Technická a počítačová podpora

Technical and computer support

Kontakt / Contact: doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

sh_Aid_1.gif

ΤeΧWindowsMathematicaFAQ

ΤeΧ

Sazba závěrečných prací

Balíček ‘ipothes’ (akronym “Institute of Physics in Opava THESis”) je určen k sazbě všech typů závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorosních, doktorských), případně i jiných typů prací (ročníkových, semestrálních, seminárních), pomocí typografického systému LaΤeΧ. Instalační instrukce včetně všech odkazů ke stažení najdete v Kapitole 1: “Instalace” hypertextového manuálu vzorova_prace.pdf.

Verze ke stažení odpovídá položce na nejhořejším místě v seznamu Release Notes níže; starší verze v něm uvedené nejsou k dispozici. Přecházíte-li z verze ipothes-22.04.08 nebo starší na jakoukoli novější, doporučuji použít všechny soubory z novější verze s výjimkou vašich vlastních obrázků v adresáři ‘manual/images’ a vašich vlastních zdrojových textů kapitol v adresáři ‘manual/include’, znovu vyplnit hlavní LaΤeΧový zdrojový soubor ‘manual/vzorova_prace.tex’, a případně doplnit vaše vlastní editace do souborů ‘manual/hyperref.cfg’ a ‘manual/ipothes.cfg’, pokud jste nějaké dělali.

Dočasná poznámka: Na maketě zadání v manuálu je uvedeno, že instrukce k výměně této makety za skutečné zadání jsou v Kapitole 3, která však nyní patří až do Části II a zabývá se něčím zcela odlišným (po doplnění všech kapitol budou skutečně v Kapitole 3). Instrukce proto dočasně hledejte přímo v hlavním LaΤeΧovém zdrojovém souboru ‘manual/vzorova_prace.tex’ ve formě komentáře zdrojového kódu.

Pozn.: Balíček ‘ipothes’ je dosud v procesu testování, takže každá zpětná vazba od jeho uživatelů je ceněna. Vítáni jsou TeXisté jak zkušení, tak začátečníci. Jelikož jsem balíček vyvíjel pomocí distribuce MiKTeX pod Windows 10, potřeboval bych hlavně pomoc s testováním pod jinými OS a distribucemi ΤeΧu. Základní test je popsán v manuálu, Sekce 1.4 “Testování” Kapitoly 1 “Instalace”. Pro Vaše připomínky a hlášení chyb využijte laskavě některý z kontaktů odkázaných v hlavičce stránky. Viz též Seznam ověřených distribucí a OS, pod nimiž byl ‘ipothes’ testován.

Balíček ‘ipothes’ je freeware. Omezení: kýmkoli (kromě autora) provedená jakákoli úprava nesmí být distribuována pod stejným jménem, včetně jmen adresářů, souborů s dokumentní třídou, bibliografickým stylem, a všech výskytů retězce “ipothes” v nich a ve zdrojových, konfiguračních a ostatních textových souborech knihovny a manuálu.

Seznam ověřených distribucí, Poznámky k vydání, Zásluhy, Seznam známých chyb a Literatura a zdroje jsou k dispozici pouze v angličtině níže.

Final Thesis typesetting

The ‘ipothes’ (an acronym for “Institute of Physics in Opava THESis”) package is intended for typesetting of all types of Final Theses (Bachelor’s, Diploma, Rigorous, Doctoral), possibly other kinds of projects (year, semester, seminar) as well, using the typographic system LaΤeΧ.  Installation instructions including all download links can be found in Chapter 1: “Installation” of the sample_thesis.pdf hypertext manual.

The downloadable version corresponds to the topmost item in the Release Notes below; older versions listed are not available. If you are migrating from version ipothes-22.04.08 or older to any later version, I recommend using all files from the newer version except your own images in the ‘manual/images’ directory and your own chapter source texts in the ‘manual/include’ directory, filling in again the required data in the master LaΤeΧ file ‘manual/sample_thesis.tex’, and possibly adding your own edits to the ‘manual/hyperref.cfg’ and ‘manual/ipothes.cfg’ files, if any.

Interim Note: The mock Assignment in the manual states that the instructions for exchanging the mock Assignment for the true Assignment are in Chapter 3, which, however, currently belongs to Part II and deals with something completely different (after completing all the chapters, they will really be in Chapter 3).  Therefore, temporarily look for instructions directly in the master LaΤeΧ file ‘manual/sample_thesis.tex’ in the form of a source code comment.

Note: The ‘ipothes’ package is still in the testing process, so any feedback from its users is appreciated. Both experienced and beginners TeXists are welcome. Since I developed the package using the MiKTeX distribution under Windows 10, I would mainly need help with testing under other OS’s and ΤeΧ distributions. The basic test is described in the manual, Section 1.4 “Testing” of Chapter 1 “Installation”. For your comments and bug reports, please use one of the contacts linked in the page header. See also below for the list of proven distributions and OS’s under which ‘ipothes’ has been tested.

The ‘ipothes’ package is a Freeware. Restriction: any modification made by anyone (except of the author) must not be distributed under the same name, including directory names, document class filename, bibliographic style filename, and all occurrences of the string “ipothes” in them and in the source, configuration, and other text files of the library and the manual.

List of proven distributions

Windows 10

Last successful test with MiKTeX 22.3: ipothes-22.05.07 on Sat 2022-05-07 by the author.

Last successful test with ΤeΧ Live 2022: ipothes-22.05.07 on Mon 2022-05-09 by the author.

MacOS 10.14.6, 11.6.5

Last successful test with MacΤeΧ-2022: ipothes-22.04.08 on Fri 2022-05-06 by Aleš Ryšavý.

Linux (Mint 20.3 Una, base Ubuntu 20.04 focal)

Last successful test with MiKTeX 22.1: ipothes-22.04.08 on Tue 2022-04-12 by Ondřej Honka and Jan Vlha.

Collaborative cloud LaΤeΧ systems

Last successful test with Overleaf: ipothes-22.05.07 on Sat 2022-05-07 by the author.

Release Notes

ipothes-22.06.DD – 4th pre-release: the manual has expanded to include Chapter ‘Preamble’ and Appendices ‘Page layout positioning’, ‘Configuration file’, ‘The hyperref package configuration’ ● section ‘Dependencies’ added to Appendix ‘Loaded packages’ ● many tiny improvements in text ● ‘etoolbox’ package loaded by class to provide ‘\AtEndPreamble’ hook, a replacement for ‘\AtBeginDocument’ hook to allow ‘hyperref’ to work properly after v7.00q 2022-05-17 ● ‘fancyvrb’ package loaded in preamble to allow verbatim file input from a line to another line (used for master file, ipothes.cfg, hyperref.cfg code snippets input) ● ‘equation’ environment redefined to ‘gather’ provided by the ‘amsmath’ package

ipothes-22.05.07 – 3rd pre-release: bibliographic style improved (now accepts ‘doi’ field) ● custom-bib refactoring and improvement (\bblaccessed introduced among other) ● references.bib file cleaning ● manual split into Czech (vzorova_prace) and English (sample_thesis) ● ipothes.cfg restructured ● class \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2021/06/01] ● new way of assignment inclusion ● new language support for environments ‘annotation’, ‘keywords’, ‘acknowledgement’, ‘declaration’, ‘dedication’, ‘motto’ ● locales generally improved ● new ‘headfootsans’ option implemented ● hyperref’s \href[]{}{} typesetting imitated (no functionality of course) even without ‘htext’ option switched on ● many other tiny enhancements

ipothes-22.04.08 – 2nd pre-release: new ‘narrowmargin’ option implemented ● front matter images scaled in absolute dimensions to keep their size with ‘narrowmargin’ on ● new \frontispiceimage command simplifying use of the \frontispice command ● usability with Overleaf hopefully solved (\jobname primitive removed from places where it hinders) ● compatibility with the subfigure and subfig packages solved ● pdf compress level explicitly set in class file, controllable from config file ● hyperlink colors fine tuned

ipothes-22.04.01 – 1st pre-release: testing under various OS and distributions commenced

Credits

Aleš Ryšavý: thanks for testing with MacΤeΧ under MacOS.

Ondřej Honka and Jan Vlha: thanks for testing with MiKΤeΧ under Linux.

Santu Mondal: thanks for pointing out problem with the subfigure and subfig packages.

Sudipta Hensh: thanks for introducing me to the Overleaf web distribution and for testing the ‘ipothes’ package with it.

Known bugs

The ‘enumerate’ environment alignment on the 2nd level needs tweak.

Problems with star forms of the ‘enumerate’ and ‘itemize’ environments.

Primitive \jobname works differently on Overleaf, but this is actually a feature of Overleaf, not an ‘ipothes’ bug.

References & Resources

[CTAN]   CTAN: The Comprehensive ΤeΧ Archive Network. Available at https://ctan.org/

[LaΤeΧnet]   LaΤeΧ.net: The LaΤeΧ Network. Available at https://latex.net/

[MacΤeΧ]   MacΤeΧ is a product produced by the MacΤeΧ ΤeΧnical working group of the ΤeΧ Users Group (TUG). It is the Macintosh component of the ΤeΧ Collection DVD, the reference edition of ΤeΧ distributed by ΤeΧ User Groups across the world. Available at https://tug.org/mactex/.

[MiKTeX]   MiKTeX: a modern TeX distribution for Windows, Linux and macOS. Available at https://miktex.org/

[OetNSS]   Oetiker T., Partl H., Hyna I., and Schlegl E.: The Not So Short Introduction to LaΤeΧ 2ε. Available at https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf

[Overleaf]   The easy to use, online, collaborative LaΤeΧ editor. Available at https://www.overleaf.com/

[PaCoLaS]   Pakin S.: The Comprehensive LaΤeΧ Symbol List. Available at http://tug.ctan.org/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf

[PolPSDP]   Polách E.: Pravidla sazby diplomových prací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 1998. Available at http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf.

[proTeXt ]   proTeXt: A MiKTeX-based distribution for Windows. Available at https://www.tug.org/protext/. As of 2022, proTeXt is expected to be retired permanently, due to changes in the MiKTeX infrastructure.

[RybDUZP]   Rybička, J.: Doporučení pro úpravu závěrečných prací. Brno, 2006. Available at https://akela.mendelu.cz/~rybicka/dahlia/zpract/dipp.pdf.

[TDS]   Schenk C.: ΤeΧ Directory Structure. Available at https://miktex.org/kb/tds

[ΤeΧLive]   ΤeΧ Live provides a comprehensive ΤeΧ system with binaries for most flavors of Unix, including GNU/Linux and macOS, and also Windows. Available at https://www.tug.org/texlive/

[SETL]   Stack Exchange – ΤeΧ-LaΤeΧ is a question and answer site for users of ΤeΧ, LaΤeΧ, ConΤeΧt, and related typesetting systems. Available at https://tex.stackexchange.com/

[SOLa]   Stack Overflow – LaΤeΧ. Available at https://stackoverflow.com/questions/tagged/latex

▲▲  

Windows

Below are some settings I like when working under Microsoft Windows.

GUI Linux-like behavior

The following two features, which I once got accustomed to when working with Linux and the X-Window system, are, in my opinion, quite useful and can easily be turned on in Windows by following these pictorial instructions:

Single-click to open an item (point to select):

sh_Aid_2.gif

Activate a window by hovering over it with the mouse:

sh_Aid_3.gif

Total Commander

Total Commander is an indispensable, absolutely must-have tool for every serious user. I feel helpless on a Windows computer equipped with Windows Explorer only. Having been annoyed by clicking 1, 2, or 3 button, I purchased TC years ago. It’s such an indispensable tool for me that I even have it on my Android phone. Here are my customized horizontal bar and vertical bar (just for inspiration; you will probably need to make some modifications to fit your system):

sh_Aid_4.gif

GNU Emacs & MSYS2: an unbeatable combination

The GNU Emacs text editor is also available for Windows. Coupled with the MSYS2 Software Distribution and Building Platform for Windows it provides an unbeatable development tool. For example, here are screenshots from using these two as a LaΤeΧ development environment (together with the MiKTeX’s YAP previewer):

sh_Aid_5.gif

PDF and PostScript viewers

Ghostscript is an interpreter for the PostScript language and PDF files. GSview 5.0 is a (rather obsolete) graphical interface for Ghostscript under MS-Windows, can be occasionally useful, e.g., for determining an EPS file Bounding Box. (GSview 6.0 availability discontinued.) Tip: set it as a *.ps and *.eps viewer for F3 under the Total Commander menu Configuration ▶ Options… ▶ Edit/View. The file extension association for the Enter key remains untouched, but the F3 key will invoke GSview 5.0.

MuPDF is a lightweight PDF, XPS, and E-book viewer. I enthusiastically recommend it for common reading; it is robust, minimalistic and very fast, contrary to rather cumbersome Adobe Acrobat Reader. Tip: set it as a *.pdf viewer for F3 under the Total Commander menu Configuration ▶ Options… ▶ Edit/View. The file extension association for the Enter key remains untouched, but the F3 key will invoke GSview 5.0. An Android version can be installed from Google Play (recommended, works fine).

Sumatra PDF is a free PDF, eBook (ePub, Mobi), XPS, DjVu, CHM, Comic Book (CBZ and CBR) viewer for Windows. If Ghostscript is installed, PostScript (*.ps, *.eps) and PJL (Printer Job Language) files are supported. Sumatra PDF can be used as a pre-viewer for LaTeX editors. In my experience, Sumatra PDF will also open PDF documents that Adobe Acrobat Reader or MuPDF are unable to open (font issues, etc.).

▲▲  

Wolfram Mathematica

Wolfram Mathematica is a system for modern technical computing. It has been used at the Institute of Physics since 1990’s (version 2).

Licensing

Currently I am the Silesian University in Opava Site Administrator of Wolfram Site Programs consisting of two products:

Mathematica Comprehensive Site (Network Mathematica for Sites and total of 26 Mathematica Site Home Use licenses as a Premier Service Benefit): these licenses are intended for desktops permanently located in reach of the Network License Manager of the Silesian University, and for laptops of scientific and educational staff independent of the availability of the network license manager.

Mathematica Student Comprehensive Site (25 licenses): these licenses are intended for personal laptops of eligible students.

Anyone interested in installing the program please notify me at one of the contact in the page header. The license expires at the end of the 2022, but I am working on extending it for years to come.

Courses

Some useful material may be found on web pages of the following Mathematica related courses:

Symbolické výpočty /  Symbolical Computations

Standardní matematické softwary /  Standard mathematical software

Paclets

The system of paclets is a native package management format of Mathematica.

Paclet  Servers web page I contribute, operate and maintain

Paclety – jak na ně? Presentace pro online setkání uživatelů systému Mathematica, 2021-02-09 (in Czech)

Tips and tricks

Q: Annoyed by Suggestion Bar popping out after each output?

A: Get rid of it by unchecking Edit ▶ Preferences... ▶ Interface tab ▶ Show Suggestion Bar after last output.

References & Resources

[MmaUni]   How do I uninstall Mathematica? Available at https://support.wolfram.com/12473

[Rus09]    Ruskeepää, H.: Mathematica® Navigator. Mathematics, Statistics, and Graphics. 3rd Edition, Elsevier, 2009. ISBN 978-0-12-374164-6. Available at http://math.bme.hu/~jtoth/Mma/Mathematica%20 Navigator %202009 %203 rd %20 Edition.pdf

[Shi09]    Shifrin, L.: Mathematica Programming – An Advanced Introduction. 2009. Available at https://www.mathprogramming-intro.org/

[Wel13]    Wellin, P.: Programming with Mathematica® : An Introduction. Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-00946-2.

[Wel16]    Wellin, P.: Essentials of Programming in Mathematica® , Cambridge University Press, 2016. ISBN 978-1-107-11666-5. See https://www.cambridge.org/core/books/essentials-of-programming-in-mathematica/81F75307C7FAA35AA65F28ECE5F07260

[WLSDC]    Wolfram Language & System Documentation Center. Available at https://reference.wolfram.com/language/  (The same offline documentation, in addition involving interactive features, is an optional part of the Mathematica installation.)

[Wol99]    Wolfram, S.: The Mathematica® Book. 4th Edition. Wolfram Media & Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-64314-7.

▲▲  

C/C++

— Coming soon —

▲▲  

GNU, Linux, …

— Coming soon —

▲▲  

Často kladené dotazy / Frequently asked questions

▲▲  

Created with the Wolfram Language