ARCHKRA017 Povinná praxe I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
160 hod/20 dní. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Vojtal (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní orientace v tématech terénní teorie a praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět „Povinná praxe I“ otevírá trojdílný cyklus předmětů, jejichž absolvováním by se měli studenti blíže seznámit s profesní sférou terénní archeologie jako celkem. Základní momenty v terénní profesní sféře jsou: 1. archeologický dohled nad výkopovými pracemi (preventivní, průběžný) a jeho dokumentace (písemná, kresebná, fotografická) – 2. archeologický terénní průzkum (pedestriánský, přístrojový, dálkový) s doplňkovou sondáží a jeho dokumentace – 3. archeologický výzkum – exkavace (příprava, sondážní výzkum, plošný odkryv) a jeho dokumentace, ošetření nálezů a vzorků - provizorní konzervace a uložení, finální vypracování Nálezové zprávy – 4. Sbírkové ošetření nálezů (sbírková konzervace, uložení (depozice) nálezů ve sbírkách a jejich evidence). Každý posluchač by se měl v rámci praxe jako cyklu seznámit s podobou a realizací těchto základních fenoménů.
Výstupy z učení
Předmět „povinná praxe I“ jako úvodní by měl především přinést posluchačům přehled o profesní sféře terénní archeologie jako o celku, tj. ve všech výše uvedených čtyřech bodech. Speciálně by se pak měl podle možnosti zaměřovat především na problematiku dohledů a terénního průzkumu. Místo a čas výkonu praxe bude jednotlivým studentům určováno vedoucím Ústavu archeologie na návrh garanta předmětu. Mělo by přitom být pokud možno přihlédnuto i k preferencím posluchače samotného (např. k místu bydliště). O průběhu praxe si student povede deník, mentor a supervizor vyhotoví krátkou charakteristiku jeho účasti na praxi. K těmto dokumentům se bude přihlížet při závěrečném pohovoru se studentem pod vedením garanta předmětu za účasti dalších osob (obvykle se předpokládá účast mentora a supervizora). Rozhodnutí o udělení či neudělení zápočtu náleží garantovi předmětu.
Osnova
 • 1. archeologický dohled 2. archeologický terénní průzkum 3. archeologický výzkum 4. Sbírkové ošetření nálezů
Literatura
  povinná literatura
 • Gojda, M.: Archeologie krajiny – vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha 2000.
 • Kováčik, P. – Juchelka, J. – Rataj, P.: Terénní teorie a praxe II. Archeologický výzkum: prospekce a odkryv. Opava 2014.
 • Kováčik, P. – Juchelka, J. – Hořínková, A.: Terénní teorie a praxe III. Archeologický výzkum: archeologická dokumentace a zpracování. Opava, 2014.
  doporučená literatura
 • Balme, J. – Paterson, A. (eds.): Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Malden – Oxford – Victoria 2006.
 • Barker, P.: Techniques in archaeological excavation (2. edition). New York 1982.
 • Beneš, J.: Muzejní presentace, Praha 1981.
  neurčeno
 • Předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární a hygienické předpisy
 • Organizační řád, příp. další relevantní předpisy a pokyny instituce podle dobrého zdání mentora
Výukové metody
Povinná praxe v institucích
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Po absolvování povinné praxe, bude zápočet realizován formou ústního pohovoru s přihlédnutím k studentovu deníku praxe a písemnému vyjádření mentora a supervizora
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.