 13, No 1, p. 121-148. ISSN 1803-411X.
 3. FÜGNER URBÁŠKOVÁ, Dana and Zdeněk JIRÁSEK. Odsunutí broumovští Němci a jejich pohled na bývalou domovinu (Displaced Germans from Broumov and their view of the former homeland). Východočeské listy historické. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Historický ústav FF, 2020, vol. 2019, No 41, p. 31-52. ISSN 1211-8184.
 4. FÜGNER URBÁŠKOVÁ, Dana and Zdeněk JIRÁSEK. Pohled odsunutých Němců na jejich bývalou domovinu - Trutnovsko (The view of the displaced Germans on their former homeland - the Trutnov region). Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší Trutnov, 2020, vol. 24, No 1, p. 49-70. ISSN 0231-9934.
 5. JIRÁSEK, Zdeněk and Onřej JIRÁSEK. Základní vývojové tendence Ostravy o roce 1945 do současnosti (Basic development tendencies of Ostrava from 1945 to the present). In Antoni Barciak. Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość. „Katowice – historia i współczesność”. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2020. p. 85-102. ISBN 978-83-64356-42-1.
 6. 2019

 7. KRÖMER, Tomáš and Zdeněk JIRÁSEK. Alois Kacíř (1897 - 1972): Život a dílo (Alois Kacíř (1897 - 1972): Life and work). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 655 pp. Alois Kacíř. ISBN 978-80-7510-328-4.
 8. JIRÁSEK, Zdeněk. Česká hornická města v česko-polském příhraničí po druhé světové válce (Czech mining towns in the Czech-Polish border area after World War II). In Antoni Barciak. Kultura Europy Srodkowej. Katowice - Zabrze: Polska Akademia Nauk Oddzial w Katowicach, Miasto Zabrze, Polskie Towarzystwo Historyczne v Katowicach, 2019. p. 212-221. ISBN 978-83-66055-09-4.
 9. JIRÁSEK, Zdeněk and Ondřej JIRÁSEK. Festicita v 60. - 80. letech na české-polském pohraničí. (Festicity in the 60s - 80s on the Czech-Polish borderland.). In Elzibieta Giszter, Alexandra Niesyto. Życie codzienne na terenach wplòłczesnych Katowic w minionych epokach. 1st ed. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2019. p. 151-160. ISBN 978-83-64356-35-3.
 10. ATANASIADIS, Dimitris and Zdeněk JIRÁSEK. Místo kultury ve vývoji řecké minority v českých zemích (s ohledem na vývoj v regionu Jesenicka) (The place of culture in the development of the Greek minority in the Czech lands (with regard to the development in the Jeseníky region)). Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2019, vol. 117, No 1, p. 107-120. ISSN 0037-6833.
 11. JIRÁSEK, Zdeněk and Jiří KOCIAN. Protistátní akce proti vyhlášení peněžní reformy 1953 (Anti-state actions against the announcement of the 1953 monetary reform). In Kocian Jiří. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, 3. svazek. 1st ed. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. p. 85-86. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, sv. 3. ISBN 978-80-7285-246-8.
 12. JIRÁSEK, Zdeněk. Rok 1968 a česká společnost (Year 1968 and Czech Society). In Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Siwek. Evropa w pòł wieku po roku 1968. Historie. Polityka. Kultura. 1st ed. Opole: PIN Instytut Śląski, 2019. p. 41-54. ISBN 978-83-7126-338-5.
 13. JIRÁSEK, Zdeněk. Vietnam v mírových jednáních druhé poloviny 20. století (Vietnam in the peace negotiations of the second half of the 20th century). In Petr Tesř. Vůkol Slezska/Circim Silesiae. 1st ed. Opava: Zemský archiv Opava, Fakulta veřejných politik, Slezská univezita Opava, 2019. p. 192-198. Vůkol Slezska/Circum Silesiae. ISBN 978-80-87632-60-4.
 14. JIRÁSEK, Zdeněk. Vztah Čechů k československé státnosti (The relation of the Czechs to the Czechoslovak statehood). Histotia Slavorum Occidentis. Czasopismo Historyczne. Touruń: Adam Marszalek, Toruń, 2019, vol. 4, No 1, p. 21-31. ISSN 2084-1213.
 15. JIRÁSEK, Zdeněk and Jiří KOCIAN. Znárodnění (Nationalization). In Jiří Kocian. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, 2. svazek. 1st ed. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. p. 61-63. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, sv. 2. ISBN 978-80-7285-245-1.
 16. 2018

 17. JIRÁSEK, Zdeněk. Česká historiografie o Kladsku po roce 1945 (Czech historiography about Kłodzko after 1945). In Czechowicz Bogusław. Projektowanie historii. Historiografia ziemi kłodzkiej od średniowiecza do wspólczesności. 1st ed. Kłodzko: Muzum Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku, 2018. p. 75-79. ISBN 978-83-950160-0-4.
 18. JIRÁSEK, Zdeněk. Divadelnictví a česká společnost (Theater and Czech society). In Jana Foltysová, Zdeněk Jirásek. Divadelnictví a česká společnost. 1st ed. Opava: Statutární město Opava, 2018. p. 5-8. ISBN 978-80-7572-013-9.
 19. JIRÁSEK, Zdeněk and Ondřej JIRÁSEK. Organizace kulturní činnosti v regionu v 80. a 90. letech 20. století (na příkladu Severomoravského kraje) (Organization of cultural activities in the region in the 1980s and 1990s (on the example of the North Moravian Region)). In Elżbieta Giszter, Alexandra Niesyto. Katowice jako ośrodek nauki i kultury w XX. A XXI. wieku,. 1st ed. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2018. p. 59-70. ISBN 978-83-64356-29-2.
 20. JIRÁSEK, Zdeněk. Rodina Dubčekovcov v Sovietskom zväze (1925-1938) (The Dubček family in the Soviet Union (1925-1938) r.). In Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. HALLON, Ľudovít. Dubček. 1st ed. Bratislava: VEDA, Historický ústav SAV, 2018. p. 49-66. ISBN 978-80-224-1651-1.
 21. JIRÁSEK, Zdeněk. Únor 1948 a československá ekonomika (February 1948 and the Czechoslovak economy). In Vladímr Březina, Kateřina Hloušková, Radek Slabotínský. Historik stutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese. 1st ed. Brno: Ústav pro studium totalitních režimů, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, B&P Publishing, 2018. p. 233-240. ISBN 978-80-88292-07-4.
 22. 2017

 23. JIRÁSEK, Zdeněk. Centralizační a decentralizační tendence 20. století na příkladu českého Slezska (Centralization and decentralization tendencies of the 20th century on the example of Czech Silesia). In Státní oblastní archiv Zámrsk. Královehradecko: historický sborní pro poučenou veřejnost. Hradec Králové: Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Hradec Králové, 2017. p. 215-220, 9 pp. ISBN 978-80-901805-0-5.
 24. JIRÁSEK, Zdeněk. Česká republika a uprchlická krize po roce 2014 (The Czech Republic and the refugee crisis after 2014). In Polska, Niemcy, Czechy wobce vyzwanie migracji i integracji. Opole: Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu, 2017. p. 42-54. ISBN 978-83-7126-333-0.
 25. JIRÁSEK, Zdeněk and Tomáš KRÖMER. Kapitoly z dějin Československého zemědělského muzea v Opavě (Chapters from the History of the Czechoslovak Agricultural Museum in Opava). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 178 pp. ISBN 978-80-7510-260-7.
 26. JIRÁSEK, Zdeněk and Dimitris ATANASIADIS. Reflexe bývalé domoviny u Němců odsunutých ze Šumperska v letech 1947-1989. (Reflection of the former homeland with the Germans expelled from Šumperk in 1947-1989.). Historica Olomoucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, vol. 52, No 2017, p. 189-222, 35 pp. ISSN 1803-9561.
 27. JIRÁSEK, Zdeněk and Dimitris ATANASIADIS. Reminiscence na bývalou domovinu u odsunutých Němců z Krnovska po roce 1945. (Reminiscence for the former homeland of the displaced Germans from Krnov after 1945.). Sborní prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (History and Didactics of History). Brno: Masarykova univerzita, 2017, 2017/31, No 2, p. 55-75. ISSN 1211-6068.
 28. 2016

 29. JIRÁSEK, Zdeněk and Aleš KREMPL. Průběh osídlování Bruntálska a Krnovska v letech 1948-1960 (The course of settlement of Bruntálska and Krnovska in the years 1948-1960). Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2016, vol. 2, No 114, p. 57-79. ISSN 0037-6833.
Display details
Displayed: 8/12/2021 20:34